Riešenia

Analytika a riadenie informácií

Svet sa rýchlo mení. Zákazníci vyžadujú personalizovanejší prístup a konkurencia sa objavuje bez varovania. Vlády a dozorné orgány požadujú rýchlejšie podávanie správ, ktoré musia byť čoraz presnejšie. Kľúčové odpovede na vaše zložité obchodné výzvy sa môžu skrývať vo vašich dátach. Na vrchol sa dostávajú tí, ktorí dokážu porozumieť obrovskému množstvu informácií, ktoré majú k dispozícii. Ako sa však udržať na vrchole vo svete, kde sa množstvo informácií každé dva roky zdvojnásobí?

Špecialisti spoločnosti Deloitte na oblasť analytiky a správu informácií vám môžu pomôcť nájsť a maximálne využiť hodnotu hlboko ukrytú v rozsiahlom množstve dát. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje služby strategického vedenia a implementácie, ktoré spoločnostiam pomáhajú spravovať dáta z najrôznejších zdrojov a premieňať ich na presné, využiteľné informácie, ktoré môžu podporovať rozhodovacie procesy založené na faktoch a vytvárať konkurenčnú výhodu.

Naši odborníci sa zaoberajú nekonečným množstvom príležitostí v oblastiach, ako je business intelligence, správa dát, technológie či analytika a technológie ďalšej generácie, vrátane big data, cloudu a strojového učenia. Náš prístup k technológiám je pri poskytovaní poradenských služieb agnostický, sme však schopní implementovať riešenia pre všetky technológie. Zároveň ponúkame štandardné riešenia šité na mieru priamo vášmu priemyselnému odvetviu a oblasti podnikania.

V rámci analytiky a správy informácií máme k dispozícii celú škálu potrebných schopností, rozsiahle odborné znalosti z jednotlivých priemyselných oblastí, ako aj vzťahy na úrovni vedúcich pracovníkov. Aj vďaka tomu sme v histórii poskytovania služieb v oblasti analytiky a správy informácií skutočným lídrom.

Naše služby

Rast príjmov a klientskej základne

Zákaznícka analytika, Segmentácia zákazníkov, Budovanie schopností v oblasti dátovej vedy, Voice-to-text analytika, Dynamická cenotvorba

Zákaznícka analytika

Zákazníci si na trhu môžu vyberať z nekonečného množstva produktov a služieb. Aby boli podniky schopné predkladať relevantné ponuky svojim zákazníkom či si ich udržať, musia rozumieť ich nákupnému správaniu a potrebám. Zákaznícka analytika v tom pomáha prostredníctvom retencie, cieleného oslovovania zákazníkov a pochopenia ich budúcej hodnoty.
Zistite viac

Segmentácia zákazníkov

Mnohé spoločnosti používajú segmentáciu s cieľom lepšie porozumieť svojim zákazníkom. Jej uplatnenie v praxi je však často zložité. Viete, čo motivuje zákazníkov k presunu zo segmentov s nízkou hodnotou do segmentov s vysokou hodnotou? Aplikovateľná segmentácia zákazníkov prináša presne tento typ poznatkov.
Zistite viac

Budovanie schopností v oblasti dátovej vedy

Budovanie schopností v oblasti dátovej vedy je program pre spoločnosti, ktoré chcú využiť dátovú vedu ako svoju strategickú výhodu. Program sa zameriava na jej správne využitie, interné zapojenie, riadenie talentov a správu technológií či dát.
Zistite viac

Voice-to-text analytika

Zápasíte s kvalitou starostlivosti o zákazníka – s tým, ako sa miera konverzie hovorov premieňa na tržby či príležitosti? Chcete odhaliť témy konverzácie alebo dojmy, ktoré prevládali pri komunikácii na strane zákazníka?
Zistite viac

Dynamická cenotvorba

Dynamická cenotvorba je riešenie, ktoré automaticky aktualizuje ceny v e-shope v reálnom čase alebo podľa zvolenej frekvencie, a to na základe analýzy dopytu zákazníkov, vzorcov správania, cenových akcií, cien konkurencie a ďalších faktorov.
Zistite viac

Prevádzka

Prediktívna údržba majetku, Procesná analytika, Elektronické zisťovanie (eDiscovery), Optimalizácia siete pobočiek, Matica rizík (Risk Matrix), Interný audit

Prediktívna údržba majetku

Zaznamenávate časté odstávky výroby, a tým aj zníženú výrobnú kapacitu? Máte príliš vysoké náklady na údržbu? Radi by ste predĺžili životnosť svojho majetku?

