Indsigt

Regnskabskontrol

Nyheder

01.07.2019

Et selskab blev påbudt at foretage værdiforringelsestest

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer. Endvidere fik virksomheden en påtale for, at der ikke var medtaget oplysninger om en virksomhedsovertagelse, og at en domicilejendom ikke var klassificeret som bestemt for salg.

Læs mere her

10.05.2019

Resultatopgørelsen skal være artsopdelt eller funktionsopdelt

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag slået fast, at en virksomhed ikke kan præsentere mellemtotalen EBITDA i en resultatopgørelse, som er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, medmindre en ”ren” funktionsopdelt eller artsopdelt resultatopgørelse alternativt præsenteres i noterne.

Læs mere her

28.02.2019

Regnskabskontrol – flere fejl og mangler

I en regnskabskontrolsag konstaterede Erhvervsstyrelsen fejl vedrørende måling af betinget vederlag ved salg af et anlægsaktiv, klassifikation af og genmåling af en forpligtelse, oplysninger om going concern, oplysninger om en eventualforpligtelse samt manglende indregning af salg af et anlægsaktiv.

Læs mere her

31.01.2019

Regnskabskontrollen - investeringsejendomme

Erhvervsstyrelsen har i en sag konstateret væsentlige fejl og mangler vedrørende indregning af værdiregulering af en investeringsejendom ved reklassifikation samt vedrørende oplysninger om investeringsejendomme.

Læs mere her

07.01.2019

Fokusområder for regnskabskontrollen 2019

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyhed om fokusområder for regnskabskontrollen 2019. Der vil særligt være fokus på anvendelse af IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16 Leases samt redegørelse for samfundsansvar (CSR).

Læs mere her

19.06.2018

Regnskabskontrollen: Effekten af implementering af IFRS 15 

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 om omsætning i en delårsrapport.  Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men ikke om effekten for det aktuelle år.

Læs mere her

30.05.2018

Regnskabskontrollen: Ikke-principielle afgørelser

Finanstilsynet er begyndt at offentliggøre resuméer af regnskabskontrolafgørelser, som ikke er principielle. Sagerne omhandler ofte objektivt konstaterede overtrædelser, hvor der alene gives påtaler eller fremadrettede påbud.

Læs mere her

19.02.2018

Regnskabskontrollen: Manglende

Finanstilsynet anså samlet set en række manglende oplysninger som væsentlige og påbød derfor virksomheden at offentliggøre supplerende information. Endvidere skal virksomhedens ledelse sikre sig, at ledelsesberetningen fremover indeholder oplysninger om ledelsens forventninger til årets resultat.

Læs mere her

02.01.2018

Regnskabskontrollen: Manglende hensættelser, nedskrivninger mv. 

Årsrapporten for en finansiel virksomhed indeholdt fejl vedrørende bruttoerstatningshensættelse, ned-skrivning af debitorer, værdiansættelse af og reassurancekontrakter samt manglende oplysninger om reassurancekontrakter. Endvidere var ledelseserklæringen i årsrapporten mangelfuld.

Læs mere her

30. november 2017

ESMA har opdateret FAQ vedr. alternative præstationsmål (APM)

ESMA har opdateret FAQ med seks nye spørgsmål/svar vedr. Alternative Performance Measures (APM).

Læs mere her

30. november 2017

ESMAs 21. uddrag fra database over IFRS-afgørelser

ESMA har udsendt 21. uddrag fra database over IFRS-afgørelser, som omfatter afgørelser truffet af de nationale regnskabstilsyn i perioden fra juni 2015 til februar 2017 og omhandler standarderne IFRS 10-11 og 13 samt IAS 1, IAS 8, IAS 12, IAS 18, IAS 34, IAS 36, IAS 37 og IAS 39.

Læs mere her

31. oktober 2017

Regnskabskontrollen: ESMAs fokusområder for regnskabskontrol 2017

Omtale af den forventede effekt af nye standarder, specifikke forhold vedrørende pengestrømsopgørelsen, relevant og retvisende præsentation af finansielle resultater samt omtale af CSR er blandt fokusområderne.

Læs mere her

11. august 2017

Regnskabskontrollen: Måling af overtagne ejendomme

En virksomhed fik en påtale for ikke at have målt overtagne investeringsejendomme til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Endvidere skulle dagsværdimålingerne placeres på niveau 3 i stedet for niveau 2 i dagsværdihierarkiet.

