Insight

IFRS Regnskab

Nyheder

30.04.24

IFRS 18, Præsentation og oplysninger i regnskaber
Ledelsesdefinerede resultatmål

Læs mere her

20.04.2023

Finansielle KPI’er i en IFRS 17 verden
Drevet af vores hollandske kollegaer har vi på europæisk niveau udarbejdet denne rapport om KPI’er i regnskaber aflagt efter IFRS 17

Læs mere her

26.05.2022

Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service aftaler

To afgørelser fra IASB’s fortolkningskomite kan få betydning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter både IFRS og årsregnskabsloven

Læs mere her

02.05.2022

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Formålet med lovændringerne er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer samt at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i børsnoterede selskaber og fremme aktivt ejerskab.

Læs mere her

08.04.2022

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har medført store menneskelige omkostninger og påvirket virksomheder med aktiviteter i de berørte lande. Krigen har i tillæg hertil forværret virksomhedernes udfordringer i forhold til stigende energi- og råvarepriser, usikre forsyningskæder mv.

Læs mere her

14.06.2021

Ændringer vedrørende udskudt skat af leasingkontrakter mv.

IASB præciserer, at undtagelsen i IAS 12 vedrørende første indregning af et aktiv eller en forpligtelse ikke gælder for transaktioner, som medfører skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle med samme beløb, såsom fx leasingkontrakter og reetableringsforpligtelser.

Læs mere her

30.04.2021

Ændringer til IAS 8 vedr. definition af regnskabsmæssige skøn

IASB ændrer IAS 8 med tilføjelse af en definition af regnskabsmæssige skøn samt yderligere vejledning med henblik på at tydeliggøre forskellen mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Læs mere her

30.04.2021

IASB forlænger undtagelse i IFRS 16 vedr. COVID-19

De fortsat betydelige og forlængede effekter af COVID-19 har medført, at IASB har udsendt ændringer til IFRS Leases, som forlænger den midlertidige undtagelse vedrørende leasingtagers behandling af COVID-19 relaterede nedslag i eller udskydelse af leasingbetalinger til 30. juni 2022.

Læs mere her

 

14.12.2020

Deloitte ÅrsNyt 2020

I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

 

 

05.08.2020

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse er sendt i høring

I de nye anbefalinger er der lagt særligt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabernes bæredygtighed, overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt stillingtagen til selskabernes overordnede formål.

Læs mere her

 

 

19.05.2020

IASB har udsendt en række mindre ændringer til IFRS

Ændringerne vedrører IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9 og IFRS 16.

Læs mere her

 
 
 

05.05.2020

IASB foreslår ændringer til IFRS 16 som følge af COVID-19

Ændringer imødegår udfordringer ved reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger.

Læs mere her

 
 
 

31.01.2020

Ændringer til IAS 1 - klassifikation af forpligtelser

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 Classification of Liabilities as Current or Non-Current, som præciserer bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser som enten kort- eller langfristet.

Læs mere her

 

 

13. september 2019

Indregning af udskudt skat af leasingkontrakter

IASB har udsendt udkast til ændring af IAS 12 Income Taxes, som præciserer, hvordan virksomheder skal indregne udskudt skat af leasingkontrakter.

Læs mere here

22. juli 2019

ESMAs forventninger ved indregning af udskudte skatteaktiver

ESMA har udsendt et public statement om sine forventninger til virksomhederne i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.

Læs mere her

18. januar 2019

Udkast til præcisering af IAS 37 - tabsgivende kontrakter 

Omkostninger til opfyldelse af en kontrakt

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af en virksomhed 

IASB har udsendt ændringer til IFRS 3

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af væsentlighed 

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 og IAS 8

Læs mere her

 

 

18. maj 2018

Udtræk fra ESMAs database over IFRS afgørelser

ESMAs 22. udtræk fra database over europæiske IFRS regnskabskontrolafgørelser.

Læs mere her

 

 

8. marts 2018

Ændringer til IAS 19 Employee Benefits

Ved genmåling af en pensionsforpligtelse/-aktiv som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen

Læs mere her

 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('