Przegląd podatkowy na własnych zasadach

Rozwiązania

Przegląd podatkowy na własnych zasadach

Czyli jak skonfigurować przegląd rozliczeń podatkowych dostosowany do rzeczywistych potrzeb Spółki oraz jej Zarządu i pracowników?

Przegląd podatkowy to znane i skuteczne narzędzie pozwalające na weryfikację rozliczeń spółki i kompleksowe zarządzanie ryzykiem związanym z ewentualnymi nieprawidłowościami w tym obszarze. Poznaj podejście Deloitte i stwórz własny model przeglądu dostosowany do potrzeb.

Od kilku lat zaobserwować można wzmożony nacisk organów podatkowych na walkę z uchybieniami w rozliczeniach podatników. Jednocześnie, widoczny jest trend wprowadzania różnego rodzaju elektronicznych obowiązków raportowania, dzięki którym organy uzyskują regularnie i na bieżąco jeszcze szerszy zestaw danych o podatnikach. Organy podatkowe zbroją się także w narzędzia analityczne, umożliwiające im szybsze i lepsze identyfikowanie podmiotów oraz tematów do kontroli podatkowych.

W rezultacie kontrole są nie tylko coraz częstsze, ale także kontrolujący są do nich coraz lepiej przygotowani. Natomiast podatnicy oraz członkowie zarządów bardziej niż kiedykolwiek narażeni są na negatywne skutki ewentualnych błędów i pomyłek, które mogą zostać popełnione w rozliczeniach podatkowych – o co przy zmieniającym się otoczeniu podatkowym, częstych zmianach w prawie podatkowym oraz problemach z interpretacją nowych przepisów nie jest trudno.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest profesjonalny przegląd podatkowy, który pozwala zweryfikować prawidłowość prowadzonych rozliczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo spółki i zarządu.

Wyzwania, z którymi spotykają się polscy podatnicy

Wyzwania, z którymi spotykają się polscy podatnicy:

Wsparcie modułowe – stwórz własny model przeglądu podatkowego

Proponujemy nowatorskie podejście do przeglądu podatkowego zakładające możliwość szerokiej konfiguracji jego zakresu (w zależności od potrzeb i specyfiki Spółki) oraz wykorzystanie autorskiej metodologii i narzędzi technologicznych Deloitte.

 • Czy wiesz jakiego przeglądu podatkowego potrzebujesz by wzmocnić bezpieczeństwo podatkowe Spółki?

  >> Skonfiguruj zakres badania wybierając poszczególne moduły bazowe i elementy dodatkowe.
 • Czy masz wątpliwości, który wariant przeglądu będzie najlepszy dla Spółki?

  >> Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą wybrać optymalne rozwiązanie.

   

Przegląd podatkowy na własnych zasadach - wsparcie Deloitte

Przegląd podatkowy na własnych zasadach

Jak dostosować przegląd rozliczeń podatkowych do rzeczywistych potrzeb Spółki, jej Zarządu i pracowników?

Dlaczego warto przeprowadzić przegląd podatkowy?

Pobierz PDF

„QUICK CHECK” – szybki przegląd kontrolny

Podstawowy cel i korzyści:

 1. Efektywne zarządzenie bieżącym VAT i wyznaczenie strategicznych kierunków działań.
 2. Weryfikacja rozliczeń w najbardziej istotnych obszarach przez zewnętrznego profesjonalnego doradcę - identyfikacja zasadniczych ryzyk i szans.
 3. Wskazanie obszarów wymagających głębszej analizy i przygotowania Spółki do potencjalnej kontroli.

Metodologia:

 1. Analiza odpowiedzi udzielonych przez Spółkę w dedykowanym kwestionariuszu.
 2. Analiza prawidłowości rozliczania transakcji (najbardziej istotnych materialnie, nietypowych, powtarzających się lub sprawiających praktyczne trudności) realizowanych przez Spółkę w ramach jednego wybranego roku kalendarzowego (badanego okresu) w oparciu o informacje ustne przekazane przez Spółkę w trakcie spotkania lub telekonferencji (bez badania dokumentacji źródłowej).
 3. Walidacja automatyczna plików JPK_V7M (lub JPK_VAT) za jeden wybrany miesiąc z wykorzystaniem autorskiego narzędzia Deloitte.
 4. Spotkanie/telekonferencja ze Spółką podsumowujące badanie.

 

Rezultaty prac:

 1. Raport zarządczy (red flag) – wskazujący opis kluczowych obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego i szans podatkowych.
 2. Spotkanie/telekonferencja podsumowujące ze Spółką.


Czas realizacji:

 • Realizacja prac: ok. 5 dni roboczych.

