Indsigt

IFRS Regnskab

Nyheder

18. januar 2019

Udkast til præcisering af IAS 37 - tabsgivende kontrakter 

Omkostninger til opfyldelse af en kontrakt

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af en virksomhed 

IASB har udsendt ændringer til IFRS 3

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af væsentlighed 

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 og IAS 8

Læs mere her

 

 

5. november 2018

ESMA enforcement priorities 2018

Focus on new IFRSs and non-financial information

Læs mere her

 

 

12. juli 2018

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag

Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS regnskabsåret 2018 og i kommende regnskabsår?

Læs mere her

 

 

18. maj 2018

Udtræk fra ESMAs database over IFRS afgørelser

ESMAs 22. udtræk fra database over europæiske IFRS regnskabskontrolafgørelser.

Læs mere her

 

 

23. april 2018

ESMAs aktivitetsrapport 2017

Foruden afrapportering om ESMA’s aktiviteter i forhold til eksempelvis IASB og EFRAG indeholder rapporten afrapportering om regnskabsmæssige forhold, som ESMA/EECS har erfaret og drøftet. Sidstnævnte har vi opsummeret i et notat til download.

Læs mere her

 

 

11. marts 2018

Udkast til ændring af IAS 8

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, som har til formål at gøre det nemmere at ændre anvendt regnskabspraksis, når ændringen er begrundet i en agenda decision offentliggjort af IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC).

Læs mere her

 

 

8. marts 2018

Ændringer til IAS 19 Employee Benefits

Ved genmåling af en pensionsforpligtelse/-aktiv som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen

Læs mere her

 

 

22. december 2017

Erhvervsstyrelsens informationsbrev 2017

Erhvervsstyrelsen har udsendt informationsbrev 2017. Formålet med informationsbrevet er at orientere om forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 2017 og fremefter vedr. ÅRL henholdsvis IFRS samt om erfaringer fra regnskabskontrolafgørelser.

Hent informationsbrevet her

22. december 2017

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)

Præciseringerne vedrører tidligere ejerandele i de tilfælde, hvor der opnås kontrol eller fælles kontrol over en fællesledet aktivitet (IFRS 3 og IFRS 11), skat af udbytte (IAS 12) og kapitaliseringssatser ved indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver (IAS 23).

Læs mere her

24. november 2017

Mindre ændring af IFRS 9 Financial instruments

Ændringen betyder, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

Læs mere her

24. november 2017

Ændring af IAS 28

IASB har udsendt en ændring til IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures, som præciserer, at langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller joint venture, er omfattet af IFRS 9, Financial Instruments.

Læs mere her

4. oktober 2017

IASB: Præcisering af anvendt regnskabspraksis og skøn

IASB foreslår, at begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn præciseres. Ændringerne skal gøre det lettere at skelne mellem begreberne, hvilket er vigtigt, da ændring i anvendt regnskabspraksis indregnes med tilbagevirkende kraft, mens ændring i skøn indregnes fremadrettet.

Læs mere her

19. september 2017

Præcisering af IAS 16: Provenu fra salg af testprodukter 

IASB foreslår, at indtægter og omkostninger vedr. salg af testprodukter altid skal indregnes i resultatopgørelsen. Efter den gældende IAS 16 modregnes nettoprovenu fra salg af testprodukter, frem til det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, i kostprisen for aktivet.

Læs mere her

4. juli 2017

Send EFRAG dit input om erfaringer med IFRS 13, Dagsværdi

Til brug for udarbejdelse af svar på IASBs anmodning om kommentarer til implementeringen af IFRS 13, Dagsværdi (PIR, post-implementation review) ønsker EFRAG at indsamle erfaringer fra europæiske interessenter blandt andet regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere og revisorer.

Læs mere her

19. juni 2017

Ny IFRIC fortolkning vedr. indkomstskat

Fortolkningen omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usikkerhed forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning for anvendelse af IAS 12, Income Taxes.

Læs mere her

21. maj 2017

Forslag om mindre ændring af IFRS 9 Financial instruments

IASB foreslår, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

Læs mere her

18. maj 2017

Endelig - IFRS 17 Insurance Contracts er udsendt

IASB har den 18. maj 2017 udsendt den længe ventede IFRS 17 om forsikringskontrakter. Deloittes vurdering er, at det vil kræve en stor indsats at implementere IFRS 17, idet de nye krav påvirker både de interne processer og forsikringsselskabernes regnskabspræsentation betydeligt.

