Nowe nabory w programie LIFE

Artykuł

Nowe nabory w programie LIFE

Dotacje dla firm w obszarze środowiska i klimatu

Strefa Ulg i Dotacji (14/2022) | 19 maja 2022 r.

W dniu 17 maja ogłoszone zostały nabory w ramach programu LIFE na 2022 r. Program zakłada wsparcie działań dotyczących rozwoju, demonstrowania, prototypowania i promowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze środowiska i klimatu.

Program LIFE – kluczowe informacje

Nabory ogłoszone w ramach programu LIFE na lata 2021-2027 wspierają m.in. realizację projektów SAP (Standard Action Projects), które mają na celu:

 • rozwój, demonstrację i promowanie innowacyjnych technik, metod i podejść, które są nowe w porównaniu ze stanem wiedzy na poziomie państwa członkowskiego i sektora oraz które są wdrażane na skalę operacyjną,
 • przyczynianie się do tworzenia bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk - rozwiązań, technik, metod i podejść, które są odpowiednie, opłacalne i najnowocześniejsze (na poziomie państwa członkowskiego i sektora), oraz które są wdrażane na skalę operacyjną,
 • wspieranie opracowywania, wdrażania, monitorowania i egzekwowania prawodawstwa i polityki UE, w tym poprzez poprawę zarządzania na wszystkich szczeblach, w szczególności poprzez zwiększanie zdolności podmiotów publicznych i prywatnych oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.


Dofinansowaniu podlegać mogą działania polegające na zademonstrowaniu innowacyjnej technologii/rozwiązania (poziom gotowości technologicznej (TRL) 7), które na moment rozpoczęcia projektu cechuje się pewnym stopniem dojrzałości (co najmniej TRL 5 - został już opracowany prototyp lub podstawowe komponenty większej technologii oraz zostały one potwierdzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych).


Ogłoszone nabory

Szczegółowy zakres tematyczny finansowanych działań określany jest w dokumentacji konkursowej dla poszczególnych naborów – poniżej omówione zostały wybrane konkursy.

Beneficjenci: samodzielnie publiczne i prywatne podmioty prawne z państw członkowskich UE, EOG i krajów stowarzyszonych z LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

Termin składania wniosków: do 4 października 2022 r.

Budżet naboru: 98 mln EUR

Maksymalna wysokość dotacji: 60% kosztów kwalifikowalnych

Wspierane działania:
 

 • Selektywne zbieranie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. paneli fotowoltaicznych, smartfonów, tabletów, komputerów, baterii i akumulatorów.
 • Demontaż, regeneracja i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i statków wycofanych z eksploatacji.
 • Selektywna separacja i recykling w zakresie robót budowlanych lub budynków.
 • Sortowanie i recykling tworzyw sztucznych, bioodpadów, tekstyliów, opakowań.
 • Recykling materiałów kompozytowych i wielowarstwowych, w szczególności włókien węglowych lub szklanych.
 • Odzyskiwanie krytycznych surowców z odpadów.
 • Projektowanie rozwiązań o obiegu zamkniętym w celu poprawy trwałości, możliwości naprawy, ponownego użycia i wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach.
 • Rozwiązania typu produkt jako usługa i inne modele biznesowe lub technologie optymalizujące wykorzystanie zasobów.
 • Tworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości, lepsze śledzenie zasobów i dopasowywanie materiałów nadwyżkowych lub produktów ubocznych lub odpadów nadających się do recyklingu w różnych sektorach przemysłu.
 • Paszporty produktów cyfrowych.

 • Poprawa jakości powietrza i redukcja emisji pyłów w obszarach o wysokiej emisji cząstek stałych z (re)budowy, kopalnictwa, górnictwa, przeładunku minerałów lub innych lub innych działań powodujących powstawanie pyłu.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w rzeczywistych warunkach jazdy (np. środki techniczne dla pojazdów, ekojazda, technika pomiarowa i nadzoru).
 • Pojazdy bezemisyjne i związane z nimi potrzeby infrastrukturalne.
 • Innowacyjne wykorzystanie paliw alternatywnych.
 • Innowacyjne programy modernizacji pojazdów, alternatywne technologia układu napędowego.
 • Innowacyjne technologie zmniejszające emisje wynikające ze zużycia (np. hamulce, opony, nawierzchnia drogi).
 • Wykorzystanie innowacyjnych platform logistycznych lub platform mobilności pasażerskiej.
 • Nowe techniki lub rozwój i stosowanie technik zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, koncentrujące się na redukcji zanieczyszczeń powietrza w zakresie PM2,5, NOx, SO2, NH3 i/lub NMLZO wytwarzanych przez instalacje przemysłowe.

