Indsigt

Dansk regnskab

Nyheder

18. Januar 2019

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv. Endvidere kan IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 fremover anvendes til at udfylde lovens rammer.

Læs mere om ændringerne og download vores notat her

21. september 2018

Virksomhedssammenslutninger - overgangsbestemmelser

Virksomhedssammenslutninger gennemført efter den 1. januar 2016 kan tilpasses bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens udtalelse i 2018 årsrapporten, uden at dette samtidig kræver, at udtalelsens bestemmelser generelt implementeres med fuld tilbagevirkende kraft.

Se overgangsbestemmelserne her

29. juni 2018

Ny ferielov

Vi udsendte i februar 2018 en nyhed om den nye ferielov. I dette notat har vi suppleret nyheden fra februar 2018 med den regnskabsmæssige behandling af ferie optjent efter den nye lov. Dette notat afløser derfor nyheden fra februar 2018.

Bliv klogere på den nye ferielov her

21. marts 2018

Virksomhedssammenslutninger under årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har udsendt Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3). Udtalelsen har været ventet, siden folketinget i maj 2015 vedtog en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven (ÅRL), herunder ændringer til bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger.

Læs hvad udtalelsen kommer til at medføre

22. december 2017

Erhvervsstyrelsens informationsbrev 2017

Erhvervsstyrelsen har udsendt informationsbrev 2017. Formålet med informationsbrevet er at orientere om forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 2017 og fremefter vedr. ÅRL henholdsvis IFRS samt om erfaringer fra regnskabskontrolafgørelser.

Hent informationsbrevet her

12. december 2017

Erhvervsankenævnskendelse – omgørelse af årsrapport

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsen afviste, at en årsrapport for 2016, hvori nettoomsætningen fremgik, kunne omgøres med ny årsrapport, hvor der var foretaget sammendrag til bruttofortjeneste jf. årsregnskabslovens § 32.

Læs mere her

12. december 2017

Lovforslag om ny ferielov

Beskæftigelsesministeren har den 6. december 2017 fremsat to lovforslag (L 116 og L 117) om en ny ferielov i Danmark. Lovforslagene er en udmøntning af en bred politisk aftale om en ny ferielov, som et flertal i Folketinget indgik i oktober 2017.

Læs mere her

5. december 2017

Erhvervsankenævnskendelse – sponsorindtægter

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor en virksomhed blev pålagt at periodisere sponsorindtægter lineært i årsrapporten for 2013/14 og at overholde bogføringslovens bestemmelser om dokumentation af kontrolspor fremadrettet.

Læs mere her

17. oktober 2017

FSR’s tjekliste til ÅRL § 99b

FSR har udgivet en publikation med opdaterede tjeklister om reglerne for afrapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ÅRL § 99b. Deloittes ÅRL-tjekliste indeholder ligeledes spørgsmål om ÅRL § 99b, men FSR’s tjekliste kan fx anvendes som supplement.

Læs mere her

1. marts 2017

Danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen

Ifølge undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen har mange fortsat udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse.

Læs mere her

3. januar 2017

Erhvervsankenævnskendelse – produktionsmetoden

Erhvervsankenævnet afviste at behandle en klage vedrørende aktindsigt i en regnskabskontrolsag. Kendelsen angår en afgørelse, som vedrører forhold til vurdering af, hvornår produktionsmetoden kan anvendes, når et selskab sælger standardprodukter, der tilpasses til den enkelte kunde.

Læs mere her

19. december 2016

Regnskabstjekliste Årsregnskabsloven 2016

Til brug for kontrol af årsregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven vedtaget i 2015 har Deloitte udarbejdet en helt ny regnskabstjekliste i et brugervenligt webbaseret format.

Læs mere her

12. december 2016

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter

Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske CIBOR og CITA rente. Dette er en meget usædvanlig situation og har afstedkommet en række problemstillinger i forhold til virksomhedernes regnskabsaflæggelse

Læs mere her

6. december 2016

Ændringer til årsregnskabsloven

De skærpede krav til oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som blev vedtaget i maj 2015, er ophævet.