Læs mere her

26. juli 2017

Regnskabskontrollen: ESMA undersøgelse af IFRS 13 implementering  

ESMA har undersøgt brugen af dagsværdimålinger samt overholdelse af oplysningskrav, som er beskrevet i IFRS 13, Dagsværdimåling. Overordnet set viser undersøgelsen, at kravene i IFRS 13 generelt set er blevet godt indarbejdet i regnskaberne men også, at der fortsat er plads til forbedringer.

Læs mere her

18. juli 2017

Regnskabskontrollen: ESMA har opdateret FAQ om alternative præsentationsmål (APM) 

ESMA har udsendt fire nye spørgsmål/svar til dokumentet med spørgsmål/svar vedrørende retningslinjerne for brug af alternative præstationsmål (APM). De nye spørgsmål omhandler definitionen af APMs herunder i delårsregnskaber, præsentationen af APMs samt brugen af krydsreferencer.

Læs mere her

30. juni 2017

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om nedskrivningstest 

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om nøgleforudsætninger vedrørende nedskrivningstest i årsrapporten 2015, herunder at nedskrivningstesten var baseret på ændringer i forretningsstrategien. Endvidere var værdien af specifikke nøgleforudsætninger udeladt.

Læs mere her

30. juni 2017

Regnskabskontrollen: Mangler i en delårsrapport

En virksomhed fik en påtale vedrørende en delårsrapport. Virksomheden havde ikke foretaget en opgørelse og regulering af nettopensionsforpligtelsen, og pengestrømsopgørelsen var sammendraget til tre linjer, hvilket var en for omfattende sammendragning.

Læs mere her

26. juni 2017

Regnskabskontrollen: Fejl vedrørende tidligere år

En andelskasse fik en påtale for at have rettet en fejl vedrørende de sidste ti regnskabsår i resultatopgørelsen for 2015. Fejlen skulle i overensstemmelse med IAS 8 rettes med tilbagevirkende kraft, da fejlen var væsentlig for 2015-årsrapporten.

Læs mere her

26. juni 2017

Regnskabskontrollen: Dagsværdimåling

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om måling af udstedte obligationer til dagsværdi baseret på indikative bud og for ikke at redegøre tilstrækkeligt for reklassifikation af obligationerne fra niveau 2 til niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

Læs mere her

1. juni 2017

IFRS-afgørelser fra ESMA

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt 20. uddrag fra sin database over afgørelser vedr. IFRS regnskaber, som er truffet af de nationale regnskabstilsyn.

Læs mere her

4. april 2017

Regnskabskontrollen – ejendomsselskab

Et ejendomsselskab fik en påtale bl.a. for ikke at tage højde for egen kreditrisiko ved måling af prioritetsgæld til dagsværdi, en upræcis beskrivelse af valg af dagsværdioptionen og manglende oplysninger om ikke-observerbare input anvendt ved dagsværdimåling af investeringsejendomme. 

Læs mere her

4. april 2017

Regnskabskontrollen – nedskrivningstest af goodwill

En bank havde udarbejdet en nedskrivningstest af goodwill, der efter Finanstilsynets vurdering var væsentlig fejlbehæftet. Banken fik derfor påbud om at iværksætte tiltag, der sikrer, at banken fremover kan foretage en årlig nedskrivningstest i overensstemmelse med regnskabsreglerne.

Læs mere her

4. april 2017

Regnskabskontrollen – omsætning fra salg af større anlæg

En virksomhed fik en påtale for bl.a. at indregne omsætning fra salg af større anlæg, før alle betingelser i IAS 18 Revenue er opfyldt. Fejlen blev korrigeret ved at førtidsimplementere den nye omsætningsstandard IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

Læs mere her

22. marts 2017

Regnskabskontrollen 2016 - redegørelse fra Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet

Redegørelsen omhandler status for regnskabskontrollen 2016 og tidligere år. Der konstateres fortsat fejl i de børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter. Endvidere viser en temabaseret undersøgelse, at der er plads til forbedringer af de oplysninger, der gives om dagsværdimåling.

Læs mere her

13. februar 2017

Aktiver opfylder ikke betingelsen om at være bestemt for salg 

En virksomhed fik en påtale for at klassificere anlægsaktiver som aktiver bestemt for salg pr. 31. december 2015. Da overtagelsesdatoen for aktiverne i henhold til bindende salgsaftale er den 1. januar 2017, kan aktiverne ikke klassificeres som bestemt for salg i årsrapporten for 2015.

