Dokumentacja cen transferowych

Analizy

Zmiana przepisów Country-by-Country Reporting w Polsce – nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych – szczegółowy opis zmian

Alert podatkowy 12/2019 | Kwiecień 2019 r.

Jak już informowaliśmy w poprzednim alercie 11 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: Znowelizowana Ustawa).

Zasadniczym celem Znowelizowanej Ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych, w tym także w kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza Znowelizowana Ustawa, dotyczą m.in. Country-by-Country Reporting (raportowania według krajów, dalej: CbCR), zwanego w Ustawie przekazywaniem informacji o grupie podmiotów. Znowelizowana Ustawa doprecyzowuje obowiązki polskich podatników w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Zgodnie z zapowiedzią, poniżej prezentujemy obszerniejszy opis zmian odnoszących się do raportowania CbCR w Polsce wprowadzonych Znowelizowaną Ustawą.

Znowelizowana Ustawa – doprecyzowanie zmian w przepisach z zakresu CbCR w Polsce

1) Obowiązki grupy podmiotów w zakresie CbCR

Definicja „grupy podmiotów” – odejście od odwoływania się do przepisów o rachunkowości

Dotychczasowe brzmienie przepisu definiowało grupę podmiotów jako grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, grupę kapitałową określa się jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, natomiast „jednostkę” jako jednostkę mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1. Odwołanie do powyższych definicji mogło powodować wątpliwości, który podmiot, jest obowiązany do składania CbCR – w przypadku gdy w Polsce znajduje się jednostka dominująca, jednocześnie sama będąca podmiotem zależnym wobec jednostki dominującej znajdującej się za granicą.

Zatem odejście od definicji „grupy podmiotów” zgodnej z definicją zawartą w przepisach o rachunkowości, doprecyzowuje, że w ww. przypadku, gdy w Polsce znajduje się jednostka dominująca, jednocześnie sama będąca podmiotem zależnym wobec jednostki dominującej znajdującej się za granicą, polska jednostka powinna wskazać w powiadomieniu jednostkę dominującą mającą siedzibę lub zarząd za granicą. Tym samym definicja „grupy podmiotów” została ujednolicona z definicją zawartą w standardzie BEPS (działanie 13) - Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting.

Ponadto, zgodnie z uzasadnieniem do Znowelizowanej Ustawy, celem artykułu 82 jest to żeby zobligowana do składania CbCR była wyłącznie jednostka dominująca najwyższego szczebla (według terminologii dyrektywy 2016/881: jednostka dominująca najwyższego szczebla; według terminologii ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami: jednostka dominująca).

Kwota progowa dla grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN

Obok kwoty progowej przychodów skonsolidowanych w wysokości 750 000 000 EUR, wprowadzona została równowartość wskazanej kwoty w PLN. W przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN, kwota progowa wynosi odpowiednio 3 250 000 000 PLN.

Przeliczanie kursów walut

Zgodnie ze Znowelizowaną Ustawą, w celu dokonania oceny, czy grupa podmiotów przekracza próg przychodowy w wysokości 750 000 000 EUR, znaczenie ma wyłącznie przeliczenie ww. kwoty na EUR zgodnie z zasadami przyjętymi w państwie rezydencji podmiotu dominującego. Zmiana w zakresie przeliczania walut, poprzez odwołanie się do sposobu kalkulacji przyjętego w państwie jednostki dominującej, ma na celu wyeliminowanie niejasności w przypadku gdy odmienne zasady przeliczania walut stosowane są w jednostce dominującej, a odmienne w jednostkach zależnych (np. mających rezydencję w Polsce).

Rok obrotowy, inny niż 12 miesięcy

Znowelizowana Ustawa wprowadza nowy przepis odnoszący się do przeliczenia kwoty progowej w przypadku sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, różniącego się od roku kalendarzowego. W przypadku kiedy sprawozdawczy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwotę progową skonsolidowanych przychodów określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc sprawozdawczego roku obrotowego.

