Insight

Regnskabskontrol

Nyheder

09.04.24

Regnskabskontrol: Mangler vedrørende oplysninger om samfundsansvar

Regnskabskontrolafgørelse vedrørende oplysninger om samfundsansvar og rapportering efter taksonomiforordningen

Læs mere her

08.01.24

Manglende oplysninger om dagsværdimåling, segmentoplysninger mv. 
Et selskab fik påbud om at oplyse om forventede lejeindtægter anvendt i dagsværdiopgørelsen af investeringsejendomme, oplyse om anvendelse af ekstern vurderingsekspert samt oplyse om segmentintern omsætning, og det blev påtalt, at årets tilgang på investeringsejendomme ikke var specificeret. 

Læs mere her

28.12.23

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om forventninger til fremtiden, CSR mv.
Regnskabskontrolafgørelse om manglende oplysninger om forventninger til fremtiden, dagsværdimålinger, det underrepræsenterede køn og samfundsansvar 

Læs mere her

28.12.23

Regnskabskontrollen: Overtagelse af et børsnoteret selskab uden aktivitet
Regnskabskontrolafgørelse vedrørende overtagelse af et børsnoteret selskab uden aktivitet, der skulle behandles som en omvendt overtagelse 

Læs mere her

16.08.23

Manglende segmentoplysninger og oplysninger om nærtstående parter
Afgørelse fra regnskabskontrollen

Læs mere her

17.05.23

Udtræk fra ESMAs database over afgørelser fra regnskabskontrollen
Flere interessante afgørelser i europæiske regnskabskontroller

Læs mere her

17.03.23

Regnskabskontrollen: Diverse manglende oplysninger

Finanstilsynet vurderede, at forholdsvis mange fravigelser samlet set var væsentlige for regnskabsbrugerne.

Læs mere her

09.03.23

Oplysninger om metode mv. vedrørende oplysninger i ledelsesberetningen

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2021 har Erhvervsstyrelsen påbudt en virksomhed fremadrettet at medtage oplysninger om indregnings- og målemetoder for oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning, som virksomheden frivilligt havde givet i ledelsesberetningen.

Læs mere her

03.03.23

Betinget vederlag ved virksomhedskøb

Ny afgørelse fra regnskabskontrollen om betinget vederlag ved virksomhedskøb og anke af tidligere afgørelse. 

Læs mere her

16.02.2022

Regnskabskontrollen: Schweizisk GAAP

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport 2021 har Erhvervsstyrelsen påtalt, at en virksomhed fra Schweiz, som har kapitalandele optaget til handel i Danmark, ikke har udarbejdet årsrapporten efter årsregnskabsloven for de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS.

Læs mere her

15.02.2022

Regnskabskontrollen: Betinget vederlag og manglende oplysninger

Betinget vederlag ved en virksomhedsovertagelse skulle indregnes som vederlag for aflønning af tidligere ejere for fortsat ansættelse og ikke som en del af købesummen for virksomheden.

Læs mere her

08.12.2022

European common enforcement priorities for 2022 annual reports

ESMA has issued its annual Public Statement on European Common Enforcement Priorities

Læs mere her

24.11.22

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om CSR-forhold mv

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at medtage en række oplysninger, herunder om CSR-forhold, i årsrapporten for 2021/22.

Læs mere her

11.05.2022

Regnskabskontrollen: Indregning af udskudt 

Det var Finanstilsynets vurdering, at en bank ikke havde fremlagt overbevisende dokumentation for indregning af et udskudt skatteaktiv. Endvidere manglede en række oplysninger, herunder oplysninger om vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen. 

Læs mere her

21.04.2022

Oplysninger om korruptionssag i redegørelse for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har påtalt, at en virksomhed, som har en politik for bekæmpelse af korruption, ikke i redegørelsen for samfundsansvar har omtalt en sag om mulig korruption. Sagen vedrører en medarbejder i virksomheden, men virksomheden er ikke som selskab part i sagen.

