Najważniejsze informacje i aktualności z zakresu podatku CIT

Artykuł

CIT updates

Najważniejsze informacje i aktualności z zakresu podatku CIT

W ramach “CIT updates” regularnie prezentujemy Państwu najnowsze i najistotniejsze informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w prawie, kluczowe orzeczenia sądów oraz inne ważne aktualności z zakresu CIT - omówione i skomentowane przez ekspertów Deloitte.

Wrzesień 2020 r.

Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Spółki komandytowe opodatkowane CIT

CIT updates | 18 września 2020 r.

16 września 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych, wprowadzając nowe zasady opodatkowania i nakładając nowe obowiązki dla wielu biznesów. Kluczową kwestią przewidzianą w nowych przepisach jest objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.

Co i jak zmieni się od 1 stycznia 2021 r.? Zapraszamy do zapoznania się z naszym alertem podatkowym.

Przeczytaj Alert podatkowy: Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Reforma podatku u źródła (WHT) - zapowiedź nowelizacji

CIT updates | 11 września 2020 r.

W dniu 5 września 2020 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące reformy podatku u źródła. Podczas spotkania Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację dotychczas uchwalonych przepisów dotyczących sposobu poboru podatku u źródła. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 26 Ustawy CIT, przedsiębiorcy dokonujący wypłat odsetek, dywidend, należności licencyjnych bądź wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne, w łącznej wysokości przekraczającej 2 mln PLN na rzecz tego samego podatnika, są, co do zasady, zobowiązani pobrać podatek u źródła, bez możliwości stosowania zwolnień / obniżonych stawek podatku przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach stanowiących implementację Dyrektyw UE. Jeśli istnieją spełnione przesłanki do zastosowania zwolnień, obniżonych stawek podatku w regulacjach wskazanych powyżej, dopiero po pobraniu podatku przez płatnika, podatnik lub płatnik, jeśli poniósł on ciężar ekonomiczny podatku, może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku do Organu tzw. „regulacja WHT pay & refund”) – chyba że zastosowane zostaną wyłączenia szczególne.

Powyższe rozwiązanie, pomimo iż zostało przyjęte w dniu 1 stycznia 2019 r. efektywnie nie weszło nigdy w życie z związku z wydawaniem przez Ministra Finansów rozporządzeń o odroczeniu obowiązywania przepisów. Obecnie, zawieszenie obowiązywania sposobu poboru podatku u źródła, uregulowanego w art. 26 ust.2e Ustawy CIT, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 5 września 2020 r. podczas spotkania prekonsultacyjnego w Ministerstwie Finansów ogłoszono zapowiedzi zmian wprowadzonej w 2019 r. regulacji poboru u źródła w przypadku gdy kwota płatności dokonywana na rzecz tego samego podatnika przekracza u wypłacającego 2 mln PLN. Reforma przepisów regulujących pobór WHT ma stanowić odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców i doradców podatkowych i wejść w życie w styczniu 2021 r.

Do kluczowych założeń reformy regulacji poboru podatku WHT należą:

1. 

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela (BO) poprzez usunięcie słów z ustawy CIT i PIT „prawnie lub faktycznie”. Tym samym zmodyfikowana definicja rzeczywistego właściciela miałaby przyjąć brzmienie: „rzeczywisty właściciel oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio”

2.

Zawężenie stosowania mechanizmu WHT pay & refund do płatności o charakterze biernym – to jest próg 2 mln PLN obligujący płatnika do pobrania podatku miałby zostać utrzymany w szczególności do płatności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT tj. w szczególności odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, z wyłączeniem usług niematerialnych,

3.

Zawężenie stosowania mechanizmu WHT pay & refund w stosunku do podmiotów powiązanych,

4.

Wyłączenie z mechanizmu WHT pay & refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów,

5.

Doprecyzowanie wymogów należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta – kryteria oceny należytej staranności mają docelowo zostać uzależnione od okoliczności czy mamy do czynienia z płatnościami na rzecz podatnika niepowiązanego z płatnikiem czy też płatności na rzecz podmiotów wchodzących w skład tej samej Grupy Kapitałowej.

