Analiza istotnych zmian w przepisach CIT, MDR, WHT

Analizy

Analiza istotnych zmian w przepisach CIT, MDR, WHT

Alert podatkowy – wydanie specjalne | 29 czerwca 2020 r.

Przedstawiamy Państwu zmiany w tarczy antykryzysowej 4.0 | ATAD II | Zmiany w MDR | Rozporządzenie odraczające wejście w życie nowego reżimu WHT 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy:

  • Z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0.), oraz
  • Z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw nowelizującą przepisy odnoszące się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR) oraz wprowadzającą do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy ATAD II odnośnie opodatkowania struktur hybrydowych.

Jednocześnie, w dniu 24 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia tych aktów prawnych:

 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - szczegółowe założenia nowelizacji, która co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

1. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Nowelizacja przewiduje nałożenie na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązku zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Terminy na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych są następujące:

  • dla promotora termin na takie raportowanie to 31 lipca 2020 r.,
  • dla korzystającego16 sierpnia 2020 r.,
  • dla wspomagającego31 sierpnia 2020 r.

Wskazane powyżej terminy, najprawdopodobniej ulegną jednak wydłużeniu na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, ze względu na przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej wydłużenie terminów na implementacje postanowień dyrektywy DAC6 w związku z pandemią COVID-19.

Obowiązek zaraportowania schematów transgranicznych dotyczy również schematów, w stosunku do których uprzednio została przekazana stosowana informacja do Szefa KAS  (wydany dla takiego już zaraportowanego transgranicznego schematu NSP staje się nieważny z dniem 1 lipca 2020 r.). Dodatkowo do 31 sierpnia 2020 r. konieczne będzie również doraportowanie / dodatkowe raportowanie kwartalne udostępnień takich schematów dokonanych od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020, jeśli stanowią one schematy standaryzowane.

Powyższe raportowanie ma odbywać się na podstawie nowej schemy (XML – „struktury logicznej”). Oznacza to więc konieczność ponownego zaraportowania (na nowej schemie) powyższych schematów, jak również w praktyce nałożenie na wspomagających obowiązku retrospektywnego „doraportowania” schematów, których wdrażanie rozpoczęto od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2. Złagodzenie wymogów dot. podpisywania MDR-3

W wyniku wejścia w życie przepisów nowelizacji, zmianie ulegnie również krąg osób uprawnionych do podpisywania informacja MDR-3.

Docelowo, informacja ta w przypadku osób prawnych będzie mogła być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników – przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.

Powyższe zmiany docelowo mają ułatwić podatnikom niebędącym osobami fizycznymi składanie MDR-3.

Szczegółowe podsumowanie zmian wprowadzonych na gruncie przepisów dot. raportowania schematów podatkowych (MDR) znajdują Państwo tutaj.

 

Tarcza antykryzysowa 4.0.

Podpisana 23 czerwca 2020 r. tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0., której przepisy co do zasady wchodzą z życiem z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, wprowadza między innymi następujące rozwiązania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

  • Czasowa możliwość stosowania przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu:

- kopii certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym;

certyfikatu rezydencji obejmującego rok 2019 r. oraz oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych;

certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności, których dwunastomiesięczny okres stosowania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

  • Ponadto, ustawa przewiduje również zawieszenie terminów związanych z raportowaniem „krajowych” schematów podatkowych (tzw. MDR) w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Szczegółowe informacje dot. zmian na gruncie CIT i MDR wprowadzonych przez Tarcze antykryzysową 4.0. znajdą Państwo tutaj.

 

ATAD II - Nowe regulacje w CIT wyłączające z kosztów podatkowych płatności do podmiotów powiązanych

Od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o CIT wprowadzające przepisy odnośnie opodatkowania tzw. struktur hybrydowych. Nowe regulacje mogą się wiązać z koniecznością wyłączenia z kosztów podatkowych płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych.

Najważniejsze założenia nowych uregulowań

Zasadniczym założeniem projektowanych przepisów jest przeciwdziałanie sytuacjom wykorzystującym odmienne traktowanie podatkowe danego podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje.

Przepisy wskazują przypadki, w których co do zasady podatnikom nie będzie przysługiwać prawo do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów płatności skutkującej:

  • Podwójnym odliczeniem (double deduction) – polegającym przede wszystkim na wielokrotnym rozpoznaniu kosztu z tego samego tytułu w różnych krajach.
  •  Odliczeniem bez opodatkowania (deduction/no inclusion) – polegającym m.in. na zaliczeniu świadczenia do kosztów podatkowych bez odpowiadającego mu ujęcia tego świadczenia w dochodach w państwie odbiorcy.

W konsekwencji, w celu zaliczenia do kosztów podatkowych wartości płatności o charakterze odsetkowym i usługowym ponoszonych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, podatnicy będą musieli poznać i przenalizować podatkowe traktowanie tych obciążeń przez ich odbiorców.

Więcej szczegółów odnośnie wprowadzonych zmian, znajdą Państwo tutaj.

 

Rozporządzenia Ministra Finansów odraczające wejście w życie nowego reżimu poboru podatku u źródła (WHT) na gruncie PIT i CIT

W dniu 24 czerwca 2020 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla kwot przekraczających 2 mln PLN zostało przesunięte do końca obecnego roku (tj. do 31 grudnia 2020 r.).

Analogiczne rozporządzenie odraczające do końca bieżącego roku wejście w życie zmodyfikowanego reżimu poboru podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN zostało również przyjęte na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Webcast: ATAD 2

Zmiany podatkowe dla struktur z zaangażowaniem kapitałów zagranicznych

17 lipca 2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?