Новости

Пореске новости

2018. година

Претражите садржај

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Програм економског држављанства у Црној Гори

Влада Црне Горе усвојила je одлуку којом се одређују критеријуми, начин и поступак избора лица које може стећи црногорско држављанство на основу програма тзв. економског држављанства, а која ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Међународно опорезивање

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре ступила на снагу за Србију 1. октобра 2018. године, а да се примењује у односу на одређене уговоре о избегавању двоструког опорезивања од 1. јануара 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2018.

Измене пореских закона Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 7. децембра 2018. године усвојила је измене:

1. Закона о порезу на добит правних лица - Више о томе прочитајте овде.

2. Закона о порезу на доходак грађана - Више о томе прочитајте овде.

3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање - Више о томе прочитајте овде.

4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији - Више о томе прочитајте овде.

5. Закона о порезима на имовину - Више о томе прочитајте овде.

6. Царинског закона - Више о томе прочитајте овде.

Најзначајније измене односе се на измену начина обрачуна пореске амортизације, увођење пореских подстицаја за улагања у иновативне делатности и активности истраживања и развоја и укидање доприноса за обавезно социјално осигурање на терет послодавца.

Поред тога, Народна скупштина Републике Србије је на истој седници усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара, чији је циљ да, у једном закону, обухвати све накнаде које се наплаћују за коришћење јавних добара. 

Пореске вести, новембар 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање можете приступити кликом на следећи линк, а Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 16.11.2018. године, до краја радног времена, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

О наведеним предлозима измена биће речи на Deloitte-овом семинару који ће бити одржан 23. новембра 2018. године. За све информације у вези са семинаром и пријавом на семинар, контактирајте jargirovic@deloittece.com.

Пореске вести, новембар 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица.

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 9.11.2018. године, до 12 часова, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, новембар 2018.

Међународно опорезивање

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре ступила је на снагу за Србију 1. октобра 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, октобар 2018.

Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход

Дана 15. октобра 2018. године министар културе и информисања донео је нови Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход. Овим правилником се уређује шта се сматра улагањем у области културе, укључујући и кинематографску делатност, које се признаје као расход у износу највише до 5% од укупног прихода.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2018.

Ступио на снагу уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином

Парафиран нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Алжиром 

Осмог октобра 2018. године ступио је на снагу Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, а који ће почети да се примењује 1. јануара 2019. године.

Наведено значи да резиденти Републике Србије и Републике Сан Марино могу од следеће године да се ослањају на одредбе овог Уговора приликом утврђивања пореског третмана трансакција у које се упуштају, као и да ове трансакције више не би требало да буду предмет посебног режима опорезивања који се примењује на трансакције са лицима из јурисдикција са преференцијалним пореским системима.

Слободно нас контактирајте у случају да имате питања у вези са применом овог новог Уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Такође текст Уговора између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања парафиран је, у циљу предузимања неопходних мера за што скорије потписивање.

 

Пореске вести, септембар 2018.

Споразум о социјалној сигурности закључен између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кинe

Објављен је предлог Закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности закљученог између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, септембар 2018.

Правилник о дозволама за рад

Објављен је нови Правилник о дозволама за рад („Службени Гласник РС“ бр. 63/2018) у вези са применом Закона о запошљавању странаца и најновијим изменама. Правилник је у примени од 25. 8. 2018. године. 

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, август 2018.

Упутство у вези са евиденцијом издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе објављено детаљно Упутство о начину и поступку евидентирања пословних јединица привредних субјеката и складишта, које садржи све податке неопходне за испуњавање ове нове обавезе која погађа привредне субјекте у Републици Србији почев од 27.8.2018. године.

Упутству, као и пратећим вестима на сајту Пореске управе, можете приступити путем линка.

 

 

Пореске вести, јул 2018.

Објављени су нови подзаконски акти у вези са применом Закона о порезу на додату вредност, и то:

  • Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, који је ступио на снагу 1.7.2018. године; и
  • Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, који је ступио на снагу 7.7.2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, јул 2018.

Усвојене измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул 2018.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана, и Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Јавне расправе, објављене су радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Радним верзијама закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 26.6.2018. године на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, јун 2018.

На сајту Министарства финансија, у делу Јавне расправе, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину. Истичемо као једну од најзначајнијих измена напуштање концепта фер вредности непокретности као основице за порез на имовину.

Радној верзији Закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 2.7.2018. године на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Пореске вести, јун 2018.

Уводи се евиденција стварних власника привредних друштава и других субјеката 

Дана 8. јуна 2018. године на снагу је ступио Закон о централној евиденцији стварних власника којим се прописује обавеза привредним друштвима и другим регистрованим лицима да обелодане своје стварне власнике, и успоставља се Централна евиденција стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији.

