Polski Ład – nowe wymogi podatkowe coraz bliżej

Analizy

Polski Ład – nowe wymogi podatkowe coraz bliżej

Alert podatkowy (15/2021) | 27 lipca 2021 r.

W dniu 26 lipca 2021 r. przedstawione zostały szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

W trakcie konferencji Ministra Finansów przedstawione zostały kluczowe założenia planowanych zmian oraz główne cele przyświecające poszczególnym inicjatywom – tj.:

 • Pierwszy cel to zapewnienie „podatkowego fair play” systemu podatkowego w Polsce – pod tym hasłem kryją się takie inicjatywy jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, zmiany dot. składki zdrowotnej, podniesienie 2 progu progresji oraz zmiany w uproszonych formach opodatkowania, czyli w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej;
 • Drugi cel to zapewnienie „podatkowego restartu polskiej gospodarki” – czyli uruchomienie pakietu ulg i zachęt, które były już prezentowane i konsultowane w ostatnich tygodniach przez Ministerstwo Finansów;
 • Trzeci cel to zapewnienie „równych szanse dla biznesu” – pod tym hasłem kryje się zestaw zmian regulacji podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

  Dodatkowo, w dniu 26 lipca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja podsumowująca całokształt planowanych zmiany w regulacjach podatkowych i okołopodatkowych, które są obecnie w opracowaniu w ramach tzw. Nowego Ładu. Prace w zakresie przygotowania zmian w prowadzone przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planuje się, że zmiany zostaną przejęte przez Rząd w trzecim kwartale 2021 r.

Projekty ustaw zostały przekazane opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz przekazane do konsultacji publicznych.

Na podstawie wcześniejszych zapowiedzi wiadomym było, że zakres spodziewanych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw będzie obszerny. Niemniej jednak z obecnego komunikatu wiemy, że na liście planowanych zmian pojawiły się nowe kwestie, które dotychczas nie były szerzej zapowiadane.

Pełne podsumowanie zapowiadanych zmian przedstawiamy poniżej:
 

I. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

 1. Rozwoju alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
 2. Zachętach podatkowych dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcję próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga prowzrostowa)
 3. Modernizacji przepisów w zakresie ulgi B+R; symultanicznym korzystaniu z ulgi B+R i preferencji IP Box; uldze na innowacyjnych pracowników
 4. Zakresie zwolnień przedmiotowych
 5. Zachętach podatkowych wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 6. Zachętach podatkowych wspierających ochronę zabytków.
 7. Złagodzeniu warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych
 8. Preferencjach podatkowych związanych z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej
 9. Uproszczeniu i porządkowaniu w zakresie przepisów o cenach transferowych
 10. Zachętach podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację
 11. Modernizacji przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT)
 12. Zwiększeniu atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych
 13. Przeciwdziałaniu tzw. „szarej strefie” – ograniczeniu nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudniania „na czarno” oraz nieujawniania części wynagrodzenia
 14. Uszczelnieniu systemu podatku dochodowego poprzez:

  a. zmiany w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK),
  b. wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów,
  c. wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”,
  d. zmiany w zakresie regulacji dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym o charakterze transgranicznym, w tym ich doprecyzowanie.

 15. Doprecyzowaniu przepisów w zakresie PSI, w szczególności poprzez zniesienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących warunków zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu
 16. Zmianie w zakresie małej klauzuli zawartej (art. 21 ust. 5cc ustawy PIT i art. 17 ust. 6c ustawy CIT) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego
 17. Wprowadzeniu przepisów zachęcających podatników CIT do nabywania udziałów lub akcji innych spółek (ulga konsolidacyjna)
 18. Wprowadzeniu do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów
 19. Wprowadzeniu przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

 

II. W zakresie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji:

Ustawa zawiera również regulacje znoszące szkodliwość podatkową wynikającej z oceny dokonanej przez Grupę Roboczą ds. Kodeksu Postępowania (Opodatkowanie Działalności Gospodarczej), zwanej dalej: „CoCG”, w dokumencie z 25 listopada 2019 r., nr. 14114/19 ADD 3 w zakresie w zakresie ustawowego obowiązku zatrudnienia oraz wskaźnika nexus w IP Box i innych patentów poprzez odpowiednie zmiany w przepisach ustawy o WNI.