Læs mere her

13. februar 2017

Oplysninger om hensatte forpligtelser - skadesklausul

Detaljerede oplysninger om hensatte forpligtelser vedrørende igangværende forligsforhandlinger og kommende retssager om produktansvar kunne i den konkrete sag udelades, da det ikke kunne afvises, at oplysningerne kunne svække virksomhedens position i en tvist med andre parter.

Læs mere her

13. februar 2017

Nedskrivningstest af goodwill mv.

En virksomhed blev påbudt at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2016, hvor en række fejl og mangler er korrigeret, og hvor goodwill er indregnet i overensstemmelse med en ny og korrekt foretaget nedskrivningstest.

Læs mere her

3. januar 2017

Manglende lovpligtige oplysninger i delårsrapport

Et selskab fik en påtale for at have undladt at medtage visse lovpligtige finansielle oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 2016. De lovpligtige oplysninger er alene givet for 2. kvartal 2016 i delårsrapportens ledelsesberetning, ledelsespåtegning og note 2 om segmentoplysninger.

Læs mere her

3. november 2016

ESMAs prioriteter for regnskabskontrol af 2016 regnskaber

ESMA vil fokusere på følgende i forbindelse med kontrol af 2016 regnskaberne: (1) præsentation af virksomhedens økonomiske resultat (financial performance), (2) finansielle instrumenter - sondring mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser og (3) oplysning om indvirkningen af nye standarder

Læs mere her

9. august 2016

Afgørelse fra regnskabskontrollen 

Indregning af erstatning i delårsrapporter. Erhvervsstyrelsen påtaler, at en virksomheden ikke har indregnet en erstatning for krænkelse af virksomhedens patenter i delårsrapporten for 1. halvår 2015.

Læs mere her

18. maj 2016

Afgørelse fra regnskabskontrollen 

Ændring i et regnskabsmæssigt skøn kunne ikke begrunde reklassifikation af aktiver. Den ændrede vurdering skulle indgå som en del af forudsætningerne i en nedskrivningstest

Læs mere her

3. marts 2016

Udtalelse fra regnskabskontrollen 

Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er det ikke i strid med gældende IFRS, at virksomheden præsenterer et supplerende resultatmål som fx ”Business performance” i resultatopgørelsen.

Læs mere her

26. februar 2016

Regnskabskontrollen finder fortsat fejl

Redegørelsen omhandler status for regnskabskontrollen 2015 og tidligere år. Der konstateres fortsat fejl i de børsnoterede selskabers års- og delårsrapporter, hvor bl.a. nedskrivning på goodwill og oplysninger herom igen er et tema.

Læs mere her

15. januar 2016


Regnskabskontrollen. Endnu en afgørelse vedrørende goodwill 

En ny afgørelse fra regnskabskontrollen viser, sammen med en række afgørelser fra december 2015, at oplysninger om goodwill er et tema, som er vigtigt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015. 

Læs mere her

6. januar 2016


Regnskabskontrollen 
– bl.a. flere afgørelser vedrørende goodwill

Læs mere her

22. december 2015


Finanstilsynets Orienteringsbrev for 2015
- bl.a. fokus på oplysningskravene til nedskrivningstesten
 

Læs mere her

1. december 2015


ESMA’s prioriteringer
For kontrol af 2015 regnskaberne
 

Læs mere her

2. juni 2015


Regnskabskontrollen – oplysninger om sikkerhedsstillelser
Et pensionsselskab fik en påtale af Finanstilsynet for ikke at oplyse om sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgåede repo-forretninger.
 

Læs mere her

2. juni 2015


Regnskabskontrollen – en række fravigelser
Fravigelserne omfatter bl.a. klassifikation af gæld, udført nedskrivningstest, valg af funktionel valuta samt diverse fejl og mangler vedrørende oplysninger.
 

Læs mere her

7. april 2015


Afgørelse fra regnskabskontrollen - Erhvervsstyrelsen konstaterede en række fravigelser
Fravigelserne omfatter bl.a. indregning af udskudt skat ved første indregning, forkert behandling af betinget salgsvederlag samt en række manglende oplysninger.
 

Læs mere her

7. april 2015


Afgørelse fra regnskabskontrollen - Manglende og fejlagtige oplysninger om investeringsejendomme
Afgørelsen omhandler fejlagtige oplysninger om anvendt regnskabspraksis og manglende omtale samt begrundelse for ændring i metode for måling af dagsværdien af ejendomme. Endvidere var det Erhvervsstyrelsens vurdering, at virksomheden havde overtrådt bogføringsloven.
 