Централна евиденција биће успостављена од стране Агенције за привредне регистре до краја 2018. године, међутим, привредна друштва и остали субјекти обухваћени овим законом дужни су да најкасније до 8.7.2018. године одреде своје стварне власнике као и да чувају податке и документа на основу којих је стварни власник одређен. Та лица дужна су да ове податке и документа учине доступним на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, мај 2018.

Усвојене измене и допуне пореских закона

Дана 19. априла 2018. године, Народна скупштина Републике Србије усвојила је предлоге:

1.  Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

2.  Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији; и

3.  Закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, мај 2018.

Међународно опорезивање

Република Србија постала је једна од првих држава која је ратификовала Мултинационалну конвенцију, пошто је 19. априла 2018. године Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о потврђивању мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре.

Мултилатералном конвенцијом мењају се одредбе постојећих билатералних уговора о избегавању двоструког опорезивања, уколико је Мултилатерална конвенција ступила на снагу за обе државе уговорнице које су обухватиле конкретни уговор Мултилатералном конвенцијом. Република Србија обухватила је 64 уговора о избегавању двоструког опорезивања Мултилатералном конвенцијом, како оне који су ступили на снагу, тако и оне који још нису ратификовани.

Република Србија још није предала ратификациони споразум ОЕЦД, те ће Мултилатерална конвенција за Републику Србију ступити на снагу истеком три месеца од дана предавања ратификационог инструмента ОЕЦД, што се очекује у скоријем периоду.

Детаљније информације о Мултилатералној конвенцији у наредном периоду.

Пореске вести, април 2018.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину

Дана 28. марта 2018. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину.

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2018.

Нови Закон о странцима

Нови Закон о странцима је усвојен 22. марта 2018. године. Почеће да се примењује шест месеци од дана ступања на снагу.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2018.

Објављени нови правилници

Министарство финансија је објавило три нова Правилника:

  • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, који ће ступити на снагу 1. априла 2018. године;
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о ПП ОПО пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године; и
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о ППП ПД пореској пријави, који је ступио на снагу 17. марта 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, март 2018.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01…112/15 и 113/17), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2018.

Нова мишљења Министарства финансија 

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести, фебруар 2018.

Објављено је Корисничко упутство које се бави попуњавањем Обрасца ПОПДВ, али и другим спорним ПДВ питањима 

На сајту Пореске управе објављено обимно Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (у даљем тексту: „Корисничко упутство“).

Корисничко упутство, које је резултат екстензивног ангажовања Пореске управе и Министарства финансија, садржи:

1. Правни оквир;

2. Опште смернице у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ;

3. Објашњења у вези са исказивањем података у конкретним деловима, односно пољима Обрасца ПОПДВ (са примерима који се односе на конкретне делове, односно поља);

4. Пример исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду и исказивања података у Обрасцу ПППДВ.

Посебно наглашавамо да, поред наведеног, Корисничко упутство садржи и појашњења и смернице за бројне практичне проблеме који су настајали при примени прописа из области ПДВ-а у претходним годинама, а који нису нужно у директној вези са Обрасцем ПОПДВ.

Корисничком упутству можете приступити на следећем линку.

Пореске вести, фебруар 2018.

Објављен је Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура (у даљем тексту: „Правилник“) који је ступио на снагу 3. фебруара 2018. године.

Приступ централном регистру фактура ће имати администратор, као и друга лица са отвореним корисничким налогом за рад у том регистру (локални корисници).

Администратор ће имати овлашћења за креирање и отказивање корисничких налога за локалне кориснике, преглед детаља корисничких налога, регистровање и отказивање фактура (само за повериоце), преглед регистрованих фактура и експорт фактура, док ће локални корисници имати овлашћења за регистровање и отказивање фактура (само за повериоце), преглед регистрованих фактура и експорт фактура.

Регистрацију фактура ће вршити администратор или локални корисник овлашћен за регистрацију фактура, уношењем података из фактуре (назив или јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) - дужника, број фактуре, укупан износ фактуре и коментар).

Централни регистар фактура ће садржати следеће податке:

  • о фактурама (ЈБКЈС дужника, број, укупан износ и датум издавања фактуре и коментар);
  • о датуму и износу измирења фактуре;
  • o повериоцима и дужницима;
  • o физичким лицима – администраторима које поверилац, односно дужник овлашћује за рад у централном регистру фактура; и
  • физичким лицима – локалним корисницима.

Субјекти јавног сектора, који плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, измирују новчане обавезе по фактурама само ако су фактуре исправно регистроване у централном регистру фактура.

Регистрација фактура у централном регистру фактура по одредбама овог правилника вршиће се почев од 1. марта 2018. године.

Пореске вести, јануар 2018.

0бавештење у вези са највишом месечном основицом доприноса за 2018. годину и највишом годишњом основицом доприноса за 2017. годину

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2018.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину и усклађеним неопорезивим динарским износима за 2018. годину

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2018.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?