Fundusz Modernizacyjny - Nowe możliwości wsparcia jednostek samorządowych  | Deloitte

Analizy

Fundusz Modernizacyjny - Nowe możliwości wsparcia jednostek samorządowych

Newsletter „VAT w samorządzie” (16/2022) | 21 lipca 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej operatorem nowych programów krajowych w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, w perspektywie najbliższych trzydziestu lat planuje się osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie. Oznacza to, że po 2050 r. ogólna suma emisji CO2 musi być równa sumie pochłaniania tego gazu przez środowisko. Możliwość osiągnięcia wskazanych celów wymaga podjęcia działań m.in. w obszarach dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej, udziału energii ze źródeł odnawialnych, elektromobilności i wydajności przemysłu oraz dążenia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również opracowania rozwiązań systemowych pozwalających na naturalne wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Działania te będą prowadzone na różnym poziomie i obejmą wdrażanie szeroko zakrojonych inicjatyw zarówno przez przedsiębiorstwa (zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych oraz wytwarzania energii i dekarbonizacji), jak również przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). JST będą musiały podejmować działania mające na celu ograniczenie emisji w takich obszarach, jak termomodernizacja budynków, wymiana źródeł oświetlenia, czy poprawa efektywności źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym istniejących i nowych źródeł ciepła oraz energii.

Warto też zauważyć, że ogólna poprawa poziomu efektywności energetycznej to oszczędności finansowe, mające niebagatelne znaczenie w dobie wzrostu cen zarówno energii, jej przesyłu i opłat związanych kosztami emisji.

Działania przyczyniające się do realizacji celów Polityki Klimatycznej UE będą mogły być finansowane z różnych instrumentów wsparcia niekomercyjnego. Jednym z nich jest Fundusz Modernizacyjny, w którym zatwierdzono dotychczas dziewięć programów.

Część programów ma na celu wspieranie JST oraz przedsiębiorstw wytwarzających ciepło i energię należących do JST w przechodzeniu na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności procesów.

Poniżej przedstawiamy działania, w ramach których JST i spółki komunalne będą mogły pozyskać finansowanie w formie dotacji i pożyczek.

Racjonalna Gospodarka Odpadami - Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne

Stworzenie koherentnego systemu gospodarowania i przetwarzania odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, oraz wsparcie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.

Termin naboru: 06.12.2021-31.12.2022

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Termin naboru: 13.12.2021-28.02.2023

Promocja wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu.

Termin naboru: 01.06.2022-16.12.2022

Wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł.

Nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków

Promocja wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym.

Nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego

Nie jest jeszcze znany termin naboru wniosków
 

Źródło i forma wsparcia zależeć będą od zakresu planowanej inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych JST w perspektywie kilku lat. Kwalifikacja planowanego projektu do konkretnego programu musi zostać poprzedzona wnikliwą analizą kryteriów oceny projektu.

Zachęcamy do kontaktu i subskrypcji newslettera Strefa Ulg i Dotacji.

Czy ta strona była pomocna?