 • Zintegrowane zarządzanie substancjami odżywczymi i zanieczyszczeniami organicznymi pochodzenia miejskiego i/lub rolniczego poprzez bezpośrednie usuwanie zanieczyszczeń.
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania zanieczyszczeń chemicznych w środowisku wodnym poprzez redukcję emisji substancji priorytetowych i innych chemikaliów.
 • Rozwiązania polegające na naturalnych środkach zatrzymywania wody, które zwiększają infiltrację i magazynowanie wody oraz usuwają zanieczyszczenia poprzez naturalne procesy.
 • Innowacyjne narzędzia i techniki zapobiegania powodziom wspierające politykę, planowanie przestrzenne, ograniczanie ryzyka, odporność na zdarzenia i zarządzanie kryzysowe.
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań (narzędzi, technologii lub praktyk) w celu zapewnienia ochrony i zachowania mórz, oceanów i ich wybrzeży poprzez wspieranie zrównoważonej działalności człowieka w środowisku morskim.
 • Zastosowanie innowacyjnych technologii i narzędzi do systemów oczyszczania wody pitnej i ścieków komunalnych.
 • Zastosowanie innowacyjnych narzędzi zapewniających zasobooszczędne świadczenie usług wodnych.
 • Poprawa wydajności i skuteczności innowacyjnych rozwiązań i/lub innowacyjnych opcji uzdatniania w odniesieniu do wody poddanej recyklingowi/odzyskanej.

 • Wdrożenie działań na rzecz ochrony jakości w tym działań innowacyjnych w zakresie przejścia na zrównoważone praktyki gospodarowania glebą i gruntami.
 • Działania innowacyjne w zakresie przywracania, ochrony i poprawy stanu zdrowia gleb oraz zapobieganie degradacji gleby (efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie badań, oceny i remediacji dla zanieczyszczeń gleby, zrównoważone praktyki gospodarowania glebą i gruntami łącznie z redukcją CO2).

 • Znaczna redukcja hałasu w gęsto zaludnionych obszarach miejskich dzięki rozwiązaniom o wysokim stopniu zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego; na przykład, stosując nawierzchnie i/lub opony o niskim poziomie hałasu, bariery o małej wysokości o niewielkim wpływie na krajobraz lub zmniejszając hałas powodowany przez ruch kolejowy lub lotniska.

 • Innowacje na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych podejść do chemikaliów, materiałów i produktów oraz promowanie stopniowego wycofywania substancji budzących obawy.
 • Zapobieganie i ograniczanie wpływu produkcji i stosowania chemikaliów na środowisko lub zdrowie ludzkie w całym łańcuchu wartości w celu promowania rozwoju zielonych i cyfrowych/inteligentnych technologii, zaawansowanych materiałów, niskoemisyjnej produkcji przemysłowej.
 • Innowacje cyfrowe w zakresie zaawansowanych narzędzi, metod i modeli oraz możliwości analizy danych, pozwalających również na odejście od testowania na zwierzętach.
 • Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań, w tym poprzez opracowywanie, komercjalizację, wdrażanie i przyjmowanie bezpiecznych i zrównoważonych od początku projektowania substancji, materiałów i produktów.

 • Całościowe zmniejszenie wpływu nowych budynków na środowisko.
 • Tworzenie łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym w celu pobudzenia gospodarki miejskiej przy jednoczesnej regeneracji miast i terytoriów.
 • Utrzymanie lub przywrócenie bioróżnorodności, np. zademonstrowanie praktyki przyjaznej różnorodności biologicznej w zakresie izolacji energetycznej budynków, innowacyjnych podejść architektonicznych do budynków przyjaznych dla przyrody itp.
   

Beneficjenci: samodzielnie publiczne i prywatne podmioty prawne z państw członkowskich UE, EOG i krajów stowarzyszonych z LIFE (m.in. Islandia, Albania, Turcja, Izrael, Ukraina).

Termin składania wniosków: do 4 października 2022 r.

Budżet naboru: 29 mln EUR

Maksymalna wysokość dotacji: 60% kosztów kwalifikowalnych

Wspierane działania:
 

