Przegląd podatkowy

Rozwiązania

Przegląd podatkowy

Narzędzie pozwalające na zarządzenie ryzykiem związanym z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatku CIT

W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożony nacisk organów podatkowych na walkę z uchybieniami w rozliczeniach podatników, co przejawia się we wzroście częstotliwości prowadzonych przez te organy kontroli. Profesjonalny przegląd podatkowy pozwala na weryfikację rozliczeń spółki i zarządzenie ryzykiem związanym z ewentualnymi nieprawidłowościami w tym obszarze.

Wynikiem kontroli prowadzonych w ostatnim czasie przez organy podatkowe było ustalenie ponad 11 miliardów złotych dodatkowych zobowiązań podatkowych oraz należności celno-skarbowych. Wpłaty wynikające z przeprowadzonych kontroli sięgnęły ponad 1 miliarda złotych.

Liczby te potwierdzają, że w praktyce kontrole zmierzają do dogłębnej weryfikacji rozliczeń jak największej liczby podatników i maksymalizacji wpłat z tytułu zidentyfikowanych zaległości podatkowych. Kontrole są nie tylko coraz częstsze, ale obejmują coraz szerszy zakres, trwają coraz dłużej, a kontrolujący są coraz lepiej do nich przygotowani, wnikliwi i zorientowani na osiągnięcie określonego rezultatu.

Należy także zwrócić uwagę na rosnącą liczbę postępowań karno-skarbowych w związku z nieprawidłowościami zidentyfikowanymi przez organy podatkowe – ryzyko to dotyczy osób fizycznych odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółce. Co więcej, przepisy ustawy Kodeks karny skarbowy są regularnie zmieniane poprzez rozszerzanie katalogu czynów zabronionych polegających przede wszystkim na niedopełnianiu nowych obowiązków formalnych na gruncie prawa podatkowego (np. oświadczenia ws. cen transferowych, raportowanie schematów podatkowych).

Oferta Deloitte w zakresie przeglądu podatkowego

Pobierz ofertę

Wyzwania, z którymi spotykają się polscy podatnicy:pl_przeglad_podatkowy_deloitte__wyzwania_2x1.jpg (1200×600)

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe Spółki oraz zminimalizować zagrożenie odpowiedzialnością karno-skarbową osób zarządzających i odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, Spółka powinna:

 

 •  
Zadbać o prawidłowość rozliczeń podatkowych np. poprzez okresowe przeglądy, współpracę z doradcami oraz szkolenia pracowników
 •  
Zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka podatkowego oraz odpowiednio nimi zarządzić
 •  
Zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej osób fizycznych poprzez wprowadzenie stosownych procedur wewnętrznych i czynności wskazane powyżej

 

Narzędziem pozwalającym na zarządzenie ryzykiem związanym z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatku CIT może być przegląd rozliczeń podatkowych przeprowadzony przez Deloitte.
Celem przeglądu jest identyfikacja i ocena nieprawidłowości w rozliczeniach dokonanych przez Spółkę oraz obszarów ryzyka podatkowego.

W raporcie podsumowującym przegląd wskazane będą zidentyfikowane przez nas nieprawidłowości oraz inne obszary ryzyka podatkowego, a dodatkowo wskazane praktyczne rekomendacje dalszych kroków, jakie należy podjąć.

Przegląd podatkowy to obiektywna i niezależna od kwalifikacji dokonanych wewnętrznie przez pracowników Spółki weryfikacja rozliczeń podatkowych Spółki w wybranym obszarze na podstawie rozmów z jej przedstawicielami, analiz dokumentów i kalkulacji.

Warianty przeglądu podatkowego proponowane przez Deloitte:

pl-Ograniczony_1x1.jpg (600×600)
 • Analiza kwestionariusza podatkowego wypełnionego przez Spółkę
 • Wizyta w Spółce, omówienie kwestionariusza podatkowego oraz wywiad (2-4 godz.)
 • Weryfikacja prawidłowości sporządzenia kalkulacji CIT
pl_standardowy_1x1.jpg (600×600)

Zakres Przeglądu ograniczonego plus:

 
 • Analiza dokumentów księgowych za 1-2 wybrane miesiące (1-2 dni robocze w Spółce)
 • Analiza wybranych dokumentów dot. podatku u źródła (dla najistotniejszych kwotowo płatności)
 • Weryfikacja ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

pl_poszerzony_1x1.jpg (600×600)

Zakres Przeglądu standardowego plus:
 

 • Weryfikacja najważniejszych transakcji z perspektywy cen transferowych (bez analiz porównawczych)
 • Analiza 3 wybranych zdarzeń z perspektywy przepisów MDR

W każdym z wariantów przeglądu podatkowego oferujemy Państwu 5 godzin wsparcia ekspertów Deloitte bez konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli w trakcie 3 lat od przeprowadzenia przeglądu podatkowego wszczęta zostanie kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa dotycząca okresu objętego naszym badaniem

Przebieg przeglądu podatkowego:

pl_przeglad_podatkowy_deloitte_proces.jpg (3050×959)

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.