Insight

IFRS Regnskab

Nyheder

26. May 2022

Regnskabsmæssig behandling af Software-as-a-Service aftaler

To afgørelser fra IASB’s fortolkningskomite kan få betydning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter både IFRS og årsregnskabsloven

Læs mere her

02.05.2022

Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Formålet med lovændringerne er blandt andet at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer samt at fremme udenlandske aktionærers mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i børsnoterede selskaber og fremme aktivt ejerskab.

Læs mere her

12.04.2022

De første udkast til globale standarder om bæredygtig rapportering

The International Sustainability Standards Board (ISSB) har netop udsendt de første to udkast til globale standarder vedr. sustainability-relateret finansiel information. EU er også ved at udarbejde egne standarder for bæredygtig rapportering og ISSB-standarderne vil kunne være et supplement hertil.

Læs mere her

08.04.2022

Krigen mellem Rusland og Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har medført store menneskelige omkostninger og påvirket virksomheder med aktiviteter i de berørte lande. Krigen har i tillæg hertil forværret virksomhedernes udfordringer i forhold til stigende energi- og råvarepriser, usikre forsyningskæder mv.

Læs mere her

15.11.2021

Oplysninger om bæredygtige økonomiske aktiviteter i 2021-årsrapporter

Store børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven skal i årsrapporter, der aflægges 1. januar 2022 eller senere oplyse, hvordan og i hvilket omfang virksomhedens eller koncernens omsætning, anlægsinvesteringer eller driftsomkostninger kan klassificeres som miljømæssigt bæredygtige.

Læs mere her

14.06.2021

Ændringer vedrørende udskudt skat af leasingkontrakter mv.

IASB præciserer, at undtagelsen i IAS 12 vedrørende første indregning af et aktiv eller en forpligtelse ikke gælder for transaktioner, som medfører skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle med samme beløb, såsom fx leasingkontrakter og reetableringsforpligtelser.

Læs mere her

30.04.2021

Ændringer til IAS 8 vedr. definition af regnskabsmæssige skøn

IASB ændrer IAS 8 med tilføjelse af en definition af regnskabsmæssige skøn samt yderligere vejledning med henblik på at tydeliggøre forskellen mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn.

Læs mere her

30.04.2021

Ændringer til IAS 1 vedr. oplysning af anvendt regnskabspraksis

Ændringer til IAS 1 præciserer, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal indeholde væsentlig anvendt regnskabspraksis og giver yderligere vejledning til identifikation af væsentlig regnskabspraksis.

Læs mere her

 

30.04.2021

IASB forlænger undtagelse i IFRS 16 vedr. COVID-19

De fortsat betydelige og forlængede effekter af COVID-19 har medført, at IASB har udsendt ændringer til IFRS Leases, som forlænger den midlertidige undtagelse vedrørende leasingtagers behandling af COVID-19 relaterede nedslag i eller udskydelse af leasingbetalinger til 30. juni 2022.

Læs mere her

 

14.12.2020

Deloitte ÅrsNyt 2020

I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

 

 

16.11.2020

Klimaforandringernes betydning for årsrapporten

Deloitte har samlet en række overvejelser om eksempelvis TCFDs (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures) anbefalinger, typer af klimarisici, risk management, betydningen for årsrapporten samt links til gode eksempler på oplysning om klimaindsatsen i årsrapporterne.

Læs mere her

 

 

05.08.2020

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse er sendt i høring

I de nye anbefalinger er der lagt særligt vægt på at fremhæve vigtigheden af langsigtet værdiskabelse, øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabernes bæredygtighed, overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt stillingtagen til selskabernes overordnede formål.

Læs mere her

 

 

01.07.2020

Praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed

En orientering om praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen er udsendt.

Læs mere her

 
 
 

15.06.2020

Påtale af fejl vedrørende redegørelser på hjemmesiden

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018/2019 givet en virksomhed en påtale for fejl vedrørende offentliggørelse af redegørelserne for hhv. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside.

Læs mere her

 
 
 

08.06.2020

IASB vedtager ændringer til IFRS 16 som følge af COVID-19

Ændringer imødegår udfordringer ved reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger.

Læs mere her

 
 
 

08.06.2020

COVID-19: Half-yearly financial reports

ESMA statement on the implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports.

Læs mere her

 
 
 

19.05.2020

IASB har udsendt en række mindre ændringer til IFRS

Ændringerne vedrører IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9 og IFRS 16.

Læs mere her

 
 
 

05.05.2020

IASB foreslår ændringer til IFRS 16 som følge af COVID-19

Ændringer imødegår udfordringer ved reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger.

Læs mere her

 
 
 

29.04.2020

ESMA has issued a new Q&A on APM in the context of the COVID-19

New guidance on the application of the Alternative Performance Measures Guidelines (APM).