 • Odzysk, recykling i regeneracja substancji zubożających warstwę ozonową w piankach;
 • Zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, ORC (Organic Rankine Cycles) lub pomp ciepła, które opierają się na F-gazach;
 • Ulepszenie projektu systemu w celu rozwiązania problemów związanych z palnością/ciśnieniem w celu zachęcenia do stosowania naturalnych czynników chłodniczych do wszelkiego rodzaju F-gazów wykorzystujących sprzęt;
 • Rodzaje i zastosowania rozdzielnic elektrycznych, które nadal opierają się na SF6 lub innych substancjach o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego;
 • Odzysk, regeneracja i recykling fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • Dedykowana infrastruktura dla pojazdów o zerowej emisji i mobilności, w tym punkty szybkiego i superszybkiego ładowania zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich;
 • Urządzenia do tankowania wodoru pod ciśnieniem 700 bar, w tym produkcja ekologicznego wodoru;
 • Inteligentne rozwiązania w zakresie ładowania, tj. wprowadzenie inteligentnego i dwukierunkowego ładowania;
 • Propozycje dotyczące znacznego zmniejszenia energochłonności modeli transportu i mobilności poprzez świadczenie nowych usług o zerowej emisji;
 • Działania wykorzystujące możliwości cyfryzacji w celu maksymalizacji ogólnej wydajności systemu energetycznego i wykorzystania lokalnie wytwarzanych OZE;

 • Opracowanie i demonstracja innowacyjnych i efektywnych kosztowo technologii i procesów w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych (GHG) przemysłu wytwórczego i przetwórczego w branżach energochłonnych

 • Opracowanie uzasadnienia biznesowego i demonstracja innowacyjnej zrównoważonej produkcji biogazu i biometanu z wykorzystaniem strumieni odpadów i pozostałości

 • Działania prowadzące do usuwania dwutlenku węgla z gleby i biomasy (np. ulepszona gospodarka leśna, zalesianie i odtwarzanie lasów) oraz chroniące istniejące zasoby węgla w glebie i biomasie;
 • Wykorzystanie zebranej biomasy w produktach o długiej żywotności w celu zapewnienia długoterminowego składowania dwutlenku węgla;
 • Zmniejszanie emisji innych niż CO2 z działalności rolniczej (np. zrównoważone zarządzanie inwentarzem i obornikiem, rolnictwo precyzyjne);
 • Rozwój i wykorzystanie narzędzi do monitorowania GHG na poziomie działek
   

Koszty kwalifikowalne

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikują się m.in. koszty:

 • wynagrodzenia kadry zaangażowanej w projekt,
 • podwykonawstwa,
 • zakupu środków trwałych i infrastruktury, w tym zakupu gruntów od podmiotów prywatnych,
 • podróży służbowych, wyposażenia i innych towarów, robót i usług (w tym np. materiały eksploatacyjne i zaopatrzenie, promocja, rozpowszechnianie, ochrona wyników, tłumaczenia, publikacje, certyfikaty i gwarancje finansowe),
 • pośrednie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne.


Kryteria oceny

Wszystkie przedstawione nabory oceniane są według tych samych kryteriów jakościowych:

 • Trafność – ocena adekwatności proponowanych rozwiązań do celów szczegółowych programu LIFE i docelowego podprogramu oraz stopnia, w jakim wniosek jest zgodny z opisem zawartym w naborze. W ramach kryterium ocenie podlega także przyjęta koncepcja i metodologia oraz zakres, w jakim wniosek oferuje dodatkowe korzyści i promuje synergię z innymi obszarami polityki w zakresie środowiska i klimatu.
 • Wkład – w ramach kryterium oceniana jest ambicja i wiarygodność rezultatów spodziewanych w trakcie i/lub po realizacji projektu, w tym zapewnienie, że nie zostanie wyrządzona żadna istotna szkoda innym celom szczegółowym Programu LIFE. Ocenie podlega również trwałość rezultatów projektu po zakończeniu projektu, jakość środków do wykorzystania wyników projektu oraz możliwość powielenia wyników projektu.
 • Jakość – kryterium dotyczące zachowania przejrzystości i wykonalność planu pracy, identyfikacji i mobilizacji odpowiednich interesariuszy, odpowiedniego ukierunkowania geograficznego działań, jakości planu monitorowania i raportowania oraz adekwatności i jakości środków komunikacji i rozpowszechniania wyników projektu.
 • Zasoby – w ramach kryterium oceniany jest skład zespołu projektowego pod względem wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności oraz adekwatności struktury zarządzania, adekwatność oraz przejrzystość budżetu i zasobów oraz ich spójność z planem pracy, stopień oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz efektywność kosztowa.

Wsparcie na realizację projektu można uzyskać w całym cyklu jego życia – począwszy od fazy wczesnych działań badawczo-rozwojowych wspieranych m.in. przez program Horizon Europe czy FENG, przez fazę demonstracyjną projektów w ramach programu LIFE, aż po fazę komercjalizacji wyników projektu ukierunkowanego np. na wdrożenie innowacji w zakresie redukcji GHG w programie Innovation Fund czy w ramach działań inwestycyjnych wspieranych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, Grantu Rządowego, Funduszu Modernizacyjnego.

Możliwość pozyskania dotacji w ramach programu wymaga zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru, odpowiednim zaplanowaniem działań i sporządzeniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!

Czy ta strona była pomocna?