Læs mere her

1. november 2016

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabsbrugernes informationsbehov er vigtig ved valg af regnskabspraksis for virksomheder i regnskabsklasse A, som fx omfatter virksomheder uden begrænset ansvar, personligt drevne virksomheder samt meget små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Læs mere her

1. november 2016

Ændringer til årsregnskabsloven - overgangsbestemmelser

Formålet med vejledningen fra Erhvervsstyrelsen er at hjælpe virksomhederne, når de første gang skal aflægge årsrapport efter de ændrede regler i årsregnskabsloven.

Læs mere her

11. oktober 2016

Ændringer til årsregnskabsloven - hjælpeværktøj

Deloitte har udarbejdet et hjælpeværktøj, der kan bruges både ved en overordnet vurdering af ændringernes betydning for et selskabs årsrapport og ved gennemgang af årsrapport efter den nye årsregnskabslov.

Læs mere her

20. september 2016

Erhvervsankenævnskendelse - omgørelse af regnskab

Kendelsen viser bl.a., at indregning af udskudte skatteaktiver forudsætter, at der fremlægges tilstrækkelig begrundet overbevisning om fremtidige indtægter, og at de budgetter, der fremlægges, skal være veldokumenterede.

Læs mere her

6. juli 2016

BREXIT skaber volatilitet og usikkerhed på de finansielle markeder

Den 23. juni 2016 stemte et flertal på 52% af briterne for Storbritanniens udmeldelse af EU – populært betegnet BREXIT. Har du styr på konsekvenserne for års- og delårsregnskabet?

Læs mere her

23. juni 2016

Redegørelser efter ÅRL på virksomhedens hjemmeside mv.

Bestemmelserne om offentliggørelse af redegørelser efter ÅRL om blandt andet god fondsledelse og uddelingspolitik, om samfundsansvar og om virksomhedsledelse er nu samlet i én bekendtgørelse.

Læs mere her

20. juni 2016

Ny vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen

Vejledningen indeholder Erhvervsstyrelsens uddybende forklaringer til bestemmelserne i den seneste indsendelsesbekendtgørelse fra september 2015, herunder om ledelsens og indberetters ansvarsforhold, digitale underskrifter, selvbetjeningsløsninger til digital indberetning mv.

Læs mere her

18. maj 2016

Erhvervsankenævnskendelse

Et selskab blev påbudt at måle investeringsejendomme til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Læs mere her

29. marts 2016

Opdateret vejledning - kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom.

Læs mere her

16. marts 2016

Nye vejledninger om CSR-rapportering

Erhvervsstyrelsen har udsendt nye vejledninger om CSR-rapportering, som blandt andet tager højde for de i 2015 vedtagne ændringer af reglerne, som sættes i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på virksomheden.

Læs mere her

25. januar 2016

Udarbejdelse af årsregnskaber for mindre vandværker

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning om aflæggelse af regnskaber for mindre vandværker, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Læs mere her

08. oktober 2015

Ny indsendelsesbekendtgørelseer

Med udtrykket mere digitalisering tænkes dels på ”egentlig digitalisering” i form af indberetning af flere data via XBRL, og dels at en række dokumenter, som i dag indsendes til Erhvervsstyrelsen på papir, fremover skal indberettes som pdf-filer via nyoprettede selvbetjeningsløsninger.

Læs mere her

30. juni 2015

Anbefalinger og Nøgletal 2015

Ændringerne omfatter bl.a. ændret opdeling af generelle nøgletal for industri, service og handel, en række nye nøgletal samt ændrede nøgletal for banker og forsikringsselskaber.

Læs mere her

21. maj 2015

­Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab?

Med ændringerne, som er mange, implementeres det nye EU-regnskabsdirektiv, og samtidig tilpasses årsregnskabsloven i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS)

Læs mere her

3. februar 2015

Opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet
Regnskabsmateriale kan under visse betingelser opbevares i elektronisk form i udlandet uden forudgående ansøgning og dispensation fra den 1. marts 2015.