 

Zakres zaangażowania klienta:

 • Niewielki - ok. 1 dzień roboczy (wypełnienie kwestionariusza, rozmowa).

Podstawowy cel i korzyści:

 1. Identyfikacja kluczowych ryzyk i szans podatkowych dotyczących zmian podatkowych oraz najbardziej materialnych transakcji lub transakcji istotnych biznesowo - w świetle doświadczeń z kontroli podatkowych oraz zmieniającej się praktyki organów podatkowych.
 2. Baza dla ustalenia dalszych działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Spółki i Zarządu.
 3. Strategiczna analiza wpływu zmian podatkowych („Polski Ład”).

 

Rezultaty prac:

 1. Raport zarządczy (red flag) - wskazujący opis kluczowych obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego i szans podatkowych.
 2. Spotkanie podsumowujące ze Spółką.

 

Metodologia:

 1. Metodologia prac uwzględnia analizę odpowiedzi udzielonych przez Spółkę w dedykowanym kwestionariuszu, analizę kalkulacji CIT oraz warsztaty (bez badania dokumentacji źródłowej).
 2. Metodologia prac umożliwia wykorzystanie autorskich narzędzi IT do badania prawidłowości rozliczeń podatkowych.

 

Czas realizacji:

 • Realizacja prac: ok. 5 dni roboczych.

 

Zakres zaangażowania klienta:

 • Niewielki (ok. 1 dzień roboczy).

 

* Metodologia przeglądu - z wykorzystaniem autorskich narzędzi do testowania plików JPK na potrzeby analizy obszaru podatku CIT.

„FULL CHECK” – przegląd kompleksowy

Podstawowy cel i korzyści:

 1. Kompleksowa weryfikacja rozliczeń VAT za wybrany okres (rok podatkowy) przez zewnętrznego profesjonalnego doradcę.
 2. Identyfikacja ryzyk podatkowych, ocena ich poziomu i istotności oraz zdobycie rekomendacji dalszych działań.
 3. Identyfikacja szans podatkowych w obszarze VAT oraz rekomendacje w zakresie ich wprowadzenia.

 

Metodologia:

 1. Analiza odpowiedzi udzielonych przez Spółkę w dedykowanym kwestionariuszu.
 2. Analiza prawidłowości rozliczania transakcji (najbardziej istotnych materialnie, nietypowych, powtarzających się lub sprawiających praktyczne trudności) realizowanych przez Spółkę w ramach jednego wybranego roku kalendarzowego (badanego okresu) w oparciu o informacje ustne przekazane przez Spółkę w trakcie telekonferencji oraz wybrane dokumenty źródłowe (wybór na bazie testowej / próba reprezentatywna).
 3. Walidacja automatyczna plików JPK_V7M (lub JPK_VAT) za jeden wybrany miesiąc z wykorzystaniem autorskiego narzędzia Deloitte.
 4. Spotkanie/warsztaty ze Spółką podsumowujące badanie (telekonferencja).


Rezultaty prac:

 1. Raport podsumowujący (szczegółowy) – przedstawiający zidentyfikowane obszary ryzyk podatkowych (kwantyfikacja poziomu ryzyka, szacunkowe wyliczenie kwot ryzyka, opis działań naprawczych) oraz szans podatkowych i istotnych kierunków zmian w otoczeniu podatkowym (liczne nowelizacje przepisów, zmiany w podejściu organów podatkowych).
 2. Spotkanie/telekonferencja podsumowujące ze Spółką.

 

Czas realizacji:

 • Realizacja prac: do 20 dni roboczych

 

Zakres zaangażowania klienta:

 • Zasadniczy: ok. 3-5 dni roboczych (wypełnienie kwestionariusza, rozmowa, dostarczenie dokumentów źródłowych).

Podstawowy cel i korzyści:

 1. Kompleksowa weryfikacja rozliczeń podatkowych CIT za wybrany rok podatkowy przez zewnętrznego profesjonalnego doradcę.
 2. Weryfikacja dokumentacji źródłowej dla wybranych transakcji - indywidualny dobór próby dokumentów źródłowych do weryfikacji w oparciu o doświadczenia z kontroli podatkowych oraz profil działalności Spółki.
 3. Identyfikacja ryzyk podatkowych, ocena ich poziomu i istotności oraz rekomendacje co do działań naprawczych.
 4. Identyfikacja szans podatkowych w obszarze CIT oraz rekomendacje w zakresie ich wprowadzenia.
 5. Możliwość potwierdzenia prawidłowości kalkulacji CIT przed jej złożeniem.
 6. Strategiczna analiza wpływu zmian podatkowych („Polski Ład”).