Read more here

 
 
 

17.03.2020

COVID-19 - regnskabsmæssige overvejelser

For langt de fleste virksomheder med balancedag 31.12.2019 vil effekten af COVID-19 være en ikke-regulerende begivenhed, der ikke skal påvirke indregning og måling af virksomhedens regnskabsposter, men vil kræve yderligere oplysninger i regnskabet.

 
 

31.01.2020

Ændringer til IAS 1 - klassifikation af forpligtelser

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 Classification of Liabilities as Current or Non-Current, som præciserer bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser som enten kort- eller langfristet.

Læs mere her

 

 

20.01.2020

IASB høringsudkast om General Presentation and Disclosures

IASB har udsendt et høringsudkast - ED/2019/7 'General Presentation and Disclosures' - som skal afløse IAS 1 'Presentation of Financial Statements.' Udkastet indeholder væsentlige ændringer til de præsentationsformer og oplysninger, som kendes fra IAS 1 i dag.

Læs mere her

 

 

15.11.2019

Prioriteter 2019 for regnskabskontrol af IFRS regnskaber

Regnskabskontrollen vil for 2019 årsregnskaberne have fokus på implementeringen af IFRS 16 om leasing samt de i 2018 implementerede standarder IFRS 9 om finansielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning.

Læs mere her

 

 

10.10.2019

Ændringer til IFRS som følge af IBOR-reformen

IASB har udsendt ændringer til tre standarder, som skal mindske potentielle usikkerheder ved brug af bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring, som følge af reformen af systemet vedr. referencerenter (IBOR-reformen).

Læs om ændringerne her

8. oktober 2019

Børsnoterede selskabers væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal nu godkendes og offentliggøres

Børsnoterede selskaber skal være opmærksomme på, at de med ikrafttrædelsen af ændringerne til selskabsloven den 10. juni 2019 blandt andet skal sikre, at væsentlige transaktioner med nærtstående parter nu skal godkendes og offentliggøres. Endvidere skal bestyrelsen dokumentere, at de væsentlige transaktioner med nærtstående parter sker til dagsværdi, både for så vidt angår det overdragne aktiv som vederlaget herfor.

Læs mere here

13. september 2019

Indregning af udskudt skat af leasingkontrakter

IASB har udsendt udkast til ændring af IAS 12 Income Taxes, som præciserer, hvordan virksomheder skal indregne udskudt skat af leasingkontrakter.

Læs mere here

13. september 2019

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis

IASB har udsendt udkastet Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2), som skal gøre det lettere for virksomhederne at beslutte, hvilke oplysninger, der skal medtages i beskrivelsen af virksomhedens anvendte regnskabspraksis.

Læs mere her

22. juli 2019

ESMAs forventninger ved indregning af udskudte skatteaktiver

ESMA har udsendt et public statement om sine forventninger til virksomhederne i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.

Læs mere her

22. juli 2019

ESMA har udsendt 23. uddrag fra database med IFRS-afgørelser

Læs mere her

09. juli 2019

Vejledning til børsnoterede om halvårsrapporter

Erhvervsstyrelsen har udsendt en kort vejledning, der henleder virksomhedernes opmærksomhed på visse forhold vedrørende halvårsrapporter, som styrelsen har konstateret i forbindelse med regnskabskontrollen.

Læs mere her

 

 

18. juni 2019

Improvements to IFRSs 2018-2020

Som led i sit årlige forbedringsprojekt har IASB udsendt udkast til mindre præciseringer til IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 Leases og IAS 41 Agriculture.

Læs mere her

 

 

14. maj 2019

Aktionærrettighedsdirektivet er nu implementeret

De nye bestemmelser gælder børsnoterede virksomheder og træder i kraft den 10. juni 2019. De indeholder bl.a. lovkravene til opdatering af vederlagspolitikken og udarbejdelse af den nye vederlagsrapport samt krav om godkendelse og offentliggørelse af visse væsentlige transaktioner med nærtstående parter.

Læs mere her

 

 

18. januar 2019

Udkast til præcisering af IAS 37 - tabsgivende kontrakter 

Omkostninger til opfyldelse af en kontrakt

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af en virksomhed 

IASB har udsendt ændringer til IFRS 3

Læs mere her

 

 

12. november 2018

Ændret definition af væsentlighed 

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 og IAS 8

Læs mere her

 

 

18. maj 2018

Udtræk fra ESMAs database over IFRS afgørelser

ESMAs 22. udtræk fra database over europæiske IFRS regnskabskontrolafgørelser.

Læs mere her

 

 

8. marts 2018

Ændringer til IAS 19 Employee Benefits

Ved genmåling af en pensionsforpligtelse/-aktiv som følge af ændring, afkortning eller afvikling af en pensionsordning, skal pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår og nettorenten for perioden efter genmålingen opgøres på baggrund af de forudsætninger, der benyttes til genmålingen

Læs mere her

 

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('