2021 rokiem ESG w praktyce

Artykuł

2021 rokiem ESG w praktyce

Sustainability Insights (1/2021)

Regulacje z pewnością będą kluczowym słowem w odniesieniu do czynników ESG w 2021 roku – w życie wejdzie wiele przepisów, które pociągną za sobą np. konieczność dostosowania się zarządzających aktywami, doradców i korporacji do kwestii odpowiedzialnego zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu. I tak jak 2020 był rokiem edukacji i budowania świadomości tego, dlaczego czynniki ESG są ważne – tak 2021 będzie rokiem wdrażania ESG w praktyce. Nadchodzące miesiące to okazja do ewolucji i osadzenia procesów ESG w modelach biznesowych zarówno w branży inwestycyjnej jak i poza nią.

2021 będzie również rokiem, w którym globalne organy nadzoru finansowego i organy ustanawiające standardy raportowania skoncentrują siły wokół poprawy jakości i zakresu danych - nie tylko dotyczących klimatu, ale także szerszych czynników środowiskowych i społecznych.

A tak w skrócie wygląda to co za nami, co przed nami w temacie regulacji ESG

W newsletterze:

Rewizja dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych

Komisja Europejska jest w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej 2014/95/UE (NFRD) i zasad, które obowiązują od 2018 roku dla większych podmiotów. To bardzo ważny proces zmierzający do ujednolicenia wymogów dotyczących ujawniania informacji, poszerzenia grupy przedsiębiorstw zobowiązanych do składania sprawozdań i zapewnienia spójności między inicjatywami ustawodawczymi dotyczącymi zrównoważonego finansowania.

Przeczytaj więcej

10 marca 2021 roku rozpocznie obowiązywać unijne rozporządzenie SFDR 2019/2088 wymagające raportowania kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Część informacji wymagających ujawnienia miała być uszczegółowiona w projekcie regulacyjnych standardów technicznych ("RTS"), które uzupełnia rozporządzenie SFDR, przygotowanym przez urzędy nadzoru EIOPA, EBA, ESMA. 2 lutego 2021 r. opublikowano finalną wersję raportu tych instytucji informującą, że:

- obowiązek raportowania wskaźników objętych projektem RTS wejdzie w życie dopiero na początku roku 2022, a nie w 2021 jak początkowo zapowiadano. Daje to więcej czasu na dobre przygotowanie się do procesu zbierania i ujawniania danych.

- raport ogranicza zakres informacji, jakie będą miały być obowiązkowo publikowane. Pierwotny projekt RTS przewidywał konieczność ujawniania 32 wskaźników, natomiast obecna wersja dzieli te wskaźniki na trzy grupy obejmujące 18 wskaźników z puli wskaźników obowiązkowych oraz aż 46 z puli wskaźników dodatkowych.

SEG wraz z Fundacją Standardów Raportowania oraz Związkiem Banków Polskich, Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami przed opublikowaniem finalnej wersji RTS podjęły prace, których efektem ma być wypracowanie jednolitych standardów raportowania, tak aby każdy ze wskaźników był rozumiany tak samo przez poszczególne instytucje finansowe.

Deloitte jest zaangażowany w prace grupy roboczej oraz konsultacje propozycji wskaźników.

Więcej o SFDR

Cykl webinarów „Klimat na zmiany w biznesie”

Jak wdrażać wytyczne TCFD w praktyce – identyfikacja i ocena ryzyk zmian klimatu
Za nami kolejny webinar z naszego cyklu, w trakcie którego praktycznie o identyfikacji i ocenie ryzyk związanych ze zmianami klimatu opowiedzieli Irena Pichola i Tomasz Gasiński. Wysokie oceny wystawione przez uczestników po webinarze sugerują, że zarówno przedstawiona w trakcie spotkania wiedza na temat ryzyk klimatycznych, jak i sposób jej przedstawienia były wartościowe. Jeżeli ktoś z Państwa nie mógł uczestniczyć, a chciałby odsłuchać, to mocno zachęcamy!

Zobacz nagranie

A już dzisiaj zapraszamy na kolejne webinary z naszego cyklu:

17 marca, 10:00-11:00
Czynniki ESG – praktyczna ocena ich wpływu na wartość Twojej firmy
Klimat na zmiany w biznesie #7

Zarejestruj się
 

25 marca, 10:00-11:00
Praktyczne aspekty definiowania strategii klimatycznych
Klimat na zmiany w biznesie #8

Zarejestruj się


A także do udziału w naszym międzynarodowym webinarze z udziałem członków zarządów oraz rad nadzorczych m.in. Credit Suisse, Facebook, Morgan Stanley, Diageo, GlaxoSmithKline i Europol.

3 Marca, 14:00 – 15:00
The Company and its Evolving Role in Society
Zarejestruj się

Kierunki 2021 – Nowy Plan Marshalla

10 lutego odbyła się premiera raportu KIERUNKI 2021 - Nowy Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19, przygotowanego przez nas dla DNB Bank Polska S.A.. Gościem Honorowym wydarzenia prezentującego raport był Herman Van Rompuy – b. Przewodniczący Rady Europejskiej, a wśród zaproszonych panelistów debaty „Zielona i cyfrowa rewolucja. Jak wygrać wyścig o przyszłość?” znaleźli się przedstawiciele najważniejszych branż polskiej gospodarki.

Zobacz relację z wydarzenia i raport

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.