Insight

Regnskabskontrol

Nyheder

24.11.22

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om CSR-forhold mv

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at medtage en række oplysninger, herunder om CSR-forhold, i årsrapporten for 2021/22.

Læs mere her

11.05.2022

Regnskabskontrollen: Indregning af udskudt 

Det var Finanstilsynets vurdering, at en bank ikke havde fremlagt overbevisende dokumentation for indregning af et udskudt skatteaktiv. Endvidere manglede en række oplysninger, herunder oplysninger om vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen. 

Læs mere her

21.04.2022

Oplysninger om korruptionssag i redegørelse for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har påtalt, at en virksomhed, som har en politik for bekæmpelse af korruption, ikke i redegørelsen for samfundsansvar har omtalt en sag om mulig korruption. Sagen vedrører en medarbejder i virksomheden, men virksomheden er ikke som selskab part i sagen.

Læs mere her

03.03.2022

Manglende oplysninger om nettoomsætning og valutarisici

En virksomhed blev påbudt fremadrettet at medtage oplysninger om forholdet mellem omsætning opdelt efter IFRS 15 og omsætning for hvert præsentationspligtigt segment. Endvidere skal virksomheden give følsomhedsoplysninger for valutarisici vedrørende tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Læs mere her

22.12.2021

Børsnoterede virksomheders regnskabsaflæggelse

Orienteringen omtaler en række forhold, der kan være relevante at overveje i forhold til den fremtidige regnskabsaflæggelse, herunder nye retningslinjer for regnskabskontrollen som bl.a. betyder, at Erhvervsstyrelsen i større omfang vil spørge ind til væsentlige regnskabsposter.

Læs mere her

25.08.2021

ESMA 25th extract of enforcement decisions

ESMA has published further extracts from its confidential database of enforcement decisions taken by European national enforcers. The 25th batch deals with decisions in relation to IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16, IAS 1 and IAS 7, including a decision on presentation of the effects of COVID-19 in P&L.

Læs mere her

15.07.2021

Manglende oplysninger om bl.a. samfundsansvar i relation til COVID-19

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med regnskabskontrol af en virksomheds årsrapport for 2019/20 påtalt manglende oplysninger om den ved nedskrivningstest benyttede diskonteringssats og manglende oplysninger om samfundsansvar i relation til COVID-19.

Læs mere her

14.06.2021

Måling af investeringsejendomme i delårsrapport

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage fornødne vurderinger og ændringer af dagsværdien af investeringsejendomme ved udarbejdelse af delårsrapporter. En samlet vurdering af hele ejendomsporteføljen er ikke tilstrækkelig, men skal ske ejendom for ejendom.

Læs mere her

08.02.2021

Regnskabskontrollen: Påbud om at redegøre for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed fremover at redegøre for samfundsansvar, selvom virksomheden har outsourcet hele driften. Virksomheden skal anse sine krav ved udvælgelse af serviceleverandører som politikker for samfundsansvar og redegøre herfor i overensstemmelse med ÅRL § 99a.

Læs mere her

19.1.2021

Regnskabskontrollen: Oplysninger om omsætningskategorier

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag givet en virksomhed en påtale for ikke at præsentere en fordeling af omsætningen på to kategorier, der sælges til forskellige kundetyper.

Læs mere her

17.12.2020

Tilbageførsel af nedskrivning af udviklingsprojekt

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at udarbejde en nedskrivningstest vedrørende et udviklingsprojekt. Nedskrivningstesten skal danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af en tidligere nedskrivning af udviklingsprojektet.

Læs mere her

3.11.2020

Enforcement priorities for 2020 annual reports

The 2020 enforcement priorities for annual reports prepared in accordance with IFRS reflect the need to provide adequate transparency regarding the consequences of the COVID-19 pandemic expected to affect several areas of the 2020 annual financial reports.

Læs mere her

01.09.2020

Manglende oplysninger om dagsværdimåling i delårsrapport

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at oplyse om de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af et betinget tilgodehavende i fremtidige delårsrapporter.

Læs mere her

01.07.2020

Praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed

En orientering om praksis for vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i regnskabskontrollen er udsendt.

Læs mere her

29.04.2020

ESMA 24th extract of enforcement decisions

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its 24th batch of enforcement decisions taken by European national enforcers.

Læs mere her

21.02.2020

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om finansielle instrumenter

Finanstilsynet har i en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2018 givet en bank påbud om at rette en række fravigelser fra oplysningskravene i IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. I den konkrete sag har Finanstilsynet fokuseret på de nye oplysningskrav i IFRS 7, som er en følge af IFRS 9 Financial Instruments.