 

III. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

 1. Wysokości klina podatkowego i jego progresywność (podwyższenie kwoty wolnej i progu dochodowego dla wyższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej”
 2. Wysokości nakładów na służbę zdrowia (likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku)
 3. Stworzenia sprawiedliwszego systemu podatkowego w Polsce (m.in. zwolnienie z PIT odsetek od odszkodowań, ograniczenie możliwości rozliczenia jako samotny rodzic w przypadku opieki naprzemiennej)
 4. Zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca inwestowania kapitału (m.in. wprowadzenie ulgi na powrót do Polski)
 5. Dostosowania ulgi rehabilitacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 6. Zachętach podatkowych wspierających ochronę zabytków
 7. Złagodzeniu warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 8. Zasadach publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT
 9. Zakresie preferencji podatkowych
 10. Zakresie zwolnień przedmiotowych
 11. Zachętach podatkowych wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 12. Zasadach prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych
 13. Zachętach podatkowych dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną, zwiększających przychody ze sprzedaży produktów, dokonujących zakupu robotów przemysłowych czy ponoszących koszty związane z nabyciem udziałów (akcji).
 14. Modernizacji przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT)
 15. Uproszczeniu i porządkowaniu w zakresie przepisów o cenach transferowych
 16. Zachętach podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację
 17. Modernizacji przepisów w zakresie ulgi B+R; symultanicznym korzystaniu z ulgi B+R oraz preferencji IP Box; uldze na innowacyjnych pracowników
 18. Przeciwdziałaniu tzw. „szarej strefie” - ograniczeniu nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia
 19. Popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce
 20. Uszczelnieniu systemu podatku dochodowego poprzez

  a. poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności

  b. zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej

  c. wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
 21. Zmianie właściwości urzędu skarbowego, do którego jest składane zeznanie podatkowe, po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika.

 

IV. W zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

 1. Zakresie zwolnień przedmiotowych (m. in. realizacja umów międzynarodowych tu: z USA)
 2. Obniżeniu stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników osiągających niektóre przychody, np. ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej
 3. Ujednoliceniu zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą
 4. Zasadach prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych
 5. Zmianach w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej – opodatkowania w tej formie nie będą mogli wybrać nowi podatnicy

 

V. W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

a) w zakresie grup VAT

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym regulacjami, podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w ramach powiązanych podmiotów są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich odrębnie składa plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Pomimo istnienia PGK, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, w podatku VAT koncepcja rozliczeń grupowych w ogóle nie funkcjonuje. Wiąże się to ze żmudną koniecznością fakturowania transakcji wewnątrz grupy uwzględniając przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, co dodatkowo utrudnia prowadzenie działalności. Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach tzw. grup VAT.

b) w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych

Projekt przewiduje zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych.

c) w zakresie popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce:

• wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych – założeniem projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do „podatnika bezgotówkowego” przyjmującego w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowe.

• w zakresie czasowego ograniczenia niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

d) w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)

W związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej dotyczącymi wprowadzenia nowej instytucji porozumienia inwestycyjnego (patrz: pkt VI poniżej), które obejmować będzie również m.in. kwestie będące przedmiotem WIS (określenie klasyfikacji oraz stawki podatku VAT dla towaru / usługi będących przedmiotem określonych transakcji opodatkowanych VAT), konieczne jest dostosowanie w tym zakresie regulacji dotyczących WIS. Celem zmian jest wprowadzenie swoistych reguł kolizyjnych między tymi instytucjami, aby ten sam podmiot nie mógł wnioskować o interpretacje (wskazanie klasyfikacji towaru/usługi oraz stawki VAT) w tym samym zakresie, w dwóch różnych formach, w tym samym czasie, a właściwy organ wydający WIS (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) nie wydawał rozstrzygnięć w sprawie objętej obowiązującym już porozumieniem inwestycyjnym.

