Новости

Пореске новости

2017. година

Претражите садржај

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2017.

На седници Народне Скупштине Републике Србије од 14.12.2017. године донет је Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

У оквиру поменутог закона су уведене одредбе које предвиђају обавезно регистровање фактура и других захтева за исплату у оквиру посебно оформљеног Централног регистра фактура, који представља систем (базу података) који ће успоставити и водити Министарство финансија - Управа за трезор, у којем се региструју фактуре и други захтеви за исплату, издати од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Као разлог за увођење обавезног регистровања је наведено побољшање ефикасности и сигурности наплате наведених потраживања поверилаца, али и омогућавање дужницима да пре плаћања повериоцу провере исправност испостављене фактуре, при чему је плаћање могуће само у случају ако је та фактура исправно регистрована, односно ако одговара испостављеној фактури, или другом захтеву за исплату.

Регистровање фактура и других захтева за исплату примењиваће се у првој фази на фактуре и друге захтеве за исплату за које се плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, почев од 1. марта 2018. године, а у другој фази на фактуре и друге захтеве за исплату за које се плаћања врше преко рачуна који се воде код банака, по успостављању техничко-технолошких услова.

Коначно, предвиђено је да ће Министар финансија у року до 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт којим ближе уређује начин и поступак регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начин вођења и садржај централног регистра фактура.

Пореске вести, децембар 2017.

Објашњење Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа

Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација су објавили објашњење које појашњава начин на који се издају и књиже фактуре у пословним књигама правних лица и предузетника, а које су настале у папирном и електронском облику.

Наиме, објашњењем је дефинисано да правна лица и предузетници могу издавати фактуре у папирном или електронском облику и да такве фактуре не морају садржати печат и потпис овлашћеног лица, већ је довољно да садрже идентификациону ознаку (нпр. име и презиме, потпис, факсимил, електронски потпис и сл.) која у упућује на одговорно лице, односно на лице које је овлашћено за издавање те фактуре. Додатно, правна лица и предузетници немају обавезу да фактуру која је изворно настала у електронском облику, штампају нити да на тако одштампан документ стављају печат и потпис.

Објашњењу можете приступити на следећем линку.

Пореске вести, децембар 2017.

Усвојене измене и допуне пореских закона

Дана 14. децембра 2017. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је предлоге Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2017.

Потврде о резидентности друштава Google и Facebook издате у електронском формату

Министарство финансија је у Мишљењу бр. 430-00-45/2017-04 од 18.10.2017. године потврдило употребљивост потврда о резидентности друштава Google и Facebook, које издаје надлежни орган Републике Ирске у електронском формату.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2017.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу - ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р

Дана 6. октобра 2017. године објављен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу у “Службеном гласнику РС бр. 90/2017”.

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2017.

Дана 9.10.2017. године објављен је Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Овај Правилник је већ детаљно представљен у једном од наших претходних издања Пореских вести. Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, август 2017.

Предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Тренутно је у процедури усвајања предлог новог Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (даље: Правилник), чија је примена планирана од 1. јануара 2018. године.

Као и претходни, и овај Правилник прописује облик, садржину и начин вођења интерне евиденције од значаја за утврђивање ПДВ обавезе, која се не доставља уз пореску пријаву, односно садржину прегледа обрачуна ПДВ-а који ће се достављати на Обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву за сваки порески период. 

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, август 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезима на имовину.

Више о томе, прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, мај 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица као и Закона о порезу на доходак грађана.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

Дана 11. марта 2017. године ступио је на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку, а који је објављен у „Сл. гласник РС“, бр. 21/2017 дана 10. марта 2017. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину

Дана 30. марта 2017. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, април 2017.

Објашњења Министарства финансија у вези са одређивањем места промета услуга

Министарство финансија је објавило два објашњења у вези са одређивањем места промета услуга, којима можете приступити кликом на следеће линкове:

Објашњење у вези одређивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године

Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара која се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године

Посебно напомињемо да од 1. априла 2017. године ПДВ по основу изнајмљивања покретних ствари (превозних средстава, опреме и сл.) које се привремено увозе, не обрачунава више надлежни царински орган, већ прималац услуге као порески дужник, ако се местом промета предметне услуге сматра Србија.

Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица. Такође, објављен је и јавни позив за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2017.

Обавештење о новим Правилницима

Дана 6.3.2017. године су ступила на снагу три нова правилника из области пореза на додату вредност, који ближе уређују одређивање места промета услуга за услуге изнајмљивања превозних средстава, предаје јела и пића за конзумацију на лицу места и услуга у вези са непокретностима. Поред тога, усвојене су и измене и допуне постојећег правилника којим се уређује остваривање пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза, конкретно у вези са начином остваривања пореских ослобођења код превозних услуга у вези са увозом, извозом, транзитом и привременим увозом. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2017.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01…112/15), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, март 2017.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, као и три Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Царинског закона.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јануар 2017.

Нова мишљења Министарства финансија и Пресуде Управног суда

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, као и две Пресуде Управног суда које појашњавају примену одредби Закона о општем управном поступку.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, јануар 2017.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2017. годину

У складу са подацима Републичког завода за статистику о индексу потрошачких цена и просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији у 2016. години од 12. односно 25. јануара 2017. године утврђени су усклађени динарски износи који ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.  

Више о томе можете прочитати овде.

Да ли Вам је ово било корисно?