Læs mere her

26. marts 2015

Regnskabskontrollen 2014
Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrollen 2014 viser, at fejlandelen i års- og delårsrapporter for årene 2011-2013 er faldende, men viser også, at der fortsat findes fejl i de kontrollerede års- og delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
 

Læs mere her

 

05. februar 2015

Afgørelse fra regnskabskontrollen - manglende oplysninger om kreditrisiko og dagsværdimåling
En finansiel virksomhed blev pålagt at korrigere oplysningerne om kreditrisiko og at give en række supplerende oplysninger om dagsværdimåling.
 

Læs mere her

 

2. februar 2015

Afgørelse fra regnskabskontrollen
En finansiel virksomhed blev pålagt at give en række virksomhedsspecifikke oplysninger om virksomhedens værdiforringelsestest. Afgørelsen er aktuel og relevant for alle IFRS-aflæggere, idet netop virksomhedsspecifikke oplysninger om værdiforringelsestest fortsat er et fokusområde for regnskabskontrollen.

Læs mere om afgørelsen her


17. december 2014

Regnskabskontrollen i EU - udvalgte afgørelser
Det 16. resumé af udvalgte principielle, nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU-landene er udsendt.

Læs mere her


3. november 2014

ESMAs fokusområder 2014
Det europæiske værdipapirtilsyn har offentliggjort fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders 2014 regnskaber. Vi anbefaler børsnoterede virksomheder, at have forøget fokus på de udmeldte områder i forbindelse med årsafslutningen for 2014.

Læs mere om fokusområderne her

 

30. maj 2014

Regnskabskontrollen i EU
Det 15. resumé af udvalgte principielle, nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU-landene er udsendt.

Læs mere om regnskabskontrollen her

 

18. marts 2014

Provenu ved salg af immaterielt aktiv er ikke omsætning
Erhvervsstyrelsen påbød virksomheden at korrigere fejlen som en væsentlig fejl vedrørende tidligere år i årsrapporten for 2013, dvs. at sammenligningstallene for regnskabsåret 2012, hvori fejlen forekom, skulle tilpasses.

Læs mere om afgørelsen her

 

27. juni 2013

Afgørelse om krav om specifikation af omsætning og kontraktrettigheder
Det Finansielle Råd har offentliggjort en afgørelse af 18. juni 2013, der omhandler krav om specifikation af omsætning, beskrivelse af kontraktrettigheder vedrørende fodboldspillere, oplysninger om virksomhedsledelse og oplysninger om værdi af pantsatte aktiver.

Læs mere om afgørelsen her

 

29. maj 2013

Årsrapport efter IFRS: afgørelse om pligt til at aflægning
I en afgørelse har Det Finansielle Råd påbudt en virksomhed fremadrettet at aflægge års- og delårsrapporter efter IFRS og yderligere krav efter IFRS-bekendtgørelsen, eller alternativt at offentliggøre supplerende, revideret information ved aflæggelse af års- og delårsrapporter. Selskabet har hjemsted i udlandet og er noteret både på en dansk børs og en udenlandsk børs.

Læs mere om afgørelsen her

 

29. maj 2013

Regnskabskontrol i EU: Udvalgte afgørelser
I april udsendte den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) et resumé af 10 udvalgte nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU. Resumeet medtager afgørelser, der skønnes at indeholde nye eller principielle problemstillinger.

Læs mere om afgørelserne her

 

17. april 2013

Det Finansielle Råd offentliggør afgørelse
Det Finansielle Råd har offentliggjort en afgørelse af 11. marts 2013. Den omhandler dels muligheden for at afkræfte formodningen om, at en virksomhed har bestemmende indflydelse over en anden virksomhed, og dels hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne klassificere aktiver som bestemt for salg.

Læs om afgørelsen her

 

26. januar 2013

Fondsrådsafgørelse: Investeringsejendom under opførelse mv.
Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 12. december 2012, der omhandler måling af en investeringsejendom under opførelse og oplysninger om minimumsydelser vedrørende operationelle leasingaftaler.

Du kan læse mere om afgørelsen her

 

15. november 2012

Fondsrådsafgørelse vedrørende nedskrivning af engagementer og ejendomme
Fondsrådet har den 2. november 2012 offentliggjort en afgørelse, som omhandler nedskrivning af engagementer og nedjustering af ejendomme til dagsværdi. Afgørelsen vedrører halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for en bank, som aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Fandt du dette nyttigt?