Indsigt

IFRS Regnskab

Nyheder

13. september 2019

Indregning af udskudt skat af leasingkontrakter

IASB har udsendt udkast til ændring af IAS 12 Income Taxes, som præciserer, hvordan virksomheder skal indregne udskudt skat af leasingkontrakter.

Læs mere here

13. september 2019

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis

IASB har udsendt udkastet Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2), som skal gøre det lettere for virksomhederne at beslutte, hvilke oplysninger, der skal medtages i beskrivelsen af virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

Læs mere her

22. juli 2019

ESMAs forventninger ved indregning af udskudte skatteaktiver

ESMA har udsendt et public statement om sine forventninger til virksomhederne i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.

Læs mere her

22. juli 2019

ESMA har udsendt 23. uddrag fra database med IFRS-afgørelser

Læs mere her

09. juli 2019

Vejledning til børsnoterede om halvårsrapporter

Erhvervsstyrelsen har udsendt en kort vejledning, der henleder virksomhedernes opmærksomhed på visse forhold vedrørende halvårsrapporter, som styrelsen har konstateret i forbindelse med regnskabskontrollen.

Læs mere her

 

 

18. juni 2019

Improvements to IFRSs 2018-2020

Som led i sit årlige forbedringsprojekt har IASB udsendt udkast til mindre præciseringer til IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 Leases og IAS 41 Agriculture.

Læs mere her

 

 

14. maj 2019

Aktionærrettighedsdirektivet er nu implementeret

De nye bestemmelser gælder børsnoterede virksomheder og træder i kraft den 10. juni 2019. De indeholder bl.a. lovkravene til opdatering af vederlagspolitikken og udarbejdelse af den nye vederlagsrapport samt krav om godkendelse og offentliggørelse af visse væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

Læs mere her

 

 

17. april 2019

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag

Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS for regnskabsåret 2019 og i kommende regnskabsår?

Læs mere her

 

 

18. januar 2019

Udkast til præcisering af IAS 37 - tabsgivende kontrakter 

Omkostninger til opfyldelse af en kontrakt

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af en virksomhed 

IASB har udsendt ændringer til IFRS 3

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af væsentlighed 

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 og IAS 8

Læs mere her

 

 

5. november 2018

ESMA enforcement priorities 2018

Focus on new IFRSs and non-financial information

Læs mere her

 

 

12. juli 2018

IFRS: Nye/ændrede standarder/fortolkningsbidrag

Hvad skal implementeres i regnskaber efter IFRS regnskabsåret 2018 og i kommende regnskabsår?

Læs mere her

 

 

18. maj 2018

Udtræk fra ESMAs database over IFRS afgørelser

ESMAs 22. udtræk fra database over europæiske IFRS regnskabskontrolafgørelser.

Læs mere her

 

 

23. april 2018

ESMAs aktivitetsrapport 2017

Foruden afrapportering om ESMA’s aktiviteter i forhold til eksempelvis IASB og EFRAG indeholder rapporten afrapportering om regnskabsmæssige forhold, som ESMA/EECS har erfaret og drøftet. Sidstnævnte har vi opsummeret i et notat til download.

Læs mere her

 

 

11. marts 2018

Udkast til ændring af IAS 8

IASB har udsendt et udkast til ændring af IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, som har til formål at gøre det nemmere at ændre anvendt regnskabspraksis, når ændringen er begrundet i en agenda decision offentliggjort af IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC).

Læs mere her

 

 

8. marts 2018

Ændringer til IAS 19 Employee Benefits

Ved genmåling af en pensionsforpligtelse/-aktiv som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen

Læs mere her

 

 

22. december 2017

Erhvervsstyrelsens informationsbrev 2017

Erhvervsstyrelsen har udsendt informationsbrev 2017. Formålet med informationsbrevet er at orientere om forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 2017 og fremefter vedr. ÅRL henholdsvis IFRS samt om erfaringer fra regnskabskontrolafgørelser.

Hent informationsbrevet her

22. december 2017

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)

Præciseringerne vedrører tidligere ejerandele i de tilfælde, hvor der opnås kontrol eller fælles kontrol over en fællesledet aktivitet (IFRS 3 og IFRS 11), skat af udbytte (IAS 12) og kapitaliseringssatser ved indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver (IAS 23).

