Raportowanie ESG i dyrektywa CSRD

Rozwiązania

Raportowanie ESG i dyrektywa CSRD

Poznaj usługi Deloitte w zakresie raportowania ESG i zgodności z CSRD

Zespół doradców Deloitte w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest gotów wspierać Twoją firmę w spełnieniu wymogów dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nasza misja to ujawnienie kluczowych wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Twojej organizacji, wskazując na jej wkład, zarówno pozytywny, jak i negatywny, w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Mamy największe w Europie Środkowej doświadczenie w dziedzinie sprawozdawczości niefinansowej i zintegrowanej, co pozwala nam na dostarczanie naszym klientom najwyższej jakości raportów ESG, zgodnych zarówno z regulacjami prawnymi, jak i standardami branżowymi. W trakcie projektów raportowych korzystamy zarówno z perspektywy doradcy, jak i niezależnego podmiotu zajmującego się weryfikacją.

Przeprowadziliśmy blisko 100 projektów obejmujących przygotowanie raportów ESG i ponad 60 projektów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju/ESG z wykorzystaniem międzynarodowych standardów i rekomendacji, w tym: NFRD, GRI, IIRC, TCFD, SBTi.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju i raportów zintegrowanych, uwzględniając taksonomiczne ujawnienia i analizę ryzyka klimatycznego. Ponadto, przeprowadzamy procesy oceny gotowości firm do spełnienia wymagań dyrektywy CSRD, byś mógł z pewnością i spokojem podążać ku zrównoważonemu rozwojowi.

Poznaj usługi Deloitte w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju:

Badanie istotności jest podstawą do zrozumienia funkcjonowania danej firmy oraz jej relacji z otoczeniem. Zgodnie z przyjętą dyrektywą CSRD dotyczącą raportowania zrównoważonego rozwoju oraz przyjętymi wymogami ESRS, jest również punktem wyjścia do określenia kluczowych działań, które należy ująć w raporcie, sprawozdaniu nt. zrównoważonego rozwoju zgodnie z przyszłymi wymogami regulatora. Analiza podwójnej istotności łączy dwie perspektywy: czyli istotność finansową (financial materiality) oraz istotność oddziaływania (impact materiality). W praktyce oznacza to identyfikację oddziaływań jednostki na otoczenie zewnętrzne, w tym na społeczeństwo i środowisko (perspektywa „od wewnątrz na zewnątrz”) oraz to jak kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację finansową firmy (perspektywa „od zewnątrz do wewnątrz”).

W ramach tego obszaru wspieramy firmy w:

 • Zdefiniowaniu założeń oraz zrozumieniu kontekstu jednostki w celu dopasowania procesu analizy podwójnej istotności do organizacji, zrozumieniu jej działalności biznesowej oraz zidentyfikowaniu specyficznych elementów modelu biznesowego firmy, a następnie określeniu zakresu analizy.
 • Identyfikacji potencjalnie istotnych wpływów, istotnego ryzyka i istotnych szans w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem („Impact Risk Opportunities, IRO”) oraz stworzeniu kompleksowej listy tematów istotnych, które będą stanowić bazę do dalszej oceny.
 • Ocenie zidentyfikowanych potencjalnych istotnych wpływów, odziaływań (pod względem skali, zakresu, odwracalności i prawdopodobieństwa wystąpienia), ryzyka i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem z uwzględnieniem perspektywy interesariuszy.
 • Priorytetyzacji i walidacji wyników oceny w celu wyłonienia najbardziej istotnych wpływów, odziaływań, ryzyka i szans („IRO”) oraz przedstawieniu wyników całej analizy wraz z uzasadnieniem listy tematów istotnych.

Analiza podwójnej istotności jest koniecznym krokiem poprzedzającym przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS, a także możliwym punktem wyjścia pod aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju jako elementu strategii biznesowej organizacji.

CSRD Readiness-Check jest to proces analizy poziomu gotowości firmy na obowiązki raportowania kwestii ESG wynikających z dyrektywy CSRD i europejskich standardów raportowania ESRS. W ramach tej usługi oferujemy następujące wsparcie:

 • Przeprowadzenie analizy procesów i struktury organizacyjnej firmy w celu zrozumienia gotowości organizacji do przejścia przez proces tworzenia raportu niefinansowego zgodnie z wymogami CSRD
 • Wsparcie w opracowaniu struktury zarządzania obszarem ESG
 • Zdefiniowanie poziomu gotowości firmy względem wymagań ujawnień zarówno jakościowych jak i ilościowych
 • Opracowanie końcowej oceny gotowości organizacji do ujawnień niefinansowych zgodnie z dyrektywą CSRD
 • Przedstawienie propozycji planu działań na najbliższe lata

W ramach kompleksowego przygotowania firm na nadchodzące zmiany regulacyjne w obszarze raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy pakiet szkoleń pomagający organizacjom w zrozumieniu powyższych tematów. Nasze szkolenia mają na celu przede wszystkim:

 • Wprowadzenie organizacji do tematyki sprawozdawczości w obszarze ESG oraz zbudowanie świadomości roli ESG w firmach.
 • Uspójnienie poziomu wiedzy pracowników w zakresie tematów dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.
 • Wskazanie regulacji, standardów, z których warto korzystać w ramach pogłębiania wiedzy o ESG lub w przypadku poszukiwania benchmarków.