 

VI. W zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

a) w zakresie porozumienia inwestycyjnego

Proponowana przez Ministerstwo regulacja ma na celu wdrożenie na gruncie prawa polskiego fiskalnego instrumentu proinwestycyjnego, służącego zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji. Materia prawa podatkowego systematycznie rozrasta się, co jest naturalnym procesem reakcji na pojawiające się nowe formy i metody prowadzenia działalności gospodarczej. Postępujący od lat stopień skomplikowania przepisów, wynikający z dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego, nie daje podatnikom pełnej gwarancji jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wszelkich aspektów jego działalności. Dotyczy to zwłaszcza nowo powstałych podmiotów, które nie wypracowały jeszcze kompleksowych standardów dokonywania rozliczeń podatkowych, jak również podmiotów planujących uruchomienie działalności w Polsce, dla których zmienność wykładni przepisów prawa podatkowego może być czynnikiem zniechęcającym do rozwijania działalności w Polsce na szerszą skalę. Istnieje więc konieczność stworzenia narzędzi współpracy organów podatkowych z przyszłymi lub nowymi przedsiębiorcami, w szczególności poprzez stworzenie odpowiedniego systemu obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, który powinien być oparty zwłaszcza na zasadzie dobrowolności, wzajemnego zaufania i transparentności. Tradycyjny system nadzoru i kontroli nie jest w stanie spełnić wszystkich potrzeb podatników w świetle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Istnieje potrzeba opracowania nowych, elastycznych i konsensualnych narzędzi współpracy administracji skarbowej z otoczeniem biznesowym. Z dniem 1 lipca 2020 r. tego typu narzędzie dla wąskiego grona podatników wprowadzono już do polskiego systemu prawnego - ustawą z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która dodała w ustawie - Ordynacja podatkowa przepisy działu IIB pod nazwą „Współdziałanie”. Przepisy te wdrażają kompleksowy program poprawnego rozliczania zobowiązań podatkowych, opartego na ścisłej współpracy między podatnikami a administracją podatkową („Program Współdziałania”). Poszczególnymi elementami tego programu jest umowa o współdziałanie, porozumienie podatkowe i audyt podatkowy. Niemniej jednak program ten dotyczy jedynie przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, tj. osiągających przychody w wysokości przekraczającej kwotę 50 mln euro w poprzedzającym roku podatkowym (art. 20s § 3 Ordynacji podatkowej). Instrument ten nie jest zatem skierowany do tych przedsiębiorców, którzy dopiero planują lub rozpoczynają działalność w Polsce. Istnieje więc konieczność zaprojektowania takiego instrumentu prawnego, który w swojej istocie będzie posiadał konstrukcję zbliżoną do założeń Programu Współdziałania, a jednocześnie będzie uwzględniał specyfikę podmiotów dysponujących kapitałem do inwestycji w Polsce, jednak nieposiadających kompleksowego doświadczenia w funkcjonowaniu w otoczeniu polskich przepisów prawa podatkowego. Kluczową zaletą instrumentu powinna być gwarancja dla inwestora co do pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji. Jego konstrukcja powinna być wolna od zidentyfikowanych ułomności instytucji interpretacji indywidualnej, która nie pozwala w sposób kompleksowy pełnić funkcji gwarancyjnej (ochronnej) z punktu widzenia wszystkich elementów składających się na działalność inwestycyjną podatnika. Największą korzyścią po stronie inwestora z przystąpienia do współpracy powinno być zwiększenie pewności prawa podatkowego i planowania wydatków, co w konsekwencji będzie minimalizować ryzyko podatkowe inwestora i zmniejszać jego koszty dyscypliny podatkowej. Korzyści po stronie gospodarki państwa mogą być widoczne w postaci zwiększonego poziomu nowych inwestycji, czy też możliwości bardziej precyzyjnego planowania wpływów budżetowych z tytułu danin odprowadzanych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne, a także poprzez zmniejszenie liczby kosztownych sporów pomiędzy podatnikami a administracją skarbową.

