Regulačné a právne riziko

Deloitte pomáha klientom nastaviť alebo kontrolovať rámce a procesy riadenia rizík tak, aby boli v súlade s legislatívou upravujúcou obchodovanie na finančných a kapitálových trhoch, riadenie aktív a pasív, úverové riziko, poskytovanie úverov vrátane monitorovania.