Insight

Dansk regnskab

Nyheder

26. May 2022

Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service aftaler

To afgørelser fra IASB’s fortolkningskomite kan få betydning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter både IFRS og årsregnskabsloven

Læs mere her

19. May 2022

Ny bogføringslov mv.

Den nye bogføringslov indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssystem, herunder krav om digital opbevaring af registreringer og bilag samt krav til og kontrol af digitale bogføringssystemer.

Læs mere her

19. May 2022

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget ændringer til årsregnskabsloven, som bl.a. udskyder fristen med indberetning af årsrapporten, indeholder krav om revisorerklæring for små virksomheder i risikobrancher og revisionspligt for alle virksomheder med balancesum over 50 mio. kr.

Læs mere her

02. May 2022

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Formålet med lovændringerne er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer samt at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i børsnoterede selskaber og fremme aktivt ejerskab.

Læs mere her

12. April 2022

Lovforslag om ny bogføringslov og ændringer til årsregnskabsloven mv

Lovforslaget indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssystem, krav om øget revisorinvolvering og forslag om at udskyde fristen for indberetning af årsrapporter med en måned. Lovforslaget har blandt andet til formål at styrke indsatsen mod fejl og svindel.

Læs mere her

08. April 2022

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har medført store menneskelige omkostninger og påvirket virksomheder med aktiviteter i de berørte lande.  Krigen har i tillæg hertil forværret virksomhedernes udfordringer i forhold til stigende energi- og råvarepriser, usikre forsyningskæder mv.

Læs mere her

11. February 2022

Supplerende høringsforslag med krav om digital bogføring

Det supplerende høringsforslag indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssystem samt krav til og kontrol af digitale bogføringssystemer. Forslaget supplerer udkastet udsendt i november 2021, som omhandler øget digitalisering af bogføringsprocesser og øget revisorinddragelse.

Læs mere her

17. November 2021

Øget digitalisering af bogføringsprocesser og øget revisorinddragelse

Et forslag til ny bogføringslov og ændring af årsregnskabsloven er sendt i høring. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en bred politisk aftale som skal styrke indsatsen mod fejl og svindel. Forslaget indeholder forslag om øget digitalisering af bogføringen og øget krav til revisorinvolvering.

Læs mere her

14. June 2021

Udskydelse af frister for indberetning af årsrapporter mv.
Fristen for indberetning af årsrapporter udskydes med en måned for alle virksomheder i regnskabsklasse B og C med regnskabsafslutning den 31.12.2020. Fristen udskydes under visse betingelser op til tre måneder ved aktiviteter i udlandet og i tilfælde af, at der ikke kan afholdes generalforsamling.

Læs mere her

8. January 2020

Lovpligtig redegørelse for dataetik
Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2020 en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve det nye krav i årsregnskabsloven om, at de største virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Læs mere her

14. December 2020

Deloitte ÅrsNyt 2020
I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

10. August 2020

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse
Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Læs mere her

04. juni 2020

Nyt krav om redegørelse for dataetik i årsrapporten

De største danske virksomheder skal fremover redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter "følg-eller-forklar”-princippet.

Læs mere her

22. maj 2020

Kontrollovspakke med nyt krav om indberetning af nettoomsætning

Folketinget har vedtaget en kontrollovspakke, som har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. På regnskabsområdet indføres bl.a. et nyt krav om indberetning af nettoomsætning.

Læs mere her

17. Marts 2020

COVID-19 - regnskabsmæssige overvejelser

For langt de fleste virksomheder med balancedag 31.12.2019 vil effekten af COVID-19 være en ikke-regulerende begivenhed, der ikke skal påvirke indregning og måling af virksomhedens regnskabsposter, men vil kræve yderligere oplysninger i regnskabet.

Læs mere her

18. Januar 2019

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv. Endvidere kan IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 fremover anvendes til at udfylde lovens rammer.

Læs mere om ændringerne og download vores notat her

21. september 2018

Virksomhedssammenslutninger - overgangsbestemmelser

Virksomhedssammenslutninger gennemført efter den 1. januar 2016 kan tilpasses bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens udtalelse i 2018 årsrapporten, uden at dette samtidig kræver, at udtalelsens bestemmelser generelt implementeres med fuld tilbagevirkende kraft.

Se overgangsbestemmelserne her

21. marts 2018

Virksomhedssammenslutninger under årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har udsendt Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3). Udtalelsen har været ventet, siden folketinget i maj 2015 vedtog en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven (ÅRL), herunder ændringer til bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger.

Læs hvad udtalelsen kommer til at medføre

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('