6.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów opinia zabezpieczająca płatników przed obowiązkiem stosowania mechanizmu WHT refund, będzie mogła obejmować stosowanie preferencji w poborze podatku u źródła również na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

7.

Zmiana sposobu podpisywania oświadczenia płatnika – docelowo podpisanie oświadczenia płatnika, pozwalających na stosowanie preferencji w WHT byłoby możliwe przez osoby posiadające status kierownika jednostki, z zachowaniem zasad reprezentacji. Wyłączono jednakże możliwość podpisywania takiego oświadczenia przez prokurenta,

8.

Zmiana w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) – w ramach reformy WHT ma dojść do zrównania zasad odpowiedzialności zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu na gruncie kodeksu karnego z ogólnymi zasadami w tym zakresie na gruncie KKS.

9.

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych opinii o stosowaniu zwolnienia – termin ważności wydanych już opinii zabezpieczających ma rozpocząć bieg od wejścia w życie planowanej nowelizacji przepisów dotyczących podatku WHT.

 

Jednocześnie, w trakcie spotkania prekonsultacyjnego Ministerstwo Finansów zapowiedziało dokończenia prac związanych z wydaniem objaśnień w zakresie WHT. Zaktualizowane Objaśnienia WHT mają ukazać się w pierwszej połowie 2021 r.

Oficjalny projekt nowelizacji, wdrażającego tzw. reformę poboru podatku u źródła ma zostać opublikowany w ciągu najbliższych kilku tygodniu.

Będziemy śledzić proces legislacji i informować Państwa na bieżąco o kwestiach związanych z uchwalaniem reformy WHT.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Jakub Nowacki ,Edyta Adamus  

Zapowiedź fundamentalnych zmian w CIT

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

CIT updates | 7 września 2020 r.

W piątek 4 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się, opublikowana przez Radę Ministrów zapowiedź istotnych zmian w podatkach dochodowych. Niektóre z zapowiadanych zmian, o ile wejdą w życie, mają charakter wręcz rewolucyjny, zmieniając istotnie sposób opodatkowania wielu biznesów w Polsce.

Najważniejsza zapowiedź dotyczy objęcia CIT spółek komandytowych. Obecnie spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; podatnikami są jednak ich wspólnicy - taka konstrukcja pozwala na jednokrotne opodatkowanie dochodów wypracowywanych w ramach spółki komandytowej. Sytuacja ta ma się zmienić - po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Choć nie wynika to wprost z opublikowanych informacji, można zakładać, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku - ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Analogiczny system opodatkowania może również dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych - ale tylko wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

Przeczytaj Alert podatkowy, w którym omówiliśmy powyższe zagadnienia.

Sierpień 2020 r.

Wpłata podatków przy użyciu mikrorachunku podatkowego

CIT updates | 13 sierpnia 2020 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Stosownie do regulacji Ordynacji Podatkowej wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).

Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

 1. liczbę kontrolną;
 2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 3. numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego.

Numer rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. opublikowano projekt Rozporządzenia w którym wskazano rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Stosownie do Załącznika do projektu Rozporządzenia procedurą wpłaty za pośrednictwem mikrorachunku zostały objęte następujące rodzaje podatku dochodowego od osób prawnych:

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-10Z

2.

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji
CIT-6AR

CIT-11R

3.

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-6R

4.

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6AR

5.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8

6.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8AB

wynikjący z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8A, CIT-8B

7.

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-9R

8.

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

CIT-14

9.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-CFC

10.

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

CIT-NZ

 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego dokonywane powinny być także płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Powyższy sposób wpłaty podatków przy użyciu mikrorachunku ma stanowić duże udogodnienie zarówno w zakresie przekazywania wyegzekwowanych środków, jak i w procesie ich rozliczenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:
Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Nowe zasady opodatkowania podatkiem CIT w Polsce – tzw. estoński CIT

CIT updates | 4 sierpnia 2020 r.

Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nowych, fakultatywnych zasad opodatkowania. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt nowelizacji, która ma wprowadzić m.in. tzw. „estoński CIT”. Nowelizacja ma wejść w życie w styczniu 2021 r.