2) Przesyłanie CbCR oraz powiadomień drogą elektroniczną – doprecyzowanie definicji środków komunikacji elektronicznej CbCR

CbCR

Znowelizowana Ustawa doprecyzowuje jakimi środkami komunikacji elektronicznej należy przekazywać CbCR. Zgodnie z treścią Znowelizowanej Ustawy, CbCR powinien zostać złożony:

 • na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • za pomocą oprogramowania interfejsowego, którego adres będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Powiadomienie

W dotychczasowym brzmieniu przepisy dot. CbC dopuszczały przekazanie powiadomienia w formie papierowej. Zgodnie ze Znowelizowaną Ustawą, jedyną dopuszczalną formą złożenia powiadomienia będzie forma elektroniczna. Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne jak w przypadku składania CbCR, tj. powiadomienie powinno zostać złożone:

 • na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • za pomocą oprogramowania interfejsowego, którego adres będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3) Raportowanie zastępcze

Zgodnie z Uzasadnieniem do Znowelizowanej Ustawy, ze względu na możliwe niejasności w dotychczasowym brzmieniu art. 84 ust. 2 pkt 2 lit a ustawodawca uszczegółowił wspomniany przepis mając na uwadze fakultatywne składanie raportów w państwach lub terytoriach spoza UE2.

Przepis został uzupełniony poprzez dodanie alternatywnej przesłanki, którą może spełnić grupa podmiotów zainteresowana raportowaniem zastępczym. Wymogi określone w polskich przepisach zostają spełnione, gdy grupa podmiotów zadecyduje o złożeniu CbCR w państwie, gdzie złożenie raportu jest fakultatywne, ale państwo to ma obowiązek przekazania złożonego CbCR do Polski.

4) Zmiana terminu na złożenie powiadomienia

Na podstawie art. 86 ust. 1 Znowelizowanej Ustawy, jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów są zobowiązane do złożenie powiadomienia w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów. Do tej pory powiadomienie należało złożyć do końca sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Tym samym, termin na złożenie powiadomienia został przez ustawodawcę wydłużony o 3 miesiące.

Zgodnie z Uzasadnieniem do Ustawy, wydłużony termin ma na celu umożliwienie jednostkom zobowiązanym do składania powiadomienia rzetelne wyliczenie wysokości skonsolidowanych przychodów danej grupy podmiotów.

5) Wprowadzenie możliwości korygowania złożonych CbCR i powiadomień, wzywania przez organ podatkowy do składania wyjaśnień, przeprowadzania kontroli oraz doprecyzowanie formy udzielenia pełnomocnictwa

Przeprowadzanie kontroli

Na podstawie wprowadzanego przepisu art. 87a Znowelizowanej Ustawy Szef KAS jest uprawiony do przeprowadzania kontroli w zakresie wywiązywania się przez podatników z obowiązków określonych w dziale V Ustawy3. Wprowadzony przepis ma na celu uzupełnienie katalogu środków, które powinny zapewnić skuteczność funkcjonowania przepisów dot. CbC w Polsce.

Korygowanie złożonych CbCR oraz powiadomień

Przepisy art. 87b Znowelizowanej Ustawy wprowadzają możliwość korekty uprzednio złożonych CbCR / powiadomień. Niniejsze uprawnienie do skorygowania CbCR i powiadomienia:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli szefa KAS o której wspomniano powyżej;
 • przysługuje nadal po zakończeniu takiej kontroli.

Wzywanie przez organ podatkowy do składania wyjaśnień

Zgodnie z art. 87c Znowelizowanej Ustawy w przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości4, jednostka, która złożyła CbCR lub powiadomienie, po otrzymaniu pisemnego żądania Szefa KAS, zobowiązana jest do udzielenia informacji niezbędnych do wyjaśnienia ww. uchybień / nieprawidłowości.

W żądaniu Szef KAS może określić zakres wymaganych informacji oraz termin ich przekazania (nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot takiego żądania).

Forma udzielenia pełnomocnictwa

Art. 87d Znowelizowanej Ustawy, niejako potwierdza możliwość stosowania pełnomocnictwa do składania CbCR oraz powiadomień.

Zgodnie z wprowadzanym przepisem, w przypadku gdy dany pełnomocnik został upoważniony do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tym samym udzielone zostało mu również pełnomocnictwo do podpisywania CbCR oraz powiadomień. W konsekwencji nie jest wymagane udzielenie osobnego pełnomocnictwa na potrzeby wywiązania się z ww. obowiązków.

Zmiana w zakresie pełnomocnictwa ma charakter doprecyzowujący, ponieważ uprzednio obowiązujące przepisy mogły powodować wątpliwości, w jakiej formie prawnej powinno mieć miejsce umocowanie pełnomocnika w zakresie składania CbCR oraz powiadomień. W związku z tym, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej udzielone przed wejściem w życie Znowelizowanej Ustawy – obowiązuje również w odniesieniu do okresu sprzed wejścia w życie Znowelizowanej Ustawy.