Interný audit v 21. storočí

Technológie sú budúcnosť. V snahe získať náskok na trhu a zaistiť si konkurenčnú výhodu využívajú moderné spoločnosti stále viac nových technológií. Interný audit môže naďalej plniť svoj účel, len ak bude s týmto vývojom držať krok.

Matica rizík (Risk Matrix)

Finanční riaditelia a kontrolóri majú často problém identifikovať kľúčové faktory výnosov a zistiť, čo ich ovplyvňuje z pohľadu nefinančných ukazovateľov spoločnosti a externých faktorov. Nedochádza k využitiu makroekonomických údajov pri finančných údajoch a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti spoločností. To môže viesť k neschopnosti presne odhadnúť hospodársky výsledok.

Procesná analytika

Prevádzkovanie podniku je čoraz zložitejšie a zabezpečiť transparentnosť procesov sa stáva ťažkou úlohou. Medzi podnikmi prevládajú obavy, či ich činnosť bude v digitálnom veku konkurencieschopná, mnohé spoločnosti preto optimalizujú a transformujú svoje procesy bez toho, aby mali jasnú predstavu o súčasnom stave. Výsledkom sú často nesprávne nastavené stratégie a vysoké náklady v prípade zlyhania. Centrum spoločnosti Deloitte pre bioniku procesov vám pomôže nastaviť 360° transparentnosť vašich podnikových procesov, čo je dôležitý prvý krok k dosiahnutiu excelentnosti v procesoch 4.0.

Optimalizácia siete pobočiek

Pokrývajú vaše maloobchodné pobočky optimálne vašich súčasných aj potenciálnych klientov? Zodpovedá vaše pokrytie zvykom a typickému správaniu klientov? Je možné predvídať zmenu (zmenšenie/rozšírenie) siete pobočiek?

Analytika záväzkov

Saldokonto záväzkov podporuje veľké množstvo transakcií a významnú časť nákladov organizácie. Vedenie organizácie má zavedené množstvo kontrolných mechanizmov na riadenie spracovania dodávateľských faktúr a platobných procesov. Môže však dôjsť k finančným stratám z dôvodu chybných preplatkov/duplicít a neefektívnych procesov pri spracovaní.

Forenzná analýza

Počas analýzy, auditu či kontroly hlavnej knihy alebo súvisiacej účtovnej evidencie čelia forenzní a interní audítori, vyšetrovatelia a finanční riaditelia mnohým prekážkam. Napríklad, ako môže spoločnosť vedieť, koľko faktúr dostane od potenciálne duplicitných dodávateľov? Vyskytujú sa vo finančnom systéme spoločnosti duplicitné bankové účty? Ako môže spoločnosť na základe svojich historických údajov zistiť, ktoré faktúry sú fiktívne? Ako možno tieto analýzy uskutočniť čo najefektívnejšie z hľadiska vynaloženého času a nákladov?

Elektronické zisťovanie (eDiscovery)

Odborníci na zisťovanie (discovery) spoločnosti Deloitte poskytujú riešenia komplexných výziev v oblasti elektronického zisťovania, ktorým naši klienti čelia, s pomocou najmodernejšieho vybavenia a technológií. Spolupracujeme s klientmi a pomáhame im s uchovávaním, zberom, spracovaním, hostingom a vytváraním dát, ktoré sú predmetom zisťovania.

Dodávatelia a nákup

Umelá inteligencia: včasné varovanie pri ohrození úverového portfólia, Systém riadenia rizík v dodávateľskom reťazci, Analytika záväzkov, SAP Ariba

Umelá inteligencia: včasné varovanie pri ohrození úverového portfólia

Predstavte si, že by ste mali možnosť automaticky prehľadať celý internet a identifikovať tam varovné signály pre rôzne udalosti. Napríklad na to, aby ste zistili, či sa konkrétna spoločnosť v blízkej budúcnosti nedostane do finančných problémov. Práve na to sa zameriava Eagle Eye – riešenie vytvorené spoločnosťou Deloitte, ktoré využíva nástroje umelej inteligencie a ktoré od roku 2018 úspešne využívajú klienti v celej Európe v niekoľkých prototypoch.