Zakres oferowanych przez nas szkoleń:

„Raportowanie ESG według obowiązujących regulacji i wytycznych”

 1. Czym jest raportowanie ESG?
 2. Jak wygląda raportowanie niefinansowe obecnie?
 3. Dyrektywa CSRD

„Dyrektywa CSRD - jakie wyzwania dla firm niesie za sobą wdrożenie dyrektywy oraz europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju ESRS”

 1. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD)
 2. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS)
 3. Przegląd ESRS tematycznych
 4. Raportowanie

Dyrektywa CSRD wprowadza pierwszy na terenie UE, jednolity standard raportowania (ESRS), który zastąpi dotychczasową dowolność prezentowania oświadczeń niefinansowych, wymagając od przedsiębiorstw ujawnień w ramach istotnych obszarów. ESRS będzie oczekiwać w dużej mierze jakościowych informacji o głównych ryzykach ESG i sposobach zarządzania nimi, odporności modelu biznesowego na ryzyka ESG, celach i postępach w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, politykach i procesach należytej staranności (due diligence) w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w ramach całego łańcucha wartości. Nasz zespół specjalistów kompleksowo wspiera organizacje w tym procesie między innymi poprzez:

 • Opracowanie planu procesu przygotowania raportu oraz kluczowych założeń względem treści raportu.
 • Zdefiniowanie struktury raportu wraz z zawartością poszczególnych rozdziałów
 • Zebranie danych niezbędnych do raportu i sprawdzenie ich kompletności
 • Opracowanie ostatecznej treści raportu oraz wsparcie w procesie audytu zewnętrznego

W ramach wymogów Dyrektywy CSRD duże jednostki będą już wkrótce objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego. W związku z tym należy podjąć szereg działań, które zapewnią prawidłowe gromadzenie, przechowywanie oraz raportowanie danych w organizacji oraz ich właściwe przygotowanie do przeprowadzenia audytu.

Głównym celem takiej usługi jest przygotowanie organizacji na potencjalne kwestie wynikające z wymogów regulacyjnych, o które będą pytać audytorzy. Działania w zakresie gotowości pomagają skupić się na adresowaniu potrzeb organizacji w zakresie lepszego przygotowania podmiotu do audytu danych niefinansowych oraz sprawnego i efektywnego jego przeprowadzenia. Usługa „readiness” w obszarze sprawozdawczości niefinansowej pozwala odpowiednio zaplanować działania tak, aby audyt przebiegł jak najsprawniej. Audyt zazwyczaj wymaga istotnego zaangażowania pracowników badanej organizacji, co potencjalnie może zakłócić codzienne procesy. Nasz zespół ściśle współpracuje z pracownikami badanego podmiotu, aby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek zakłóceń oraz usprawnić kontrole wewnętrzne związane z nowymi wymogami.

Wśród działań, które podejmujemy w ramach usługi Audit Readiness identyfikujemy następujące:

 • zrozumienie spółki i jej otoczenia, również w kontekście struktury organizacyjnej oraz grupy interesariuszy;
 • zrozumienie polityk, procesów, standardów i procedur w badanych obszarach;
 • określenie wymagań raportowania na bazie dedykowanych standardów;
 • ocena gotowości organizacji do właściwego przygotowania dokumentów i wyjaśnień w związku z pojawiającymi się pytaniami audytorów;
 • identyfikacja procesów i kontroli wewnętrznych organizacji powiązanych z procesem raportowania niefinansowego, w tym zbierania i przechowywania danych oraz rekomendacja usprawnień, jeśli są konieczne;
 • przeprowadzenie przeglądu systemów informatycznych w zakresie wsparcia procesu raportowania niefinansowego;
 • przygotowanie analizy mającej na celu zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

Skontaktuj się z ekspertami Deloitte już dziś, aby poznać nasze usługi w zakresie raportowania ESG i spełnienia wymagań dyrektywy CSRD.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Kontakt:

Magdalena Osowiecka

Magdalena Osowiecka

Starsza menadżerka | Sustainability Consulting CE

Magdalena posiada ponad 10letnie, szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem biznesowym w... Więcej

Marta Górecka

Marta Górecka

Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej, projektach związanych z raportowaniem zrównowa... Więcej

Maciej Orczyk

Maciej Orczyk

Starszy Konsultant

Maciej jest konsultantem pracującym przy projektach związanych z pozyskiwaniem zrównoważonego finansowana dłużnego i ujawnieniami taksonomicznymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sektorze bankowym... Więcej

Łukasz Michorowski

Łukasz Michorowski

Partner, Audyt CE A&A ESG Leader

Łukasz Michorowski jest partnerem w dziale Audytu w Polsce (Biuro w Warszawie). Uczestniczył w badaniach sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozd... Więcej

Damian Zwara

Damian Zwara

Senior Manager Audit & Assurance

Damian Zwara posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w dziale audytu. Bierze udział w badaniach sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z polskimi oraz Międzynaro... Więcej

Joanna Wilczyńska

Joanna Wilczyńska

Senior Manager

Joanna w zespole Audit & Assurance Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości niefinansowej oraz projektach związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Pos... Więcej