Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian w podatku CIT

Artykuł

Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian w podatku CIT

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Alert podatkowy (21/2021) | 25 listopada 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (tzw. „Polski Ład”) została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, tym samym większość przepisów zacznie obowiązywać już w styczniu 2022 roku. Zostało niewiele czasu na sprawdzenie, jaki wpływ będą miały ww. zmiany na efektywną stawkę podatkową spółki i z jakich nowych ulg podatkowych będzie mogła skorzystać spółka.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w obszarze CIT. Większość z tych zmian wejdzie w życie już w styczniu 2022.

Szersze omówienie zmian znajdą Państwo w ostatnim podsumowaniu: Polski Ład a obszar podatku CIT – ustawa przyjęta przez Sejm.

Polski Ład

wszystko o planowanych zmianach podatkowych

Dowiedz się więcej

W bieżącym projekcie utrzymano przepisy mające na celu wprowadzenie podatku od spółek będących podatnikami (rezydentami podatkowymi w Polsce) z tytułu tzw. przerzucanych dochodów. Podatek ten miałby wynosić 19%.

Za „przerzucone dochody” mają zostać uznane określone koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką i stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:

 • faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki podatku, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz
 • koszty te:
  • podlegają zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub
  • wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność
 • stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Projekt zakłada, że powyższe zasady opodatkowania nie znajdą zastosowania w przypadku, gdy wskazane koszty zostaną poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Krótki przegląd najważniejszych zmian w obszarze CIT

Ustawa wprowadza minimalny podatek CIT w wysokości 10% od podstawy opodatkowania, którą stanowi suma m.in. (i) 4% wielkości przychodów z działalności operacyjnej, (ii) kosztów nabycia określonych usług niematerialnych, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części przewyższającej 3 mln zł + 5% tzw. podatkowej EBITDA), (iii) kosztów finansowania dłużnego, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części przekraczającej 30% tzw. podatkowej EBITDA oraz (iv) pozycji związanej z podatkiem odroczonym.

Co do zasady podatek ten obciąża Spółki, które wykazują straty podatkowe albo których dochodowość podatkowa w koszyku tzw. zysków operacyjnych nie przekracza 1%.

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem minimalnego podatku CIT uchylono art. 15e Ustawy o CIT limitującego koszty tzw. usług niematerialnych.

Zgodnie z ustawą, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów będzie podlegała tzw. „ukryta dywidenda”, czyli niektóre koszty poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tym podatnikiem lub z jego wspólnikiem.
Zawarta w ustawie definicja tzw. „ukrytych dywidend”, sposób jej interpretacji oraz cel wprowadzenia może rodzić poważne wątpliwości – zwłaszcza w świetle obowiązujących już przepisów o cenach transferowych, ogólnych zasad zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i klauzul anty-abuzywnych. Z tego względu wejście w życie powyższych przepisów zostało odsunięte do 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzono również nowy podatek z tytułu tzw. przerzucanych dochodów w wysokości 19%.

Za „przerzucone dochody” uznane są określone rodzaje kosztów poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą poza UE/EOG i stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli m.in. zapłacony podatek przez ten podmiot w państwie jego siedziby, jest niższy o 25% niż kwota podatku, który byłby od niego należny, gdyby dochody te zostały opodatkowane 19% stawką podatku.

Ustawa zawiera dodatkowe kryteria po stronie podatnika ponoszącego ww. koszty, jak i po stronie podmiotu będącego ich odbiorcą, po spełnieniu których może wystąpić konieczność zapłaty podatku od przerzucanych dochodów.

Polski Ład wprowadza obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek przesyłania w formie ustrukturyzowanej. Wejście w życie tych przepisów zostało odsunięte do 1 stycznia 2023 r.

Podpisana ustawa wprowadza zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych, obejmujące m.in.:

 • wydłużenie terminu na:
  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • przedłożenie informacji o cenach transferowych,
  • przedłożenie, na żądanie organów podatkowych, lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • brak obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej,
 • zmiany w zakresie korekty cen transferowych, regulacji mechanizmu safe harbour, definicji podmiotów powiązanych oraz w zakresie definicji wywierania znaczącego wpływu.

Polski Ład wprowadza szereg zmian w zakresie tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK), obejmujących w szczególności: zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego każdej ze spółek do 250 tys. zł, możliwość posiadania udziałów przez spółki zależne w innych spółkach zależnych z PGK, zniesienie warunku rentowności PGK oraz wymogu zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego.

Podpisana ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie opodatkowania spółek holdingowych, obejmujące m.in. zwolnienie z CIT: (i) 95% kwoty dywidend otrzymywanych od spółek zależnych oraz (ii) zysków ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych zbywanych do podmiotów niepowiązanych. Niemniej, zasady te znajdą zastosowanie tylko w przypadku uznania danego podmiotu za tzw. spółkę holdingową w rozumieniu wskazanym w Polskim Ładzie.

Ustawa wdraża również zmiany w opodatkowaniu transakcji restrukturyzacyjnych, obejmujące w szczególności wskazanie dodatkowych warunków neutralności podatkowej transakcji połączeń, podziałów czy wymiany udziałów.

Polski Ład wprowadza zmiany również w zakresie podatku u źródła. Zmiany te obejmują m.in. (i) uruchomienie od 1 stycznia 2022 r. (choć w zmodyfikowanym zakresie) procedury obligatoryjnego poboru i następnie zwrotu podatku u źródła oraz (ii) wprowadzenie możliwości wydawania opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła, dostępnych na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Modyfikacje dotyczące ulg i zwolnień podatkowych w CIT

Polski Ład wdraża zmiany również w zakresie regulacji decyzji o wsparciu (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), obejmujące między innymi objęcie zwolnieniem podatkowym wyłącznie dochodów osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w DOW i na terenie w niej określonym oraz zmiany w małej klauzuli.

Polski Ład wprowadza również istotne zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (ulgi B+R), w szczególności zwiększenie do 200% możliwego odliczenia wydatków kwalifikowalnych oraz dopuszczalność jednoczesnego korzystania z ulgi B+R i ulgi IP Box.


Nowe ulgi podatkowe w CIT – możliwość dodatkowej oszczędności podatkowej

Wprowadzenie ulgi na robotyzację, zgodnie, z którą podatnik prowadzący działalność przemysłową będzie miał prawo do odliczenia kosztów poniesionych na robotyzację, które już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Ustawa wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia takiego produktu na rynek. Wartość odliczenia nie będzie mogła w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Zobacz także:
Document

Szkolenie: Polski Ład w podatku dochodowym od osób prawnych
Szczegółowe omówienie zmian w CIT wprowadzanych przez Polski Ład

3 grudnia 2021 r., godz. 10:00 - 15:00

Szczegóły i rejestracja

Polski Ład – uproszczony Kalkulator Minimalnego CIT oraz navigator szans i zagrożeń
Skorzystaj z bezpłatnych narzędzi, które pomogą uporządkować najważniejsze zmiany w obszarze CIT

Dowiedz się więcej

W razie dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.Czy ta strona była pomocna?