Vyhliadky

Pracovné právo, dane a financie

Pandémia nového koronavírusu stavia organizácie pred úplne nové výzvy. Pripravili sme pre Vás prehľad odporúčaní, ktoré Vám pomôžu efektívne reagovať na prijaté opatrenia v oblasti pracovného práva, daní a financií.

COVID-19: Nový balík daňových opatrení

Národná rada Slovenskej republiky schválila 22. apríla 2020 novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z 2. apríla 2020.

Prečítajte si viac

COVID-19: Opatrenia v Európe

Európske krajiny pripravili a zaviedli okamžité opatrenia s cieľom zmierniť spoločenský a ekonomický dosah pandémie koronavírusu, ktorá je vážnou hrozbou pre verejné zdravotníctvo. 

Prečítajte si viac

 

 

COVID-19: Zostavenie účtovnej závierky v časoch pandémie

V čase razantného a neustávajúceho šírenia pandémie musia organizácie čeliť nepriaznivým ekonomickým podmienkam, ktoré sú často spojené so všeobecným ekonomickým poklesom a recesiou. 

Prečítajte si viac

Aký vplyv bude mať COVID-19 na pobyt cudzincov na Slovensku? 

Medzi menej rozšírené, avšak o to zásadnejšie dôsledky súčasnej mimoriadnej situácie patrí obmedzenie medzinárodnej dopravy, fungovania cudzineckej polície a s tým spojené vplyvy na prechodné pobyty cudzincov v SR. 

Prečítajte si viac

COVID-19 a jeho vplyv na finančný sektor II.

Situácia spojená s ochorením COVID-19 každodenne prináša nové opatrenia ovplyvňujúce rôzne oblasti života, ktoré sa dotýkajú aj finančného sektora. V poslednom období išlo najmä o prijatie balíka opatrení týkajúcich sa podpory prevádzky podnikov, splácania úverov a dohľadu nad finančným trhom.

Prečítajte si viac

Prehľad daňových a fiškálnych opatrení na zmiernenie dôsledkov COVID-19 vo svete

Vlády v rôznych krajinách sveta rýchlo reagujú na dôsledky pandémie prijímaním daňových a iných finančných úľav na podporu podnikania, ako aj jednotlivcov.
Naším cieľom je, aby ste boli informovaní a vedeli sa zorientovať v najnovšom vývoji v oblasti daní.

Prečítajte si viac

Zmeny v oblasti sociálneho poistenia počas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Národná rada SR prijala novelu zákona o sociálnom poistení v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zlepšenia finančnej situácie poberateľov nemocenského a ošetrovného a zmiernenia negatívnych finančných vplyvov na zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Prečítajte si viac

COVID-19 a jeho vplyv na finančný sektor I.

Medzi zasiahnuté oblasti v dôsledku prepuknutia pandémie patrí jednoznačne finančný sektor. Napriek tomu, že nie je v súčasnosti možné kvantifikovať celkové dôsledky pandémie, je nevyhnutné, aby sa bez zbytočného odkladu začali prijímať opatrenia, ktoré by zmiernili jej negatívne vplyvy.

Prečítajte si viac

COVID-19 a cudzinci: aké opatrenia zavádza SR v oblasti imigrácie?

Opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 nemajú vplyv len na pracovnoprávne či obchodnoprávne aspekty každodenného fungovania spoločností či ich zamestnancov, ale aj na voľný pohyb osôb cez hranice SR či pobyty občanov tzv. tretích krajín

Prečítajte si viac

COVID-19: Situácie, ktoré ovplyvňujú život nielen zamestnancov ale aj zamestnávateľov

Aké opatrenia má zamestnávateľ k dispozícii ako možnosti riešenia prevencie proti šíreniu koronavírusu? 

Prečítajte si viac

Ako čeliť finančným dôsledkom COVID-19?

V súčasnosti je ťažké predvídať ďalší vývoj. Je preto dôležité, aby firmy zaujali aktívny prístup, vyhodnotili, ako sú schopné ustáť turbulencie na trhu z prevádzkového aj finančného hľadiska a podnikli rozhodné kroky s cieľom znížiť existujúce alebo potenciálne riziká. Riadenie cash flow sa stáva kľúčovým nástrojom v boji proti následkom tejto globálnej krízy.

Prečítajte si viac

Daňové dôsledky COVID-19 na Slovensku

V súvislosti so šírením koronavírusu a aktuálnym ekonomickým vývojom sa môžu daňovníci dostať do ťažkostí spojených s platením daní alebo plnením ďalších daňových povinností voči rôznym inštitúciám. 

Prečítajte si viac

COVID-19: Nové opatrenia Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne zavádzajú nové opatrenia v súvislosti s ochranou pred koronavírusom. Keďže sa každý deň prijímajú nové opatrenia, odporúčame sledovať aktuálne oznamy Sociálnej poisťovne na jej webových stránkach www.socpoist.sk

Prečítajte si viac

Bolo to užitočné?