Læs mere her

27. april 2017

Forslag om ændring af IFRS 8, Operating Segments

IASB foreslår ændringer og præciseringer vedrørende den øverste beslutningstager (CODM), præsentationspligtige segmenter, segmentoplysninger, afstemningsposter og tilpasninger ved ændring af præsentationspligtige segmenter i delårsrapporter.

Læs mere her

1. marts 2017

Danske virksomheders efterlevelse af reglerne om kønsfordelingen i ledelsen

Ifølge undersøgelse fra Erhverssyrelsen har mange fortsat udfordringer i forhold til at udforme politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i den øvrige ledelse.

Læs mere her

20. januar 2017

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)

Præciseringerne vedrører skat af udbytte (IAS 12), kapitaliseringssatser til indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver (IAS 23) og finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture (IFRS 9).

Læs mere her

11. januar 2017

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag

Deloitte har opdateret publikationen med hjælpeværktøjet ”Oversigt over nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag” med ændringer til IFRS udsendt til og med 31.12.2016.

Læs mere her

03. januar 2017

IFRS Checklist 2016 (DK)

IFRS Checklist 2016 (DK) er baseret på Deloittes globale IFRS tjekliste, men er bl.a. tilpasset således, at supplerende danske krav til årsrapporten er indarbejdet, ligesom der er indarbejdet særskilte faneblade, der alene indeholder ændringer til de standarder, hvor nye bestemmelser er trådt i kraft i 2016.

Læs mere her

22. december 2016

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter

Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske CIBOR og CITA rente. Dette er en meget usædvanlig situation og har afstedkommet en række problemstillinger i forhold til virksomhedernes regnskabsaflæggelse.

Læs mere her

20. december 2016

Mindre ændringer af tre IFRS standarder 

Lempelser i IFRS 1, som ikke længere er relevante, slettes. Det præciseres, at oplysningskrav i IFRS 12 også finder anvendelse ved ophørte aktiviteter mv. omfattet af IFRS 5. Endvidere præciseres i IAS 28, at investeringsselskaber mv. kan vælge måling til dagsværdi investering for investering.


Læs mere her

20. december 2016

Ny tolkning om transaktioner i fremmed valuta 

IASB’s fortolkningskomité (IFRS IC) har udsendt IFRIC 22, som omhandler forudbe-talte omkostninger og modtagne forudbetalinger af indtægter i fremmed valuta.

Læs mere her

20. december 2016

IASB præciserer, at overførsel til eller fra investeringsejendomme kun skal ske, når der er en ændring i brugen af ejendommen

Listen med situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i ejendommens anvendelse, ændres fra at være en udtømmende liste til at være en liste med eksempler.

Læs mere her

30. november 2016

EU har godkendt IFRS 9 til brug i Europa

IFRS 9 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere.

Læs mere her

23. november 2016

ESMA notat om implementering af IFRS 9

ESMA forventer oplysninger om IFRS 9’s forventede indvirkning på regnskabet både i finansielle og i ikke-finansielle virksomheder.

Læs mere her

17. november 2016

ESMA har udsendt 19. uddrag fra database over IFRS-afgørelser

Emnerne i det 19. uddrag dækker perioden fra februar 2014 til april 2016.  

Læs mere her

28. oktober 2016

IFRS tjekliste 2016

IFRS tjeklisten for 2016 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2016, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2016. 

Læs mere her

23. august 2016

ESMA notat om implementering af IFRS 15

IFRS 15 forventes af få væsentlig betydning for mange virksomheder. Notatet påpeger bl.a. nødvendigheden af kvalitet og konsistens i forbindelse med implementering af IFRS 15, og at virksomhederne giver relevante og gennemskuelige informationer om den forventede effekt, som IFRS 15 forventes at få på regnskabet.

Læs mere her

6. juli 2016

BREXIT skaber volatilitet og usikkerhed på de finansielle markeder

Den 23. juni 2016 stemte et flertal på 52% af briterne for Storbritanniens udmeldelse af EU – populært betegnet BREXIT. Har du styr på konsekvenserne for års- og delårsregnskabet?

