Indsigt

Selskabsret

Nyheder

18. juni 2018

Kapitalkravet til aktieselskaber nedsættes til 400.000 kr.

Folketinget har den 17. maj 2018 vedtaget to ændringslove til selskabsloven, som blandt an-det nedsætter kapitalkravet til aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Endvidere bliver registrering af et nystiftet kapitalselskab betinget af, at der er foretaget registrering af reelle ejere.

Læs mere her

 

12. december 2017

God selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 23. november 2017 udsendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse, som træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere.

Læs mere her

 

16. juni 2017

Nye krav til registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte nye regler i kraft om registrering af virksomheders reelle ejere. Som følge heraf skal en lang række virksomheder inden 1. december 2017 registrere deres ultimative, fysiske ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere her

 

3. januar 2017

Partnerselskabs køb af fordringer var ulovligt kapitalejerlån

Et partnerselskab havde gennem flere år haft en ordning, som indebar, at partnerselskabet overtog fordringer på de nuværende partners ejerselskaber, når en partner udtrådte af partnerselskabet. Erhvervsankenævnet fandt, at ordningen var i strid med selskabslovens § 210.

Læs mere her

 

6. december 2016

Lovliggørelse af kapitalejerlån

Generalforsamlingen kan efter 1. januar 2017 under visse betingelser yde kapitalejerlån lovligt. Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Kapitalejerlån, der ydes til personer med bestemmende indflydelse, beskattes fortsat.

Læs mere her

 

6. maj 2015

Ny lov om erhvervsdrivende fonde
Deloitte har udarbejdet en præsentation om betydningen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde baseret på vores seneste erfaringer med loven

Læs mere om loven her

 

28. januar 2015

Ny lov om erhvervsdrivende fonde
Den nye lov om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 2015. Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til.

Læs mere om loven her

 

17. december 2014

Erhvervsdrivende fonde
Statusbrev fra Erhvervsstyrelsen. I statusbrevet fokuseres på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den nye lov om erhvervsdrivende fonde. Endvidere opsummeres et foreløbigt resultat af gennemgangen af 2013 årsrapporter og Erhvervsstyrelsen giver gode råd til fondsbestyrelserne.

Læs mere her

16. december 2014

Ejerregistret klar til selskabers registreringer
Formålet med ejerregistret, som bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber.

Læs mere her

03. juli 2014

Folketinget har vedtaget ændringer til fondsloven
Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om ændring af lov om visse fonde og visse foreninger. Ændringerne træder i kraft 1. september 2014. Lovændringerne betyder, at en række mindre fonde bliver undtaget fra tilsyn, mens der til gengæld bliver større krav til de fonde, som fortsat skal være under tilsyn.

Læs mere her

1. november 2013

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014
Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og at stifte et anpartsselskab med en kapital på 50.000 kr.

Læs mere her

14. marts 2013

Loft over betalingsfrister vedtaget
Folketinget har den 11. december 2012 vedtaget et lovforslag (L 14) om ændring af bl.a. renteloven. Ændringen betyder bl.a., at såvel erhvervsdrivende som offentlige myndigheder som hovedregel ikke længere frit kan aftale deres betalingsfrister.

Læs mere om vedtagelserne her.

 

Fandt du dette nyttigt?