ადამიანური რესურსები

კონკურენციის ზრდა კომპანიებს ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. დელოიტის მომსახურება ადამიანური რესურსების დარგში მოიცავს კვლევას, ანალიტიკასა და დარგობრივი ცოდნის გამოყენებას ადამიანური რესურსების, ინდუსტრიული მრეწველობის, მმართველობითი და ინოვაციური პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციისთვის.