Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd wybranych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Marzec 2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Nowe wymagania z zakresu terminów zapłaty w transakcjach handlowych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wprowadziła ona szereg modyfikacji do treści Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zmianie uległa też jej nazwa – z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęła obowiązywać Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowa nazwa oddaje intencje ustawodawcy, co do kierunku zmian. Ustawa ma co do zasady za zadanie poprawić otoczenie prawne, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych - poprzez ograniczanie zatorów płatniczych.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

2. Pojęcie stosunków gospodarczych, a sposób liczenia 5-letniego okresu przechowywania dokumentacji/informacji na gruncie art. 49 ust. 1 Ustawy AML

Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy AML instytucje obowiązane przechowują:

  • kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 
  • dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów, konieczne do identyfikacji transakcji,

przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem.
 

Zobacz także:

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

3. Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

W dniu 23 stycznia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał Komunikat, dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Stanowi on podejście krajowe dla podmiotów z sektora finansowego (model referencyjny). Komunikat kierowany jest nie tylko do banków, ale także do ubezpieczycieli, instytucji płatniczych, czy firm inwestycyjnych.
 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

4. Czy skan gwarancji bankowej może zastąpić oryginał?

Jedną z najczęściej stosowanych form zabezpieczenia transakcji handlowych jest gwarancja bankowa. Wykorzystywana jest ona w niemal wszelkich dziedzinach gospodarki. Może zabezpieczać różnego rodzaju wierzytelności, takie jak kontraktowe roszczenia finansowe o zapłatę ceny lub kar umownych, jak też roszczenia odszkodowawcze. W praktyce gospodarczej przeważają gwarancje bankowe wystawiane w postaci papierowej. Powinny być one opatrzone – pod rygorem nieważności – własnoręcznymi podpisami upoważnionych pracowników banku (art. 81 ust. 2 Prawa bankowego), a następnie doręczone beneficjentom.
 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

5. Komunikat Urzędu KNF w sprawie sekurytyzacji

6 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował komunikat w sprawie wymogów informacyjnych dotyczących sekurytyzacji. Ma on związek z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji („Rozporządzenie”).

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

6. Libra - analiza nowego narzędzia płatniczego

W styczniu 2020 roku nowojorskie biuro Deloitte zaprezentowało publikację dotyczącą inicjatywy stworzenia nowego narzędzia płatniczego o nazwie Libra. Z przedstawionej analizy wynika, że nowa kryptowaluta będzie miała na celu ułatwienie skonstruowania bardziej połączonego globalnego systemu płatności, a także usunięcie nieefektywności w międzynarodowej wymianie handlowej i ruchu pieniężnym.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

7. Coraz bliżej wspólnej regulacji dotyczącej crowdfundingu w UE

Wznowiono prace związane z przyjęciem unijnego rozporządzenia wprowadzającego i ujednolicającego reguły dotyczące finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (crowdfunding).

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

8. Jednoosobowy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument – zmiany w zakresie stosowania przepisów o klauzulach abuzywnych

Już od 1 czerwca 2020 r. jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli powołać się na regulacje dotyczące klauzul abuzywnych, odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także niemal na równi z konsumentami skorzystać z rękojmi za wady. W związku z wejściem w życie nowych regulacji pojawia się szereg problemów praktycznych. W artykule przedstawiamy wybrane wątpliwości zgłaszane przez podmioty zawierające umowy z jednoosobowymi przedsiębiorcami wraz z krótkim komentarzem

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

9. Osoba bliska poszkodowanemu wskutek czynu niedozwolonego jednak nie otrzyma zadośćuczynienia?

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 22 października 2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19) podjęła uchwałę w składzie siedmiu sędziów określającą, że „osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego”. To rozstrzygnięcie jest zasadniczo różne od uchwał składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, które zostały wydane w marcu 2018 r. (sygn. akt III CZP 36/17, III CZP 60/17 i III CZP 69/17). Zanegowane bowiem zostało wskazane poprzednimi uchwałami Sądu Najwyższego prawo do zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

10. Nowe wytyczne EROD dotyczące przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem urządzeń wideo

29 stycznia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem urządzeń wideo (ang. Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices). Wytyczne EROD zawierają szereg praktycznych wskazówek i przykładów. Wytyczne wyjaśniają w jaki sposób należy prawidłowo stosować RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych z urządzeń wideo oraz jak zapewnić spójne stosowanie RODO w tym zakresie. Dotyczą one zarówno tradycyjnych, jak i inteligentnych urządzeń wideo.
 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

11. Kara za niezgodne z RODO przetwarzanie danych pracowniczych

Naruszenie przepisów Rozporządzenia w zakresie danych pracowniczych może skutkować nałożeniem kary przez organ nadzorczy. Przekonała się o tym jedna z greckich firm.

W lipcu 2019 roku grecki urząd ochrony dany (Hellenic Data Protection Authority) nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 150 000 euro za naruszenie przepisów RODO. Spółka pobierała od pracowników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, podczas gdy właściwa podstawa do przetwarzania danych była inna (wykonanie umowy o pracę, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czy uzasadniony interes).

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?