6) Język dodatkowych informacji oraz wyjaśnień

Artykułem 87 ust. 1a Znowelizowanej Ustawy, ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania w ramach CbCR dodatkowych informacji oraz wyjaśnień zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania, dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, obejmują m.in.:

a)  informację o źródłach danych wykorzystanych do wypełnienia CbCR,

b)  informację o stosowanych kursach walut,

c)  informację o rodzaju działalności gospodarczej jednostki wchodzącej w skład grupy podmiotów,

d)  powiadomienie o ewentualnym nieprzekazaniu danych przez jednostkę dominującą oraz

e)  inne informacje, pomocne przy interpretacji danych zawartych w CbCR. 

Znowelizowana Ustawa wprowadza obowiązek sporządzenia ww. informacji w dwóch wersjach językowych.

7) Kary administracyjne

W art. 90 Znowelizowanej Ustawy doprecyzowano, że sankcji podlega nie tylko niezłożenie CbCR lub powiadomienia, ale także:

 • złożenie CbCR lub powiadomienia z nieprawidłowymi danymi lub
 • złożenie niekompletnego CbCR lub powiadomienia.

Znowelizowana Ustawa zakłada również, że organ będzie badać czy w przypadku składania zastępczego raportu przez podmiot krajowy, podmiot ten zawarł w CbCR wszystkie dane, do których miał dostęp.

Terminy

Terminy złożenia CbCR | brak zmian

W odniesieniu zarówno do podmiotów będących jednostkami dominującymi, jak i podmiotów niebędących jednostkami dominującymi oraz w odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego5 rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r. – CbCR powinien zostać przekazany w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego (tj. w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy podmiotów pokrywa się z rokiem kalendarzowym, CbCR za 2018 r. powinno zostać złożone do końca 2019 r.).

CbCR należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (więcej informacji na ten temat zostało przedstawionych w punkcie 2 powyżej).

Terminy złożenia powiadomienia | zmiany

W odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r. złożenie powiadomienia powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów (tj. w przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy grupy podmiotów pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powiadomienie za 2019 r. powinno zostać złożone do końca marca 2020 r.).

Dla przypomnienia:

 • zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami, powiadomienie należało złożyć najpóźniej w ostatnim dniu danego sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów;
 • w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywał się z rokiem kalendarzowym, powiadomienie za 2018 r. należało złożyć najpóźniej do końca grudnia 2018 r.

Warto również zaznaczyć, że do tej pory dopuszczano dowolność formy złożenia powiadomienia – jednakże po wejściu w życie Znowelizowanej Ustawy, powiadomienie będzie można złożyć wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (więcej informacji na ten temat zostało przedstawionych powyżej).

Sankcje po nowelizacji

Znowelizowana Ustawa przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków opisanych powyżej. W szczególności, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów podlega karze pieniężnej, gdy:

 • nie dopełniła obowiązku przekazania CbCR (w tym przypadku karze podlega jedynie jednostka dominująca / wyznaczona jednostka) (brak zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory przepisów);
 • nie przekazała powiadomienia (brak zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory przepisów);
 • przekazała CbCR / powiadomienie niepełne lub niezgodne z posiadanymi danymi (nowy wymóg).

Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN (kwota ta będzie uzależniona od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki oraz jej możliwości finansowych).

Zgodnie z art. 80d ustawy Kodeks karny skarbowy kara grzywny wynosi do 240 stawek dziennych (tj. w 2019 r. do 7 200 000 PLN) za składanie nieprawdziwych informacji o grupie podmiotów. Znowelizowana Ustawa wprowadziła do art. 80d ustawy Kodeks karny skarbowy nowy zapis, wskazujący że w wypadku mniejszej wagi za uchybienia z zakresu informacji o grupie podmiotów sprawca będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe(tj. w 2019 r. do 45 000 PLN).

 

1. Art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Fakultatywne składanie CbCR może mieć miejsce wówczas, gdy w określonym państwie obowiązują przepisy o raportowaniu według krajów, lecz państwo to nie przewiduje obowiązku złożenia CbCR dla okresu sprawozdawczego, za który dany podmiot składa CbCR.

3. Dział V: Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

4. Dotyczy uchybień / nieprawidłowości, których wyjaśnienie nie wymaga przeprowadzenia kontroli przez Szefa KAS.

5. Jako sprawozdawczy rok obrotowy określa się rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie podmiotów.

6. Zgodnie z art. 48 Kodeks karny skarbowy, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Webcast: Zmiany w obszarze cen transferowych oraz wybrane zagadnienia problemowe

Dokumentacja cen transferowych – jakie możliwości niosą przepisy obowiązujące od początku 2019 r.?

25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Dowiedz się więcej, zarejstruj się na webcast

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?