Projekt nowych ulg podatkowych wspierających innowacje już dostępny

Analizy

Projekt nowych ulg podatkowych wspierających innowacje już dostępny

Korzystne dla inwestorów zmiany już od 2022 r.?

Alert podatkowy (13/2021) | 17 czerwca 2021 r.

15 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada wprowadzenie szeregu korzystnych dla inwestorów zmian dotyczących ulg podatkowych. Zaproponowane rozwiązania zostały przekazane do prekonsultacji, jednak zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa mają one wejść w życie już z początkiem 2022 r.

Zakres zmian

Projektowane zmiany zakładają modyfikacje obecnie obowiązujących zasad korzystania z ulgi B+R oraz IP Box, a także wprowadzenie nowych ulg na tzw. innowacyjnych pracowników oraz na prototyp. Projekt ustawy przewiduje również obniżenie warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) oraz wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w ASI.

 

Obniżenie procentowego progu udziałów dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez ASI

Jednym z prezentowanych rozwiązań jest wprowadzenie zmian w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów ASI uzyskanych ze zbycia udziałów albo akcji innej spółki. Warunkiem zastosowania zwolnienia będzie posiadanie przez ASI bezpośrednio co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce przez okres co najmniej dwóch lat. Obecnie wskazany próg procentowy wynosi 10%.

 

Odliczenie 50% wydatków na nabycie udziałów lub akcji w ASI przez inwestorów

Projekt ustawy wprowadza również możliwość odliczania od postawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji ASI, bądź spółki, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów (akcji). Jednym z warunków skorzystania z preferencji jest posiadanie takich udziałów lub akcji przez okres co najmniej 2 lat.

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, osiągające dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali, bądź osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową 19%.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Suma odliczeń nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tysięcy złotych.

 

Zmiany w uldze B+R

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mogą w ramach ulgi B+R odliczać od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na badania i rozwój (koszty kwalifikowane). Pozostałym podatnikom przysługuje kwota odliczenia w wysokości 100% tych kosztów.

Jak wynika z zaprezentowanego projektu ustawy od 2022 r. Ministerstwo zakłada zwiększenie limitu odliczeń dla centrów badawczo-rozwojowych do 200% kosztów kwalifikowanych. Będzie to dotyczyć również kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co do których obecnie obowiązuje limit odliczenia do 100%.

Jednocześnie, dla innych kategorii podatników nowy limit odliczeń również wyniesie 200%, ale wyłącznie w odniesieniu do kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (w tym na umowę zlecenia i o dzieło), którzy realizują działalność badawczo rozwojową.

 

Symultaniczność ulgi B+R oraz IP Box

Projektowane rozwiązanie stwarza możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest preferencją IP Box.

Obecnie, ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box. Nie jest zatem możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie ulgi na tzw. innowacyjnych pracowników. Zgodnie z jej założeniami podatnicy (będący płatnikami PIT od wynagrodzeń pracowników), którzy w poprzednim roku podatkowym nie zdołali odliczyć całości przysługującej im ulgi B+R, będą mieli prawo do jej odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy potrącanych comiesięcznie od wynagrodzeń wybranych kategorii pracowników.

Dotyczy to dochodów (przychodów) osób uzyskujących wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także praw autorskich, którzy na realizację działalności B+R przeznaczają co najmniej 50 proc. swojego czasu pracy.

 

Ulga na prototyp

Zaprezentowana w projekcie ustawy tzw. ulga na prototyp zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu, a także wprowadzenia takiego produktu na rynek, pod warunkiem, że powstał on w wyniku prac B+R. Wartość odliczenia ma wynosić do 30% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10% dochodu.

Zgodnie z projektem ustawy w ramach ulgi będzie można odliczyć między innymi: wydatki na nabycie bądź ulepszenie środków trwałych, służących do uruchomienia produkcji próbnej, a także koszty badań, ekspertyz, dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego produktu.

 

Zaprezentowany projekt ustawy jest elementem planowanych przez rząd zmian w ulgach podatkowych, które zakładają wzmocnienie wsparcia innowacyjności i zachęcenie firm do inwestycji, o których informowaliśmy 14 czerwca br. na łamach „Strefy Ulg i Dotacji”: Nowe ulgi wspierające innowacyjność i planowane zmiany w istniejących instrumentach wsparcia.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?