Læs mere her

1. juli 2016

Ændringer til IFRS 2, Share-based Payment

Ændringerne omfatter præciseringer vedrørende gældsordninger med optjeningsbetingelser, egenkapitalordninger, der afregnes netto efter skat samt reklassifikation af en gældsordning til en egenkapitalordning.

Læs mere her

23. juni 2016

IFRS-bekendtgørelsen er opdateret

IFRS bekendtgørelsen, som regulerer hvilke bestemmelser i ÅRL, der fortsat skal følges ved regnskabsaflæggelse efter IFRS, er opdateret med de seneste ændringer til årsregnskabsloven.

Læs mere her

26. april 2016

Præciseringer af IFRS 15

IASB har den 12. april 2016 udsendt ændringer til IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, som har til formål at præcisere og give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder samt at lette implementeringen af IFRS 15.

Læs mere her

29. marts 2016

Opdateret vejledning - kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. 

Læs mere her

16. marts 2016

 

Nye vejledninger om CSR-rapportering

Erhvervsstyrelsen har udsendt nye vejledninger om CSR-rapportering, som blandt andet tager højde for de i 2015 vedtagne ændringer af reglerne, som sættes i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på virksomheden.

 

Læs mere her

10. februar 2016

 

Ændringer til IAS 7, Pengestrømsopgørelse

- oplysninger om finansieringsaktiviteter

 

Læs mere her

3. februar 2016

 

Ændringer til IAS, 12

- IASB præciserer bestemmelser om udskudte skatteaktiver

 

Læs mere her

14. januar 2016

 

IASB udsender IFRS 16 - ny standard om leasing

Betydelig effekt på regnskabet for mange virksomheder

 

Læs mere her

08. december 2015


Udkast til ændring af IAS 40, Investment Property
- overførsel til eller fra investeringsejendomme

Læs mere her

08. december 2015


Improvements to IFRSs (2014-2016 Cycle)
- IASB har udsendt udkast til ændring af tre IFRS´er

Læs mere her

07. december 2015


Dansk IFRS Eksempelregnskab 2015
Hent inspiration til regnskabsudarbejdelsen i Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab 2015.

Læs mere her

01. december 2015


Få inspiration til endnu bedre regnskaber
- en række publikationer om emnet er udsendt

Læs mere her

03. november 2015


Regnskabsmæssig behandling af usikkerhed ved skatteopgørelser
IASB’s fortolkningskomite har udsendt udkastet ”Uncertainty over Income Tax Treatments”, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usik-kerheder forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner.

Læs mere her

03. november 2015


Valutakursregulering af forudbetalinger
IASB’s fortolkningskomitte har udsendt udkastet ”Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”, som omhandler forudbetalte omkostninger og modtagne forudbetalinger af indtægter i fremmed valuta. 

Læs mere her

13. oktober 2015


IFRS tjekliste 2015
IFRS tjeklisten for 2015 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2015, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2015.


Læs mere her

9. september 2015


Ikrafttræden af ændringer til IFRS 10 og IAS 28
Ikrafttræden af ændringerne, som præciserer hvordan urealiserede gevinster og tab elimineres i forbindelse med salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomheder, afventer afslutning af forskningsprojektet om indre værdis metode.


Læs mere her

9. september 2015


IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers
IASB har udskudt ikrafttræden og foreslår præcisering af bestemmelserne i IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers vedrørende identifikation af leveringsforpligtelsen i aftalen, agent kontra principal overvejelser samt licenser. Endvidere har IASB foreslået lempeligere overgangsbestemmelser.

Læs mere her

11. august 2015


Ændring til IAS 19 om pensionsydelser
IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 19 og IFRIC 14. Udkastet omhandler genmåling ved ændring af en ydelsesbaseret pensionsordning og refusionsrettigheder vedrørende en ydelsesbaseret pensionsordning.

Læs mere her

26. februar 2015


Klassifikation af forpligtelser - kort- eller langfristet
IASB foreslår, at det præciseres, at klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristet skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen.