 

Rezultaty prac:

 1. Raport podsumowujący (szczegółowy) - wskazujący na zidentyfikowane obszary ryzyk podatkowych (kwantyfikacja poziomu ryzyka, szacunkowe wyliczenie kwot ryzyka, opis działań naprawczych) ora szans podatkowych.
 2. Spotkanie podsumowujące z klientem.

 

Metodologia

 1. Metodologia prac uwzględnia analizę odpowiedzi udzielonych przez Spółkę w dedykowanym kwestionariuszu, analizę kalkulacji CIT oraz wybranych dokumentów źródłowych (transakcje wybierane na bazie testowej / próba reprezentacyjna), a także warsztaty.
 2. Metodologia prac umożliwia wykorzystanie autorskich narzędzi IT do badania prawidłowości rozliczeń podatkowych.

 

Czas realizacji:

 • Realizacja prac: do 20 dni roboczych.

 

Zakres zaangażowania klienta:

 • Zasadniczy (ok. 5 dni roboczych).

 

* Metodologia przeglądu - z wykorzystaniem autorskich narzędzi do testowania plików JPK na potrzeby analizy obszaru podatku CIT.

„SMART CHECK” – przegląd kalkulacyjny

Podstawowy cel i korzyści:

 1. Weryfikacja poprawności kalkulacyjnej wyliczenia podstawy opodatkowania podatkiem CIT i podatku odroczonego przez profesjonalnego doradcę.
 2. Strategiczna analiza wpływu zmian podatkowych („Polski Ład”).

 

Rezultaty prac:

 1. Raport podsumowujący (zwięzły) - wskazujący kwestie zidentyfikowane w ramach weryfikacji kalkulacji CIT.
 2. Spotkanie podsumowujące z klientem.

 

Czas realizacji:

 • Realizacja prac: do 10 dni roboczych.

 

Zakres zaangażowania klienta:

 • Umiarkowany (ok. 2-3 dni robocze).

 

* Metodologia przeglądu - z wykorzystaniem autorskich narzędzi do testowania plików JPK na potrzeby analizy obszaru podatku CIT.
 

DODATKOWE MODUŁY

Wybierz poniższe (opcjonalne) moduły i skonfiguruj zakres przeglądu dopasowany do specyfiki swojej działalności:

Obszar VAT:

 • Ocena ujmowania faktur z dodatkowego wybranego miesiąca
 • Sprzedaż na kasach rejestrujących
 • Dokumentacja usług niematerialnych
 • Współczynnik VAT

 

Obszar CIT:

 

Obszar PIT/ZUS

 • Prawidłowość określenia podstawy opodatkowania PIT oraz ZUS zaangażowanych przez Spółkę pracowników (składniki wynagrodzenia oraz świadczenia/benefity gwarantowane przez Spółkę)
 • Prawidłowość określenia podstawy opodatkowania PIT oraz ZUS osób współpracujących ze Spółką w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie oraz umowy o dzieło)
 • Zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk oraz nieprawidłowości systemowych w metodologii/procedurach dotyczących raportowania składników
 • Prawidłowość gromadzenia i stosowania oświadczeń od pracowników mających wpływ na kalkulację PIT przez Spółkę oraz wynagrodzenie netto pracowników (Polski Ład)

 

Akcyza

 • Prawidłowość stosowania preferencji w podatku akcyzowym (zwolnień, obniżonej stawki, stawki zero)
 • Prawidłowość rozliczeń z tytułu akcyzy od nabyć wyrobów akcyzowych z zagranicy
 • Weryfikacja poprawności narzędzia do prowadzenia ewidencji i ksiąg akcyzowych
 • Prawidłowość rozliczania się ze znaków akcyzy

 

Podatek od nieruchomości (RET):

 • Weryfikacja obszarów potencjalnych oszczędności i ryzyk podatkowych (desktop review)
 • Audyt rozliczeń z tytułu RET metodą organów podatkowych (wizja lokalna połączona z pomiarami budynków)

 

CIT, RET, VAT, akcyza, cło:

Kontakt:

Anna Rączkowska

Anna Rączkowska

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna jest radcą prawnym. Przez ostatnie 15 lat zajmuje się doradztwem podatkowym, łącząc wiedzę prawniczą (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), jak i ekonomiczną (Finanse i Banko... Więcej

Przemysław Skorupa

Przemysław Skorupa

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Przemysław Skorupa jest licencjonowanym doradcą podatkowym posiadającym doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu podatków pośrednich, związanych z restrukturyzacją oraz transakcjami fina... Więcej

Izabela Staszewska-Kula

Izabela Staszewska-Kula

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Iza jest radcą prawnym, starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz między... Więcej