Ważne rozstrzygnięcie NSA w zakresie korekt cen transferowych

Analizy

Ważne rozstrzygnięcie NSA w zakresie korekt cen transferowych

Alert podatkowy (17/2020) | 31 sierpnia 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 sierpnia 2020 r. sygn. I FSK 776/20 zakwestionował możliwość ujęcia w rachunku podatkowym korekt rentowności zmniejszających przychody producenta kontraktowego w stanie prawnym obowiązującym do końca 31 grudnia 2018 r. (w sytuacji, gdy producent kontraktowy wystawił faktury korygujące zmniejszające cenę sprzedawanych produktów).

Zdaniem NSA, korektę dochodowości należałoby kwalifikować jako odrębne zdarzenie gospodarcze ze wszystkimi wynikającymi z tej okoliczności skutkami podatkowymi. Za nieprawidłowe NSA uznał stanowisko spółki skarżącej, zgodnie z którym korekta dochodowości nie stanowi samodzielnego zdarzenia gospodarczego i należy ją rozpatrywać  w powiązaniu z pierwotnymi transakcjami. Według NSA opisana korekta, nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przez spółkę skarżącą przychodami. Sąd podkreślił, że powstanie obowiązku zapłaty z tytułu korekty dochodowości nie wynika z samej transakcji, tylko ze specyficznego ukształtowania jednego z warunków relacji transakcji między spółką a i jej kontrahentem.  NSA powołał się również na fakt, iż na dzień złożenia wniosku i wydania interpretacji przepisy nie odnosiły się wprost do opisanego przez skarżącą mechanizmu (mylnie nazywanych przez NSA korektami kompensacyjnymi), a stosowane regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2019 r. NSA tym samym potwierdził niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną odmawiająca im możliwości odpowiedniego ujęcia korekty zmniejszającej dochodowość w rachunku podatkowym.

W naszej ocenie zaprezentowane stanowisko NSA nie uwzględnia wynikającej z art. 11 UPDOP (w brzmieniu przed 2019 r.) istoty korekt, którą jest dążenie stron transakcji do zapewnienia rynkowych warunków transakcji. W wielu przypadkach dokonywanie takich korekt jest wręcz konieczne dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń i ich zgodności z przepisami podatkowymi, a tym samym bezsprzecznie związane z prowadzoną działalnością podmiotu jak również zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodu. Mechanizm korekty rentowności stosowany jest powszechnie przez grupy kapitałowe, a możliwość ich stosowania wynika z Wytycznych OECD. Tym bardziej niejasna w tym kontekście wydaje się być również podjęta przez NSA interpretacja przepisów przed 2019 r. w oderwaniu od obecnie obowiązujących regulacji, których celem było wyłącznie doprecyzowanie technicznych zasad ich dokonywania, nie zaś wprowadzenie odrębnej instytucji prawnej.

Analizowany wyrok dowodzi niestety, że powszechnie stosowane w cenach transferowych rozwiązania techniczne mające na celu wyłącznie zapewnienie zgodności transakcji wewnątrzgrupowych z zasadą ceny rynkowej, akceptowane przez organa podatkowe i sądy w większości krajów OECD (a w Polsce – choćby w ramach porozumień cenowych) wciąż napotykają na barierę niezrozumienia, nawet wśród sędziów NSA. To z kolei w połączeniu z nowymi regulacjami art. 11k UPDOP w zakresie korekt cen transferowych potwierdza konieczność zwrócenia znacznie większej uwagi na sam proces ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi, które zgodnie z nowymi przepisami od samego początku powinny odpowiadać cenom, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane. Przyjęcie powyższych założeń oraz odpowiednia polityka cen transferowych, powinny w rezultacie zapewnić ujęcie ewentualnych korekt cen transferowych w rachunku podatkowym.

Niewątpliwie, ze względu na negatywną linię orzeczniczą podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę do posiadanych dokumentów potwierdzających zasadność dokonanych korekt w latach podatkowych przed zmianą stanu prawnego jak na podstawie nowych przepisów, w szczególności czy korekty cen transferowych spełniają nowe wymogi.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?