Læs mere om ændringerne her

9. januar 2015


Ændring af IAS 1, Præsentation af regnskaber
Ændringerne udsendes som del i IASB´s ”Disclosure Initiative”, som generelt skal forsøge at forbedre præsentations- og oplysningskravene i IFRS.

Læs mere om ændringerne her

9. januar 2015


IASB præciserer bestemmelser om investeringsvirksomheder
Ændringerne vedrører bl.a. lempelse for koncernregnskab i underkoncerner, dattervirksomheder, der leverer investeringsydelser samt indregning af associerede virksomheder og joint ventures, som er investeringsvirksomheder.

Læs mere om ændringerne her

11. august 2015


Ændring til IAS 19 om pensionsydelser
IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 19 og IFRIC 14. Udkastet omhandler genmåling ved ændring af en ydelsesbaseret pensionsordning og refusionsrettigheder vedrørende en ydelsesbaseret pensionsordning.

Læs mere her

16. december 2014

Dansk IFRS Eksempelregnskab 2014
Børsnoterede virksomheder og andre virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, skal implementere standarderne IFRS 10 – 12, Konsolideringspakken i deres årsrapport for 2014, medmindre de implementerede dem allerede i 2013. Disse kan for nogle virksomheder have betydelig effekt på store dele af regnskabet.

Hent inspiration til regnskabsudarbejdelsen i Deloitte’s IFRS Eksempelregnskab 2014.

Hent eksempelregnskabet her

 

1. oktober 2014

IASB har afsluttet Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle  
I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige præciseringer og korrektioner.

Læs mere her

 

26. september 2014

IASB præciserer beregningsenheden og måling af børsnoterede kapitalandele 
IASB foreslår, at det præciseres, at beregningsenheden for dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder er hele investeringen, og at dagsværdien skal beregnes på baggrund af børskursen uden justering for fx størrelsen af ejerandelen.

Læs mere her


17. september 2014

Ændring af IFRS 10 og IAS 28
Eliminering af gevinster/tab ved internt salg.

Læs mere om ændringen her

 

14. august 2014

Ændret IAS 27
IFRS har siden 1. januar 2005 ikke tilladt anvendelse af equity-metoden for investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i moderselskabsregnskabet (separate regnskab). Med den seneste ændring til IAS 27 genindføres denne mulighed.

Læs mere om ændringen her
 

12. august 2014

Endelig – IFRS 9 er udsendt
IASB har udsendt IFRS 9 om finansielle instrumenter i en komplet endelig version.
IFRS 9 introducerer en mere fremadskuende måling af værdiforringelse på finansielle aktiver, baseret på forventede tab i aktivets levetid, i modsætning til den aktuelle tilgang som baseres på konstaterede tab. Desuden tilføjes en ny kategori til klassifikation af finansielle aktiver.

Læs mere om ændringerne her
 

04. juli 2014

Ændret IAS 16 og IAS 41
Planter, der bruges i flere år, skal indregnes og måles efter en kostprisbaseret model i stedet for til dagsværdi. De skal derfor indregnes som et anlægsaktiv i overensstemmelse med IAS 16 og ikke som et biologisk aktiv i overensstemmelse med IAS 41.

Læs mere om ændringen her

 

19. juni 2014

Præcisering af IFRS-bestemmelser om investeringsvirksomhed
IASB præciserer blandt andet, at lempelsen fra kravet om at udarbejde koncernregnskab også gælder for en underkoncern ejet af en investeringsvirksomhed.

Læs mere om ændringerne her

 

04. juni 2014

Ny IFRS om omsætning udsendt
IASB har udsendt den længe ventede standard IFRS 15 om indregning af omsætning. IFRS 15 forventes at påvirke alle virksomheder på en eller anden måde, og især virksomheder inden for brancher som telekommunikation, teknologi og fast ejendom bør allerede nu påbegynde analyser af mulige ændringer i forhold til nuværende praksis.

Læs mere om standarden her

 

15. maj 2014

IFRS - præcisering af afskrivningsmetoder
IASB præciserer, at indtægtsbaserede metoder for afskrivning ikke er tilladt for materielle aktiver under IAS 16 og kun i helt særlige tilfælde er tilladt for immaterielle aktiver under IAS 38.