Læs mere her

15. december 2014

ÅrsNyt 2014 - Klar til regnskabs­afslutning
I Deloitte ÅrsNyt 2014 har vi samlet information, som vi har vurderet er relevant, når der aflægges årsrapporter for 2014 såvel efter årsregnskabsloven som efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS)

Læs mere her

3. december 2014

CSR rapportering
De største danske virksomheder har siden 2009 været underlagt Årsregnskabslovens § 99a om rapportering om samfundsansvar. En ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet af COWI viser høj efterlevelse af lovkravet. Dog er der hos mange fortsat plads til forbedring af kvaliteten af rapportering.

Læs mere her

14. oktober 2014

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen
Erhvervsstyrelsens undersøgelsen viser, at 25 % af virksomhederne ikke rapporterer om deres måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, og at 47 % ikke rapporterer politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Læs mere her

14. januar 2014

CSR og mangfoldighed
Fremover kan også virksomheder, der rapporterer efter Global Reporting Initiative (GRI) og herudover opfylder visse betingelser, undlade at redegøre for CSR og den kønsmæssige sammensætning i ledelsen i egen årsrapport.

Læs mere om bekendtgørelsen her
  

5. december 2013

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.
De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar 2014 skal indrapportere alle aftaler om derivater, fx renteswaps, valutaterminskontrakter, optioner m.v. (afledte finansielle instrumenter/derivataftaler) til et centralt transaktionsregister. Derudover følger en række andre krav i forbindelse med indgåelse af OTC-derivataftaler.

Læs mere om reglerne her

4. december

Nu kan årsrapporten være på engelsk
Lovforslag om årsrapport udelukkende på engelsk er vedtaget. Årsrapporter, der godkendes på en generalforsamling efter 1. januar 2014, kan aflægges udelukkende på engelsk. Det omfatter kalenderårsrapporter 2013, men vil under særlige forhold også være muligt for eksempelvis årsrapporter med balancedag 31. august 2013 eller senere.

Læs mere om lovforslaget

 

20. august 2013

Nyt regnskabsdirektiv vedtaget
Et nyt regnskabsdirektiv indeholder lempelser for små virksomheder og skærpelser for store virksomheder, fx i form af krav om land-for-land-rapportering af betalinger til offentlige myndigheder. Det nye regnskabsdirektiv skal implementeres i årsregnskabsloven og have virkning for årsrapporter for regnskabsår, der begynder i løbet af 2016.

Du kan læse mere om regnskabsdirektivet her

 

24. juni 2013

Nu kan du købe digitale årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen (ERST) har offentliggjort, at det nu er muligt at købe de digitale årsrapporter i XBRL-format, som virksomhederne har indberettet til styrelsen siden begyndelsen af 2012. Der er tale om i alt ca. 150.000 årsrapporter.

Læs mere om de digitale årsrapporter her

 

27. maj 2013

Ændring af selskabsloven mv.: Blandt andet nedsættelse af kapitalkrav
Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget ”Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister” (L152).

Læs mere om ændringen her

 

14. marts 2013

Kønssammensætning i ledelsen: Ny vejledning
En ny lov stiller krav om måltal for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen i større virksomheder. Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning, der præciserer og giver svar på en række praktiske spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med implementeringen af de nye regler.

Læs mere om vejledningen her

 

14. marts 2013

Fremgang og plads til forbedringer i CSR-arbejdet
De største danske virksomheder har siden 2009 været underlagt Årsregnskabslovens § 99a om rapportering om samfundsansvar. Hvordan er det gået? En ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen udarbejdet af CBS konkluderer, at det generelt går fremad med CSR rapporteringen, men at der stadig er god plads til forbedringer.

Læs mere om undersøgelsen her

 

10. oktober 2012

Lov om kønssammensætningen i ledelser
Folketinget har den 14. december 2012 vedtaget, at store virksomheder skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Læs mere om loven her

Fandt du dette nyttigt?