b) zmiany w zakresie przepisów dotyczących unikania opodatkowania

Zmiany wynikają z praktyki i doświadczeń stosowania przepisów przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i w szczególności nawiązują do poniższych kwestii:

1. schematy unikania opodatkowania przeprowadzane często są przez kilka podmiotów, które celowo zmieniają dotychczasową siedzibę (miejsce zamieszkania), co utrudnia naczelnikom urzędów skarbowych objęcie swoim zakresem działania wszystkich podmiotów uczestniczących w schemacie unikania opodatkowania;

2. w obecnym brzmieniu regulacje dotyczące stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu nadpłaty pomijają fakt, że w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty mogą mieć zastosowanie klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania lub środki ograniczające umowne korzyści, zaś do oceny zasadności jej stosowania właściwy jest jedynie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który nie jest organem podatkowym otrzymującym wnioski o stwierdzenie nadpłaty;

3. terenowy lub samorządowy organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadzając kontrolę podatkową nie jest uprawniony do przesądzania, że w sprawie ma zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania lub środki ograniczające umowne korzyści, nie jest też organem wyspecjalizowanym w przeciwdziałaniu takim naruszeniom. W praktyce możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści może ujawnić się następczo w relacji do zakończonej kontroli podatkowej. W takich okolicznościach, bez oceny działań podmiotu w innych okresach rozliczeniowych lub działań innych podmiotów, schemat unikania opodatkowania może pozostać niewidoczny w toku kontroli podatkowej i prowadzić do wydania protokołu kontroli podatkowej bez złożenia wniosku do Szefa KAS o przejęcie takiej kontroli do dalszego prowadzenia na podstawie art. 119g § 3 Ordynacji podatkowej;

4. obecnie organ podatkowy jest zobligowany do zasięgnięcia opinii Szefa KAS, także w sytuacji, gdy organ ten nawet nie wie, czy w sprawie zostanie stwierdzone unikanie opodatkowania i czy postępowanie zostanie w przyszłości przejęte przez Szefa KAS. Przejęcie przez Szefa KAS postępowań podatkowych w sprawach, w których została wydana decyzja o zabezpieczeniu bez zasięgnięcia opinii będzie jednocześnie oznaczać, że decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania;

5. w praktyce wydawania opinii zabezpieczającej dostrzeżono przypadki, w których po wykonaniu stosownej pracy pracowników organu podatkowego i wyjaśnieniu wątpliwości związanych z treścią wniosku wnioskodawca, mając świadomość pogłębionej wiedzy organu podatkowego na temat ujawnionego schematu unikania opodatkowania lub zmieniając plany biznesowe z innych powodów, decydował się wycofać wniosek, aby odzyskać choć część uiszczonej opłaty. Biorąc pod uwagę cel opłaty, nie jest zasadny zwrot połowy uiszczonej opłaty, jeśli po kilku miesiącach postępowania projekt rozstrzygnięcia merytorycznego jest często na ukończeniu;

6. w obecnym stanie prawnym, w przypadku osiągnięcia korzyści podatkowej przez wiele okresów rozliczeniowych zainteresowany podmiot zobligowany byłby do każdorazowego złożenia wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania po uzyskaniu tej korzyści i zakończeniu konkretnego okresu rozliczeniowego. Powyższa sytuacja prawna czyni omawianą procedurę nieatrakcyjną dla podmiotów pragnących wycofać się ze skutków unikania opodatkowania także w zakresie przyszłych korzyści podatkowych.

 

VII. W zakresie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS) zmiany przepisów będą koncentrowały się na następujących obszarach:

a) Wprowadzeniu instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości

Ministerstwo planuje wprowadzenie rozwiązań ma na celu usprawnienie wykonywania zadań przez KAS w zakresie efektywności egzekucji administracyjnej.