Læs mere om ændringerne her

 

13. maj 2014

IASB Diskussionspapir om makrosikring
IASB foreslår en ”omvurderings-tilgang” (revaluation approach), som justerer værdien af porteføljen med ændringerne i den sikrede risiko. Gevinst/tab indregnes i resultatopgørelsen.

Læs mere om diskussionspapiret her


23. april 2014

Delårsrapporter 2014
Regnskabskontrollen finder fejl i 50 % af de kontrollerede delårsrapporter, samt mindre overtrædelser i yderligere 33 % af delårsrapporterne. Deloitte’s delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl i delårsrapporterne.

Læs her hvordan fejl og mangler i delårsrapporten kan undgås

 

6. januar 2014

Improvements to IFRSs: To årlige forbedringsprojekter udsendt
IASB afsluttede og udsendte i december 2013 to af de årlige forbedringsprojekter, Annual Improvements to IFRSs 2010–2012 Cycle og Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle.

Læs mere om ændringerne her

 

12. december 2013

Erhvervsstyrelsens julebrev
Erhvervsstyrelsen har udsendt et julebrev med gode råd til især IFRS virksomheder.

Læs mere om julebrevets indhold her

 

4. december 2013

IFRS 9 opdateret med bestemmelser om sikring
Nye bestemmelser fra IASB giver virksomhederne mulighed for bedre at afspejle deres risikostyringsaktiviteter i regnskabet.

Læs mere om opdateringerne her

 

20. november 2013

Ny bog giver hurtigt overblik over IFRS
Få et gratis eksemplar eller download den direkte. Få overblik over de internationale regnskabsstandarder i Deloittes nye IFRS-bog, hvor vi har kogt vores omfattende viden ned, så du nemt kan omsætte det omfattende regelsæt til brug i din dagligdag. Bestil et gratis eksemplar eller download bogen.

Læs mere om bogen her

 

15. august 2013

OTC-derivater: Nye krav til anvendelse
Øget dokumentation af risikostyring, rapporteringsforpligtelse og clearingforpligtelse er nogle af de krav, som virksomheder, der anvender OTC-derivater, fra 1. januar skal forholde sig til.

Læs mere om OTC-derivaterne her

 

24. juni 2013

Nedskrivninger: IASB justerer oplysningskravene
IASB indsnævrer oplysningskravet om genindvindingsværdi vedr. pengestrømsfrembringende enheder og præciserer oplysningskravene om værdiforringede aktiver.

Læs mere om oplysningskravene her

 

24. juni 2013

IASB har udsendt IFRIC 21
IASB har udsendt fortolkningsbidraget IFRIC 21, Afgifter (Levies), der omhandler, hvornår afgifter, som virksomheden er forpligtet til at betale til offentlige myndigheder, skal indregnes i regnskabet. 

Læs mere om fortolkningsbidraget her

 

29. maj 2013

Takstregulering fra IASB: Udkast til midlertidig standard
I en midlertidig standard om takstregulering foreslår IASB, at virksomheder, som ifølge national regnskabslovgivning indregner regulatoriske aktiver og regulatoriske forpligtelser, kan forsætte med denne praksis, når de overgår til at aflægge regnskab efter IFRS for første gang. Virksomhederne kan opretholde denne praksis, indtil IASB's projekt om taksregulerede aktiviteter er afsluttet.

Du kan læse mere om udkastet her

 

17. december 2012

IFRS 9

Læs nyhedsbreve om vurdering af sikringseffektivitet her

 

8. november 2012

IFRS 10-ændring om investeringsvirksomhed
International Accounting Standards Board (IASB) har den 31. oktober 2012 udsendt ændringer til IFRS 10, Koncernregnskaber. Ændringen påvirker tillige standarderne IFRS 12, Oplysninger om investering i andre virksomheder samt IAS 27, Separate årsregnskaber. Ændringen er relevant for virksomheder inden for eksempelvis private equity og venture capital samt pensions- og investeringsfonde. Den kræver, at investeringsvirksomheder måler sine investeringer i dattervirksomheder (kvalificerende kapitalandele) til dagsværdi med ændring i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen i stedet for at konsolidere de pågældende virksomheder. Anvendelse af denne særlige bestemmelse forudsætter, at virksomheden opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed.

Læs mere om ændringerne her

Fandt du dette nyttigt?