Læs mere her

22.12.2021

Børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse

Orienteringen omtaler en række forhold, der kan være relevante at overveje i forhold til den fremtidige regnskabsaflæggelse, herunder nye retningslinjer for regnskabskontrollen som bl.a. betyder, at Erhvervsstyrelsen i større omfang vil spørge ind til væsentlige regnskabsposter.

Læs mere her

15.07.2021

Manglende oplysninger om bl.a. samfundsansvar i relation til COVID-19

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med regnskabskontrol af en virksomheds årsrapport for 2019/20 påtalt manglende oplysninger om den ved nedskrivningstest benyttede diskonteringssats og manglende oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19.

Læs mere her

08.02.2021

Regnskabskontrollen: Påbud om at redegøre for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed fremover at redegøre for samfundsansvar, selvom virksomheden har outsourcet hele driften. Virksomheden skal anse sine krav ved udvælgelse af serviceleverandører som politikker for samfundsansvar og redegøre herfor i overensstemmelse med ÅRL § 99a.

Læs mere her

19.1.2021

Regnskabskontrollen: Oplysninger om omsætningskategorier

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag givet en virksomhed en påtale for ikke at præsentere en fordeling af omsætningen på to kategorier, der sælges til forskellige kundetyper.

Læs mere her

17.12.2020

Tilbageførsel af nedskrivning af udviklingsprojekt

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at udarbejde en nedskrivningstest vedrørende et udviklingsprojekt. Nedskrivningstesten skal danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af en tidligere nedskrivning af udviklingsprojektet.

Læs mere her

3.11.2020

Enforcement priorities for 2020 annual reports

The 2020 enforcement priorities for annual reports prepared in accordance with IFRS reflect the need to provide adequate transparency regarding the consequences of the COVID-19 pandemic expected to affect several areas of the 2020 annual financial reports.

Læs mere her

21.02.2020

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om finansielle instrumenter

Finanstilsynet har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018 givet en bank påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments.

Læs mere her

07.01.2020

Den geografiske fordeling af goodwill kunne udelades

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vurderet, at en virksomhed kan undlade at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen. Da afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs mere her

07.01.2020

En forpligtelse skulle indregnes som rettelse af fejl i tidligere år

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at indregne korrektionen af en fejl vedrørende en ikke indregnet gældsforpligtelse til overtagelse af minoritetsaktionærernes aktier som en korrektion af en fejl i tidligere år.

Læs mere her

01.07.2019

Et selskab blev påbudt at foretage værdiforringelsestest

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer. Endvidere fik virksomheden en påtale for, at der ikke var medtaget oplysninger om en virksomhedsovertagelse, og at en domicilejendom ikke var klassificeret som bestemt for salg.

Læs mere her

10.05.2019

Resultatopgørelsen skal være artsopdelt eller funktionsopdelt

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag slået fast, at en virksomhed ikke kan præsentere mellemtotalen EBITDA i en resultatopgørelse, som er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, medmindre en ”ren” funktionsopdelt eller artsopdelt resultatopgørelse alternativt præsenteres i noterne.

Læs mere her

31.01.2019

Regnskabskontrollen - investeringsejendomme

Erhvervsstyrelsen har i en sag konstateret væsentlige fejl og mangler vedrørende indregning af værdiregulering af en investeringsejendom ved reklassifikation samt vedrørende oplysninger om investeringsejendomme.

Læs mere her

07.01.2019

Fokusområder for regnskabskontrollen 2019

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyhed om fokusområder for regnskabskontrollen 2019. Der vil særligt være fokus på anvendelse af IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16 Leases samt redegørelse for samfundsansvar (CSR).

Læs mere her

19.06.2018

Regnskabskontrollen: Effekten af implementering af IFRS 15 

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 om omsætning i en delårsrapport.  Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men ikke om effekten for det aktuelle år.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('