Punkty widzenia

Przewodniki MSSF

Wszystko co chciałbyś wiedzieć w jednym miejscu

Poniżej prezentujemy zestawienie aktualnych przewodników dotyczących tematyki MSSF oraz MSR przygotowanych przez ekspertów Deloitte.

Praktyczny przewodnik po MSSF 2022

Celem tej publikacji jest zwięzła prezentacja aktualnie obowiązujących standardów i interpretacji MSSF, jak również porównanie do polskich standardów rachunkowości (wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2022 roku). Dodatkowo prezentujemy informacje dotyczące działalności RMSR oraz analizę stosowania standardów MSSF w Europie. Dzięki temu Przewodnik po MSSF stanowi użyteczny materiał gdyż zapewnia łatwy oraz bieżący dostęp do aktualnych informacji.

> Dowiedz się więcej, pobierz darmowy przewodnik w wersji PDF

Praktyczny przewodnik po MSSF 2021

Celem tej publikacji jest zwięzła prezentacja aktualnie obowiązujących standardów i interpretacji MSSF. Dodatkowo omawiamy informacje dotyczące działalności Rady oraz analizę stosowania standardów MSSF w Europie. Przewodnik po MSSF zapewnia łatwy oraz bieżący dostęp do aktualnych informacji.

> Dowiedz się więcej, pobierz darmowy przewodnik w wersji PDF

Praktyczny przewodnik po MSSF 2019

Przedstawiamy publikację Deloitte - najnowsze wydanie „Praktycznego Przewodnika po MSSF 2019”, w odświeżonej formie wraz z zaktualizowanym porównaniem do polskich standardów rachunkowości.

W publikacji tej znajdziecie Państwo streszczenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych do 31 sierpnia 2019 r. wraz z porównaniem MSSF do aktualnych regulacji Ustawy o rachunkowości w kluczowych obszarach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Szczególny nacisk położono na porównanie MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 16 „Leasing” do aktualnie obowiązujących polskich standardów rachunkowości. Zobacz więcej...

Praktyczny przewodnik po MSSF 2018

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest nieuchronnym wymogiem dla wielu spółek polskich, jak również firm działających poza rynkiem krajowym. Członkostwo w UE oraz coraz większa presja na przejrzystość sprawozdawczości finansowej skłaniają do podjęcia wysiłku zgodności z MSSF. Zobacz więcej...

Kieszonkowy przewodnik po MSSF za rok 2017

Przedstawiamy 16-tą edycję popularnego “Kieszonkowego przewodnika po MSSF” za rok 2017 (IFRS in your pocket 2017). Wydanie to zawiera aktualne informacje dotyczące prac nad MSSF. Zobacz więcej...

Przewodnik po standardach MSSF 3 i MSR 27

Wersje MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, wydane zostały w styczniu 2008 roku przez radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Zobacz więcej...

Przewodnik po MSR 34

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa reguluje minimalną zawartość śródrocznego raportu finansowego, oraz zasady ujmowania i wyceny w pełnych i skróconych sprawozdaniach finansowych za okres śródroczny. Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Zobacz więcej...

Przewodnik po MSSF 8

Do 31 grudnia 2008 roku spółki giełdowe sporządzające swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF zobowiązane były do ujawniania informacji na temat segmentów działalności zgodnie z zakresem MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Z dniem 1 stycznia 2009 roku dotychczasowy standard MSR 14 został zastąpiony przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zobacz więcej...

Przewodnik po zagadnieniach prawnych, księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości

Zawartość publikacji - w zakresie dotyczącym kwestii księgowo-podatkowych- oparta została o zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Ponadto, każdy z rozdziałów dotyczący zagadnień księgowych został opatrzony w podsumowanie najważniejszych różnic pomiędzy MSSF, a standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce. Zobacz więcej...

Czy ta strona była pomocna?