Systém riadenia rizík v dodávateľskom reťazci

Kľúčom k zabezpečeniu toho, aby váš proces dodávateľského reťazca zostal bezproblémový a čo najodolnejší, je dátová analýza textov v reálnom čase. Naše riešenie poskytuje jedinečné poznatky, ktoré vašej organizácii umožnia včas predvídať nebezpečné situácie alebo hodnotiť a posúdiť vašich dodávateľov, zákazníkov a konkurentov.

Analytika záväzkov

Saldokonto záväzkov podporuje veľké množstvo transakcií a významnú časť nákladov organizácie. Vedenie organizácie má zavedené množstvo kontrolných mechanizmov na riadenie spracovania dodávateľských faktúr a platobných procesov. Môže však dôjsť k finančným stratám z dôvodu chybných preplatkov/duplicít a neefektívnych procesov pri spracovaní.

SAP Ariba

Vedúci pracovníci v oblasti nákupu v SAP Ariba hľadajú riešenia pre dodávateľský reťazec, ktoré im pomôžu poskytovať vyššiu hodnotu. Ako globálny partner služieb SAP a dlhodobý predajca s pridanou hodnotou (value-added reseller) produktov SAP Ariba si spoločnosť Deloitte uvedomuje plný potenciál SAP Ariba – od riadenia dodávateľov a prehľadu o výdavkoch až po zabezpečovanie a uskutočňovanie nákupov v priamych aj nepriamych kategóriách.

Analýza ľudských zdrojov

HR Analytika, Akadémia dátovej vedy

HR Analytika

Spoločnosti majú dnes k dispozícii obrovské množstvo dát o svojich finančných výsledkoch, zákazníkoch a mnoho ďalších údajov. Tieto dáta sa pre ne stávajú veľkým zdrojom informácií a účinným nástrojom, ktorý zásadne ovplyvňuje aj oblasť riadenia ľudských zdrojov. Obyčajné vykazovanie dát sa mení na informované rozhodnutia o talentoch, predikciu výkonnosti zamestnancov a strategické plánovanie ľudských zdrojov.

K prínosom riešení v oblasti analytiky pracovnej sily patria:

  • odhalenie skrytých faktorov prispievajúcich k udržaniu zamestnancov,
  • porozumenie tomu, čo majú vysokovýkonní pracovníci spoločné, a predikcia rizika, že firmu opustia,
  • predikcia budúcej potreby zamestnancov (strategické plánovanie zamestnancov),
  • prognóza úspešnosti zamestnancov a dĺžka ich zotrvania v spoločnosti.

Zistite viac

Správa dát

Manažérske panely (Dashboards), Riadenie kmeňových dát (Master Data Management)

Manažérske panely (Dashboards)

Možnosť mať aktuálne a relevantné informácie o tímoch, ktoré manažéri riadia, je kľúčová pre podporu ich operatívneho i strategického rozhodovania. Cesta k týmto informáciám často nie je jednoduchá, pretože sú ukryté na rôznych miestach. Skúmať ich v kontexte a odhaľovať na prvý pohľad skryté súvislosti je úloha, ktorá je veľmi často nad rámec ich kapacitných možností. Ako to uľahčiť a zlepšiť manažérske rozhodovanie?
Zistite viac

Riadenie kmeňových dát (Master Data Management)

Riadenie kmeňových dát je metóda používaná na definovanie a riadenie kľúčových dát organizácie s cieľom poskytovať spolu s dátovou integráciou jednotný východiskový bod. Zlá kvalita týchto kľúčových dát môže podnik ovplyvniť niekoľkými spôsobmi. Môže mať vplyv na transparentnosť podnikania, a tak ohroziť efektívne riadenie, alebo môže spomaliť procesy v organizácii, pretože si môže vyžadovať dodatočné manuálne riešenia a ďalšie kroky.
Zistite viac

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac