100 mln zł dofinansowania w ramach programu NUTRITECH

Artykuł

100 mln zł dofinansowania w ramach programu NUTRITECH

Dotacje na opracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem, w tym nowych / udoskonalonych receptur oraz rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym.

Strefa Ulg i Dotacji (16/2022) | 31 maja 2022 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 100 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa i konsorcja w ramach programu NUTRITECH.

25 maja 2022 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań związanych z prawidłowym żywieniem, w tym nowych / udoskonalonych receptur oraz rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym w ramach programu NUTRITECH.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 6 lipca do 30 listopada 2022 r. do godz. 16.00, a na dofinansowanie przeznaczono 100 mln PLN.
Konkurs ma na celu wsparcie projektów wpisujących się w co najmniej jeden z trzech obszarów tematycznych:

 1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).
 2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.
 3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację prac badawczo – rozwojowych (badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych) oraz na usługi doradcze (wsparcie dostępne jedynie dla podmiotów z sektora MŚP).

 1. minimalna wartość projektu: 1 mln PLN,
 2. maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN,
 3. maksymalny okres realizacji projektu: 48 miesięcy,
 4. elementem projektu muszą być eksperymentalne prace rozwojowe,
 5. wyniki projektu muszą zostać wdrożone nie później niż 3 lata po zakończeniu realizacji projektu,
 6. zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi)

 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne,
 • narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom

 • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych,
 • nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi,
 • rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym,
 • nowoczesne produkty oparte o kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii.

3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia

 • opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo,
 • rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności,
 • opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka,
 • opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów.

 • przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, samodzielnie realizujące i wdrażające wyniki projektu,
 • konsorcja składające się z maksymalnie 3 podmiotów (przedsiębiorstwa i/lub jednostki naukowe), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosić musi minimum 50%.

 • koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej,
 • koszty podwykonawstwa:

- do 60% sumy kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo,

- do 40% sumy kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum,

 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane przy realizacji projektu,
 • koszty budynków i gruntów (m.in. laboratoria, pomieszczenia wykorzystywane do badań),
 • pozostałe koszty bezpośrednie (m.in. koszty adaptacji budynków, materiałów do realizacji prac B+R, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty sprzętu laboratoryjnego, wynajmu laboratorium, koszty szkoleń kadry B+R),
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty pośrednie, rozliczane metodą ryczałtową stanowiące 25% sumy kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa

Intensywność wsparcia

Intensywność wsparcia jest ustala zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, w zależności od wnioskodawcy oraz rodzaju prac.

Intensywność wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe może zostać zwiększona (premia) w przypadku realizacji projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy (konsorcjum niepowiązanych podmiotów) albo szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu.

Opisany konkurs to tylko jedno z rozwiązań, z których korzystać mogą przedsiębiorcy planujący działania B+R i innowacyjne. Chcesz poznać wszystkie możliwości i przygotować się do obecnych oraz nowych programów? Zapraszamy do kontaktu.

 

Czy ta strona była pomocna?