Læs mere her

24. november 2017

Mindre ændring af IFRS 9 Financial instruments

Ændringen betyder, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

Læs mere her

24. november 2017

Ændring af IAS 28

IASB har udsendt en ændring til IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures, som præciserer, at langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i en associeret virksomhed eller joint venture, er omfattet af IFRS 9, Financial Instruments.

Læs mere her

4. oktober 2017

IASB: Præcisering af anvendt regnskabspraksis og skøn

IASB foreslår, at begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn præciseres. Ændringerne skal gøre det lettere at skelne mellem begreberne, hvilket er vigtigt, da ændring i anvendt regnskabspraksis indregnes med tilbagevirkende kraft, mens ændring i skøn indregnes fremadrettet.

Læs mere her

19. september 2017

Præcisering af IAS 16: Provenu fra salg af testprodukter 

IASB foreslår, at indtægter og omkostninger vedr. salg af testprodukter altid skal indregnes i resultatopgørelsen. Efter den gældende IAS 16 modregnes nettoprovenu fra salg af testprodukter, frem til det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, i kostprisen for aktivet.

Læs mere her

19. juni 2017

Ny IFRIC fortolkning vedr. indkomstskat

Fortolkningen omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usikkerhed forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning for anvendelse af IAS 12, Income Taxes.

Læs mere her

22. december 2016

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter

Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske CIBOR og CITA rente. Dette er en meget usædvanlig situation og har afstedkommet en række problemstillinger i forhold til virksomhedernes regnskabsaflæggelse.

Læs mere her

20. december 2016

Mindre ændringer af tre IFRS standarder 

Lempelser i IFRS 1, som ikke længere er relevante, slettes. Det præciseres, at oplysningskrav i IFRS 12 også finder anvendelse ved ophørte aktiviteter mv. omfattet af IFRS 5. Endvidere præciseres i IAS 28, at investeringsselskaber mv. kan vælge måling til dagsværdi investering for investering.


Læs mere her

20. december 2016

Ny tolkning om transaktioner i fremmed valuta 

IASB’s fortolkningskomité (IFRS IC) har udsendt IFRIC 22, som omhandler forudbe-talte omkostninger og modtagne forudbetalinger af indtægter i fremmed valuta.

Læs mere her

20. december 2016

IASB præciserer, at overførsel til eller fra investeringsejendomme kun skal ske, når der er en ændring i brugen af ejendommen

Listen med situationer, hvor der kan anses at være sket en ændring i ejendommens anvendelse, ændres fra at være en udtømmende liste til at være en liste med eksempler.

Læs mere her

23. november 2016

ESMA notat om implementering af IFRS 9

ESMA forventer oplysninger om IFRS 9’s forventede indvirkning på regnskabet både i finansielle og i ikke-finansielle virksomheder.

Læs mere her

29. marts 2016

Opdateret vejledning - kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. 

Læs mere her

16. marts 2016

 

Nye vejledninger om CSR-rapportering

Erhvervsstyrelsen har udsendt nye vejledninger om CSR-rapportering, som blandt andet tager højde for de i 2015 vedtagne ændringer af reglerne, som sættes i kraft med forskellige ikrafttrædelsesdatoer afhængigt af størrelsen på virksomheden.

 

Læs mere her

01. december 2015


Få inspiration til endnu bedre regnskaber
- en række publikationer om emnet er udsendt

Læs mere her

03. november 2015


Regnskabsmæssig behandling af usikkerhed ved skatteopgørelser
IASB’s fortolkningskomite har udsendt udkastet ”Uncertainty over Income Tax Treatments”, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usik-kerheder forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner.

Læs mere her

26. februar 2015


Klassifikation af forpligtelser - kort- eller langfristet
IASB foreslår, at det præciseres, at klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristet skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen.

Læs mere om ændringerne her

04. juni 2014

Ny IFRS om omsætning udsendt

IASB har udsendt den længe ventede standard IFRS 15 om indregning af omsætning. IFRS 15 forventes at påvirke alle virksomheder på en eller anden måde, og især virksomheder inden for brancher som telekommunikation, teknologi og fast ejendom bør allerede nu påbegynde analyser af mulige ændringer i forhold til nuværende praksis.

Læs mere om standarden her

 

15. august 2013

OTC-derivater: Nye krav til anvendelse
Øget dokumentation af risikostyring, rapporteringsforpligtelse og clearingforpligtelse er nogle af de krav, som virksomheder, der anvender OTC-derivater, fra 1. januar skal forholde sig til.

Læs mere om OTC-derivaterne her

Fandt du dette nyttigt?