Biuletyn prawny dla branży finansowej

Analizy

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Listopad 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

1. Raport 2022: Dokąd zmierza Buy Now Pay Later w Europie

W 2022 roku produkty Buy Now Pay Later (BNPL) w dalszym ciągu zyskują zainteresowanie wśród konsumentów oraz merchantów. Wraz ze wzrastającą popularnością zwróciły one również uwagę regulatorów dbających o bezpieczeństwo konsumentów na rynkach finansowych.
Gracze rynku BNPL – podmioty FinTech, Lendtech, Paytech, a także merchanci – wobec wyzwań regulacyjnych z jednej strony i oczekiwań konsumentów z drugiej – starają się współpracować, by zapewnić jak najbardziej innowacyjne rozwiązania BNPL. Do tego grona starają się dołączyć banki, posiadające największe bariery we wdrożeniach produktów finansowych, ale także największe doświadczenie i możliwości skalowania.

Czytaj więcej

2. Nowe regulacje w zakresie „antylichwy”

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie („Ustawa Antylichwiarska”) ukazał się w Rządowym Centrum Legislacyjnym 19 października 2021 r., a do Sejmu trafił 28 grudnia 2021 r. Po ponad rocznych pracach legislacyjnych, w dniu 4 listopada 2022 ostateczny tekst tego projektu został zatwierdzony i oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Ustawa Antylichwiarska wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie cywilnym, Prawie bankowym czy ustawie o prawach konsumenta.

Czytaj więcej

3. Audyty banków zgodnie z RTS ws. silnego uwierzytelniania klienta (SCA) i bezpiecznych standardów komunikacji

Główną regulacją odnoszącą się do bezpieczeństwa płatności elektronicznych w Europie jest rozporządzenie delegowane 2018/389. Choć większość projektów wprowadzenia mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych jego przepisami zakończyła się już kilka lat temu, samo wdrożenie tych mechanizmów nie wyczerpuje obowiązków banku. Podobnie jak w innych regulacjach dotyczących bezpieczeństwa, inherentnym wymogiem jest również przeprowadzanie regularnych audytów przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Poniżej omawiamy typologię audytów wynikających z przepisów rozporządzenia, a także zasady ich przeprowadzania oraz relacji tych audytów z innymi badaniami i testami bezpieczeństwa wynikającymi z kluczowych regulacji sektorowych obejmujących polskie banki.

Czytaj więcej

4. Kolejne podmioty wdrożą Zasady ładu korporacyjnego KNF?

Trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie oraz o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Zgodnie z tymi przepisami instytucje pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa windykacyjne zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Czy nowe podmioty nadzorowane powinny wdrożyć Zasady ładu korporacyjnego KNF („ZŁK”)? Czy trzeba będzie wdrożyć polityki, strukturę organizacyjną i zasady niezależności nakładane w ZŁK? W jaki sposób adekwatnie i proporcjonalnie zastosować te zasady?

Czytaj więcej

5. Dyrektywa Omnibus

27 października Sejm uchwalił ustawę implementującą do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Omnibus. Ustawa została skierowana do końcowych prac w Senacie. Zgodnie z przyjętym brzmieniem, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – jeżeli izba wyższa parlamentu nie zaproponuje żadnych zmian, przedsiębiorcy będą mieć bardzo mało czasu na dostosowanie działalności do nowych wymogów.

Czytaj więcej

6. Nowelizacja ustawy antyzatorowej

5 listopada Sejm zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Ustawa zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta – zgodnie z założeniami ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

 

7. Licencja na windykowanie

Obowiązek uzyskania licencji windykatora, zakaz kontaktu telefonicznego poza godzinami 9-17 czy bezwarunkowy obowiązek zaprzestania czynności windykacyjnych w razie sprzeciwu dłużnika – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zawarte w projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Proponowany kształt regulacji znacząco utrudni dochodzenie należności w drodze windykacji, co czyni projektowane przepisy jednym z największych wyzwań dla rynku kredytów detalicznych – obok m.in. ustawy antylichwiarskiej i nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim. Niepokojące jest również zaplanowane tempo prac nad ustawą, nowe przepisy miałyby bowiem wejść w życie już 1 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej

8. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze

18 lipca 2022 roku na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta („UOKiK”) pojawił się komunikat o postawieniu pięciu bankom zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Postawione zarzuty dotyczą między innymi niezwracania konsumentom pieniędzy z nieautoryzowanych transakcji w ustawowym terminie, mimo że zdaniem UOKiK nie zaszły okoliczności, które zwalniałyby bank z tego obowiązku.

Czytaj więcej

9. Jak powinna zostać wdrożona funkcja Money Laundering Reporting Officera na podstawie nowych wytycznych EBA?

European Banking Authority („EBA”) 14 czerwca 2022 roku przedstawił wytyczne określające podstawowe zasady i obowiązki związane z poszczególnymi rolami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (EBA/GL/2022/05). Wytyczne skierowane są do instytucji kredytowych i finansowych, jednakże mogą one stanowić również zbiór dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie dla podmiotów spoza sektora finansowego.

Czytaj więcej

10. Nowe regulacje w zakresie sankcji

Obecnie w sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 5 lipca 2022 roku. Projekt, po poprawkach wprowadzonych przez senat, dnia 22 lipca 2022 roku został przekazany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a przedstawienie sprawozdania Komisji w tym zakresie zaplanowane jest na 5 sierpnia 2022 roku.

Czytaj więcej

11. Zmiany w zakresie publicznego dostępu do danych o beneficjentach rzeczywistych

22 listopada 2022 zapadł istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym nie będzie już możliwe udzielanie publicznego dostępu do danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych w ramach rejestrów tych podmiotów prowadzonych przez państwa członkowskie. Nieograniczony dostęp do tych danych został tym samym uznany za istotną ingerencję w prawo do prywatności oraz prawo do ochrony danych, a ingerencja ta nie znajduje uzasadnienia w ewentualnych korzyściach takiego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

Czy ta strona była pomocna?