Læs mere her

07.02.2020

Regnskabskontrollen: Manglende oplysninger om dagsværdimåling og CSR

I en regnskabskontrolsag fik en virksomhed påtale for ikke at oplyse om de væsentlige ikke-observerbare input, som er anvendt til at opgøre investeringsejendommenes dagsværdier og for ikke at have anført begrundelser for ikke at have politikker for samfundsansvar for hvert enkelt politikområde.

Læs mere her

20.01.2020

ESMA har undersøgt brugen af alternative præsentationsmål (APM)

Med afsæt i en stikprøveundersøgelse af EU børsnoterede virksomheders årsrapporter for 2018 konkluderer ESMA, at der er plads til betydelige forbedringer, da alene et fåtal af de undersøgte virksomheder overholder alle principper som beskrevet i ESMAs retningslinjer for brug af APM'er.

Læs mere her

07.01.2020

Den geografiske fordeling af goodwill kunne udelades

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag vurderet, at en virksomhed kan undlade at oplyse om den geografiske placering af goodwill, selvom goodwill er en væsentlig post i balancen. Da afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs mere her

07.01.2020

En forpligtelse skulle indregnes som rettelse af fejl i tidligere år

Erhvervsstyrelsen har påbudt en virksomhed at indregne korrektionen af en fejl vedrørende en ikke indregnet gældsforpligtelse til overtagelse af minoritetsaktionærernes aktier som en korrektion af en fejl i tidligere år.

Læs mere her

01.07.2019

Et selskab blev påbudt at foretage værdiforringelsestest

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer. Endvidere fik virksomheden en påtale for, at der ikke var medtaget oplysninger om en virksomhedsovertagelse, og at en domicilejendom ikke var klassificeret som bestemt for salg.

Læs mere her

10.05.2019

Resultatopgørelsen skal være artsopdelt eller funktionsopdelt

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag slået fast, at en virksomhed ikke kan præsentere mellemtotalen EBITDA i en resultatopgørelse, som er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, medmindre en ”ren” funktionsopdelt eller artsopdelt resultatopgørelse alternativt præsenteres i noterne.

Læs mere her

28.02.2019

Regnskabskontrol – flere fejl og mangler

I en regnskabskontrolsag konstaterede Erhvervsstyrelsen fejl vedrørende måling af betinget vederlag ved salg af et anlægsaktiv, klassifikation af og genmåling af en forpligtelse, oplysninger om going concern, oplysninger om en eventualforpligtelse samt manglende indregning af salg af et anlægsaktiv.

Læs mere her

31.01.2019

Regnskabskontrollen - investeringsejendomme

Erhvervsstyrelsen har i en sag konstateret væsentlige fejl og mangler vedrørende indregning af værdiregulering af en investeringsejendom ved reklassifikation samt vedrørende oplysninger om investeringsejendomme.

Læs mere her

07.01.2019

Fokusområder for regnskabskontrollen 2019

Erhvervsstyrelsen har udsendt nyhed om fokusområder for regnskabskontrollen 2019. Der vil særligt være fokus på anvendelse af IFRS 9 Financial Instruments og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, oplysninger om den forventede effekt af IFRS 16 Leases samt redegørelse for samfundsansvar (CSR).

Læs mere her

19.06.2018

Regnskabskontrollen: Effekten af implementering af IFRS 15 

En virksomhed fik en påtale for ikke at have oplyst om effekten af ændring af regnskabspraksis fra IAS 18 til IFRS 15 om omsætning i en delårsrapport.  Virksomheden har oplyst om effekten på sammenligningstallene, men ikke om effekten for det aktuelle år.

Læs mere her

30.05.2018

Regnskabskontrollen: Ikke-principielle afgørelser

Finanstilsynet er begyndt at offentliggøre resuméer af regnskabskontrolafgørelser, som ikke er principielle. Sagerne omhandler ofte objektivt konstaterede overtrædelser, hvor der alene gives påtaler eller fremadrettede påbud.

Læs mere her

19.02.2018

Regnskabskontrollen: Manglende

Finanstilsynet anså samlet set en række manglende oplysninger som væsentlige og påbød derfor virksomheden at offentliggøre supplerende information. Endvidere skal virksomhedens ledelse sikre sig, at ledelsesberetningen fremover indeholder oplysninger om ledelsens forventninger til årets resultat.

Læs mere her

02.01.2018

Regnskabskontrollen: Manglende hensættelser, nedskrivninger mv. 

Årsrapporten for en finansiel virksomhed indeholdt fejl vedrørende bruttoerstatningshensættelse, ned-skrivning af debitorer, værdiansættelse af og reassurancekontrakter samt manglende oplysninger om reassurancekontrakter. Endvidere var ledelseserklæringen i årsrapporten mangelfuld.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('