W celu wzmocnienia wykonywania zadań przez KAS w tym obszarze, proponowane są zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy finansowe budżetu państwa i przyczynią się do skuteczniejszego egzekwowania zaległości dochodzonych przez organy egzekucyjne, którymi są naczelnicy urzędów skarbowych.

b) Wprowadzeniu konstrukcji nabycia sprawdzającego

W obrocie gospodarczym Ministerstwo identyfikowana problem występowania dużej skali zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Prowadzi to do utrzymywania się zjawiska tzw. szarej strefy, które oznacza utratę wpływów dla Skarbu Państwa i jest bardzo szkodliwe dla przedsiębiorców, zaburzając zasady równej konkurencji.

Problem związany z nieprzestrzeganiem przepisów prawa podatkowego przez podatników jest złożony i wielopłaszczyznowy. Do skutecznej walki z szarą strefą i wyłudzeniami w podatku VAT wprowadzono szereg różnych rozwiązań, które już działają lub zostaną wprowadzone w niedługim czasie (m. in. system kas on-line, przesyłanie plików JPK_VAT, podzielona płatność, system STIR, system SENT, itd.). Narzędzia te zaczynają tworzyć spójny system, który ma na celu kompleksowe uszczelnienie VAT.

Zdaniem Ministerstwa konieczne jest jednakże wprowadzenie kolejnych elementów tego systemu, które będą go dopełniać i wzmacniać. Dążąc do eliminacji ww. niepożądanych zjawisk niezbędne jest wyposażenie organów Krajowej Administracji Skarbowej w dodatkowe narzędzia kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a także wprowadzenie skutecznych narzędzi prewencji.

Dlatego też zdaniem Ministerstwa Instrumenty prawne obecnie funkcjonujące w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wymagają wzmocnienia pozycji organów podatkowych oraz finansowych organów postępowania przygotowawczego.

Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 62 ust. 5 pkt 3) przewidują prowadzenie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Kontrola w tym zakresie prowadzona jest jednak na zasadach ogólnych. Przepisy te w istotny sposób utrudniają faktyczne sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązku rejestrowania sprzedaży, poprzez dokonanie przez organ podatkowy zakupu towaru lub usługi. W związku z czym brak jest adekwatnych narzędzi mających na celu eliminowanie procederu niewywiązywania się podatników z obowiązków ewidencjonowania każdej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo dostrzega konieczność wprowadzenia mechanizmów, które z jednej strony pozwolą lepiej chronić podatników przed skutkami nieuczciwej konkurencji, z drugiej zaś pozwolą na jeszcze skuteczniejsze ujawnianie, eliminowanie z obrotu gospodarczego nierzetelnych zachowań i ich penalizację.

Proponowane zmiany dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne

Niezależnie od powyższego podsumowania warto również zwrócić uwagę na projekty zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad opłacania składki zdrowotnej. Do istotnych kwestii należy:

• ustalenie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla większości osób o statusie przedsiębiorcy w wysokości różnicy między przychodami a kosztami z działalności gospodarczej pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne,

• ustalenie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem w wysokości przychodu dla celów ryczałtu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne i ustalenie stawki ubezpieczenia zdrowotnego jako 1/3 stawki ryczałtu,

• objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (w tym członków zarządów).
 

Powyższe zmiany dotykają wielu obszarów funkcjonowania biznesu w Polsce – warto zawczasu przeanalizować czy ich wdrożenie będzie szansą czy zagrożeniem dla Państwa przedsiębiorstw.
 

Webinar: ABC nowego Polskiego Ładu

Co kryje się za ,,podatkowym fair play”, ,,podatkowym restartem gospodarki” i ,,równymi szansami dla biznesu”?

Bezpłatne seminarium on-line w 2 opcjonalnych terminach: 5 sierpnia 2021 r., godz. 10:00-11:00 i 17 sierpnia godz. 14.00-15.00

ZAREJESTRUJ SIĘ

Webinar: ABC nowego Polskiego Ładu

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?