Insight

Dansk regnskab

Nyheder

29. August 2023

Krav til digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret
Høringsudkastet indeholder krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er standardsystemer registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx egenudviklede eller specialtilpassede bogføringssystemer. Høringsfristen på udkastet er den 5. september 2023.

Læs mere her

22. August 2023

Nye bæredygtige økonomiske aktiviteter i 2023-årsrapporter
Store børsnoterede virksomheder har siden deres 2021 regnskaber skulle rapportere om klimamål herunder klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. I 2023 regnskaberne forventes samme virksomheder at skulle medtage fire yderligere mål relateret til miljø.

Læs mere her

12. July 2023

Nyt om indberetning af årsrapporter mv. 
Ændringerne betyder bl.a., at der ved indberetning af årsrapporter omfattet af årsregnskabsloven fra og  med regnskabsår 2025 skal anvendes et nyt digitalt format samt at redegørelse for underrepræsenteret køn fra og med regnskabsår 2023, ikke længere kan gives på virksomhedens hjemmeside.

Læs mere her

7. June 2023

Lov om land-for-land rapportering vedtaget 
De største danske virksomheder med aktiviteter i flere lande skal fremover offentliggøre en land for land-rapport om deres skatteforhold.

Læs mere her

14. February 2022

Krav til digitale standard bogføringssystemer

Erhvervsstyrelsen har udsendt tre bekendtgørelser om krav til samt anmeldelse og registrering af digitale standard bogføringssystemer. Erhvervsstyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på en række vigtige datoer og forventede datoer for ikrafttræden.

Læs mere her

06. October 2022

Tre bekendtgørelser til bogføringsloven er sendt i høring

Erhvervsstyrelsen har udsendt tre udkast til bekendtgørelser om krav til samt anmeldelse og registrering af digitale bogføringssystemer i høring.

Læs mere her

06. October 2022

Erhvervsstyrelsens skabelon til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov, som blev vedtaget i maj 2022, indeholder krav om udarbejdelse af en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer.

Læs mere her

26. May 2022

Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service aftaler

To afgørelser fra IASB’s fortolkningskomite kan få betydning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter både IFRS og årsregnskabsloven

Læs mere her

19. May 2022

Ny bogføringslov mv.

Den nye bogføringslov indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssystem, herunder krav om digital opbevaring af registreringer og bilag samt krav til og kontrol af digitale bogføringssystemer.

Læs mere her

19. May 2022

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget ændringer til årsregnskabsloven, som bl.a. udskyder fristen med indberetning af årsrapporten, indeholder krav om revisorerklæring for små virksomheder i risikobrancher og revisionspligt for alle virksomheder med balancesum over 50 mio. kr.

Læs mere her

02. May 2022

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Formålet med lovændringerne er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer samt at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i børsnoterede selskaber og fremme aktivt ejerskab.

Læs mere her

08. April 2022

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har medført store menneskelige omkostninger og påvirket virksomheder med aktiviteter i de berørte lande.  Krigen har i tillæg hertil forværret virksomhedernes udfordringer i forhold til stigende energi- og råvarepriser, usikre forsyningskæder mv.

Læs mere her

8. January 2020

Lovpligtig redegørelse for dataetik
Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2020 en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve det nye krav i årsregnskabsloven om, at de største virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Læs mere her

14. December 2020

Deloitte ÅrsNyt 2020
I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

10. August 2020

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse
Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Læs mere her

04. juni 2020

Nyt krav om redegørelse for dataetik i årsrapporten

De største danske virksomheder skal fremover redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter "følg-eller-forklar”-princippet.

Læs mere her

22. maj 2020

Kontrollovspakke med nyt krav om indberetning af nettoomsætning

Folketinget har vedtaget en kontrollovspakke, som har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. På regnskabsområdet indføres bl.a. et nyt krav om indberetning af nettoomsætning.

Læs mere her

18. Januar 2019

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv. Endvidere kan IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 fremover anvendes til at udfylde lovens rammer.

Læs mere om ændringerne og download vores notat her

21. september 2018

Virksomhedssammenslutninger - overgangsbestemmelser

Virksomhedssammenslutninger gennemført efter den 1. januar 2016 kan tilpasses bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens udtalelse i 2018 årsrapporten, uden at dette samtidig kræver, at udtalelsens bestemmelser generelt implementeres med fuld tilbagevirkende kraft.

Se overgangsbestemmelserne her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('