W projekcie nowelizacji Ustawy CIT zostały przewidziane dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach (bez możliwości ich łączenia), to jest:

 • Wariant 1 - tzw. „estoński CIT”, dalej jako: „Ryczałt”: ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, wzorowany głównie na rozwiązaniu estońskim. Ryczałt wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w Ustawie CIT. Z uwagi na fakt, że zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, dodany zostanie do Ustawy CIT odrębny rozdział regulujący kwestie opodatkowania Ryczałtem.
 • Wariant 2 – Fundusz Inwestycyjny: specjalny fundusz inwestycyjny, który ma na celu umożliwienie w sensie ekonomicznym szybszego rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W odróżnieniu od Ryczałtu, wprowadzenie tej opcji rozliczenia nie będzie znacząco zmieniać podstawowych zasad opodatkowania podatkiem CIT, w tym możliwe będzie równoległe korzystanie przez podatnika wybierającego rozliczenie za pomocą specjalnego funduszu inwestycyjnego z wszelkich preferencji podatkowych.

Estoński CIT

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu nowelizacji Ustawy CIT dotyczącej opodatkowania podatników Ryczałtem.

1. Katalog podatników uprawnionych do stosowania Ryczałtu

Wybór opodatkowania Ryczałtem przysługiwać będzie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej (działalność mieszana). Rozwiązanie to stanowi rozszerzenie przedmiotu opodatkowania Ustawą CIT (obecnie przepisy ustawy nie znajdują zastosowania do przychodów z działalności rolniczej i przychodów w zakresie gospodarki leśnej), w celu umożliwienia podatnikom prowadzącym tzw. działalność mieszaną do skorzystania z nowego wariantu opodatkowania.

Nowe regulacje dotyczące opodatkowania Ryczałtem mają być kierowane wyłącznie do podmiotów mikro, małych i częściowo średnich, także tych rozpoczynających działalność o możliwie prostej strukturze udziałowej. Do takich podmiotów zaliczane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie posiadają:

 • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
 • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym).

Jednocześnie udziałowiec (akcjonariusz) takiej spółki nie może posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lecz może posiadać udziały, akcje czy ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania Ryczałtem, nie może przekroczyć 50 000 000 zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego VAT. Jednocześnie mniej niż 50% przychodów może pochodzić z tytułu: wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Średnie zatrudnienie musi wynosić, co do zasady, co najmniej 3 pracowników, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia się po przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo, podatnicy, którzy chcą zostać objęci Ryczałtem nie mogą sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR. W celu stosowania tej opcji rozliczenia podatku CIT podatnik jest również zobligowany do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania Ryczałtem, złożonego według ustalonego wzoru, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego dokonania wyboru tego opodatkowania.

Podmioty uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mogą skorzystać z opodatkowania Ryczałtem najwcześniej jednak w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia tych zdarzeń (wyłączenie czasowe). Odroczenie momentu przystąpienia tych podmiotów do opodatkowania Ryczałtem wynika z możliwości wystąpienia w ich wyniku kompilacji rozliczeń księgowych i podatkowych oraz zmiany wartości majątku.

Do kategorii podmiotów nieuprawnionych do skorzystania z Ryczałtu (wyłączenie trwałe) zalicza się:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku finansowym (w szczególności przedsiębiorstwa finansowe, instytucje finansowe),
 • podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji,
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

2. Przygotowania podatnika do rozliczenia przychodów Ryczałtem

Opodatkowanie Ryczałtem wiąże się z dużą zmianą dotychczasowych zasad rozliczeń podatnika. W szczególności, opcja ta zakłada odejście od opodatkowania dochodu rozumianego jako różnica między przychodami i kosztami uzyskania przychodu (z uwzględnieniem odliczeń od podstawy opodatkowania) na rzecz nałożenia podatku na wypłaty zysku.

Tym samym, przed skorzystaniem przez podatnika z opodatkowania Ryczałtem, konieczne jest dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać opodatkowane podwójnie.

Podatnik wybierający nowy sposób opodatkowania Ryczałtem, w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania tego opodatkowania powinien:

 • zaliczyć do przychodów podatkowych przychody uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a niezaliczone do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 oraz koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a nieuwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przychody zaliczone do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1, a nieuwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz koszty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a uwzględnione w wyniku finansowym podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- dostosowanie rozliczeń nie będzie miało zastosowania do różnic (w podatku odroczonym) o charakterze trwałym, lecz jedynie do różnic o charakterze przejściowym, które wystąpiły w okresie sprzed opodatkowania Ryczałtem. Jeżeli korekta przyczyni się do wzrostu wysokości zobowiązania podatkowego (należnego za rok podatkowy) o co najmniej 50%, wówczas powstała nadwyżka może zostać zapłacona w ratach, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem.

 • w celach informacyjnych, ustalić sumę niepodzielonych w latach ubiegłych zysków oraz niepokrytych strat oraz wyodrębnić je w bilansie, w kapitale własnym podatnika,
 • podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem stosowania opodatkowania Ryczałtem, zobligowani zostaną do ustalenia dochodu z takiego przekształcenia, zgodnie z nowymi przepisami.

3. Przedmiot, podstawa opodatkowania, wysokość podatku

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania Ryczałtem jest sześć kategorii dochodów:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku,
 • dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie Ryczałtem,
 • dochód z tytułu ukrytych zysków,
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
 • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a w przypadku podatnika, który zakończył stosowanie opodatkowania Ryczałtem, w tym w wyniku przejęcia przez inny podmiot - dochód ustalony w wysokości sumy zysku netto osiągniętego w każdym roku podatkowym stosowania tego opodatkowania, w części w jakiej zysk ten nie był wcześniej (w okresie opodatkowania Ryczałtem) podzielonym zyskiem lub nie został przeznaczony na pokrycie straty.

Głównym założeniem Ryczałtu jest opodatkowanie dystrybucji zysku (już w momencie podjęcia uchwały o celu przeznaczeniu tego zysku) i wypłat równoważnych takiej dystrybucji, w tym między innymi świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami (akcjonariuszami) (tzw. ukryte zyski). Opodatkowaniu Ryczałtem podlegają tylko zyski wypracowane w okresie tego opodatkowania, również w sytuacji gdy zostaną one przeznaczone na pokrycie strat powstałych sprzed tego okresu.

Podstawa opodatkowania

Projekt nowelizacji przewiduje cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj dochodu podatkowego:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku, w tym przeznaczonego na pokrycie strat,
 • dochód z tytułu ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku działań restrukturyzacyjnych,
 • dochód z tytułu zysku netto.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego za który sporządzone jest roczne sprawozdanie finansowe. Jeżeli uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym przyjmuje się, że uchwała ta została podjęta ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.

Nowe stawki podatkowe

Nowelizacja przewiduje dwie stawki podatku CIT dla opodatkowania Ryczałtem: 15% podstawy opodatkowania dla podatników posiadających status małego podatnika (w tym także, gdy status ten został utrzymany na podstawie wartości średnich przychodów) i 25% podstawy opodatkowania w przypadku pozostałych podatników. Wysokość podatku ulega obniżeniu o pięć punktów procentowych dla podatników, którzy dokonywali znacznych nakładów na cele inwestycyjne.

Ustalenia stawki podatku właściwej dla dochodów osiągniętych w roku podatkowym, podatnik dokonywać będzie każdego roku, gdyż na każdy rok w 4 letnim okresie opodatkowania Ryczałtem ustala się przychody osiągnięte w poprzednim roku oraz średnie przychody osiągnięte w latach poprzednich tego 4 letniego okresu. Wielkość tych przychodów zadecyduje o wysokości stawki podatkowej jaką należy zastosować do dochodów osiągniętych w roku podatkowym.

Domiar zobowiązania podatkowego

Jednym z kryteriów opodatkowania Ryczałtem jest spełnienie warunku przychodowego (przychody podatnika nie większe niż 50 mln zł). W celu zapewnienia jak najmniejszej ingerencji w plany gospodarcze podatnika, który wybrał opodatkowanie Ryczałtem, projekt przewiduje, iż w przypadku, gdy w którymkolwiek roku z 4 letniego okresu opodatkowania Ryczałtem przychody podatnika lub jego średnie przychody przekroczą wartość uprawniającą do Ryczałtu (50 mln zł) podatnik taki będzie mógł kontynuować tę formę opodatkowania, z tym że do wszystkich dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym z tego okresu zobowiązany będzie ustalać domiar zobowiązania podatkowego. Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego ustanawia się zgodnie z przewidzianym wzorem w nowelizacji i wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Termin zapłaty podatku

Termin zapłaty podatku został uzależniony od przedmiotu opodatkowania i jest ustalony co do zasady na 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty dochód będący przedmiotem opodatkowania. W sytuacji szczególnej, tj. w przypadku zakończenia opodatkowania Ryczałtem albo w przypadku powstania dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, termin płatności podatku przypada na koniec trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania Ryczałtem lub roku, w którym powstały takie operacje. W przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku – termin płatności podatku został ustalony na dzień 20 lipca roku podatkowego (jeśli rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

4. Wyłączenie stosowania ulg podatkowych

W okresie stosowania zasad opodatkowania Ryczałtem podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, wskazanych w zakresie uregulowanym w art. 18-18f, czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania. W momencie przejścia na zasady opodatkowania Ryczałtem podatnik traci uprawnienie do rozliczenia lub kontynuowania wymienionych ulg (odliczeń i doliczeń dotyczących wydatków poniesionych przed momentem zmiany zasad opodatkowania na Ryczałt) również w sytuacji, gdy zakończy opodatkowanie Ryczałtem i znów rozpocznie opodatkowanie na zasadach klasycznego CIT.

5. Wygaśnięcie prawa do stosowania Ryczałtu

Nowy reżim opodatkowania, co do zasady, ma być wybierany na okresy czteroletnie. Niemniej jednak, po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia na zasadach Ryczałtu w kolejnych latach czteroletnich). W przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania wymagana będzie informacja o rezygnacji, składana w deklaracji podatkowej za ostatni rok opodatkowania Ryczałtem.

Do przyczyn utraty prawa opodatkowania Ryczałtem należą następujące zdarzenia:

 • złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania Ryczałtem,
 • brak poniesienia przez podatnika nakładów na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g projektu nowelizacji,
 • niespełnienie przez podatnika warunków, o których mowa w art. 28j projektu nowelizacji (łączne przychody, średnie zatrudnienie, etc.),
 • zaprzestanie przez podatnika prowadzenia ksiąg podatkowych lub w sytuacji gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
 • podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmowany dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany Ryczałtem albo z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,
 • podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany Ryczałtem.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem Ryczałtem, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił to prawo.

Projekt nowelizacji wprowadzającej prawo do opodatkowania Ryczałtem jest opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów wstępnym, który może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Lipiec 2020 r.

Przedłużenie terminów raportowania schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

CIT updates | 1 lipca 2020 r.

Regulacje Tarczy Antykryzysowej 4.0. ponownie wydłużyły terminy na przekazanie informacji o schematach krajowych. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów, terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie w art. 31y ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 4.0. ustawodawca przewidział delegację ustawową do wydania przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia o przedłużeniu terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych lub wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nim wywołane lub treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa uczestniczące w wymianie tych informacji.

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia terminów związanych z raportowaniem MDR i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany uregulowane w Rozporządzeniu:

 

a) przesunięcie terminu do ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie m.in. Ordynacji Podatkowej nałożyła na promotorów, korzystających oraz wspomagających obowiązek ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, w stosunku do których pierwsza czynność związana z wdrożeniem została dokonana w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (raportowanie wsteczne).

Pierwotnie, na gruncie nowelizacji Ordynacji Podatkowej, terminy na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych zostały ustalone następująco:

 • dla promotora - 31 lipca 2020 r.,
 • dla korzystającego – 16 sierpnia 2020 r.,
 • dla wspomagającego – 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie przedłużyło powyższe terminy:

1) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez promotora do dnia 31 grudnia 2020 r.,

2) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez korzystającego do dnia 31 stycznia 2021 r.,

3) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez wspomagającego do dnia 28 lutego 2021 r.

Co więcej, do dnia 30 kwietnia 2021 r. wydłużono termin między innymi na przekazanie przez promotora lub wspomagającego danych identyfikujących korzystającego, na rzecz którego udostępniono schemat transgraniczny standaryzowany, w tym przekazania NSP, w stosunku do którego została podjęta pierwsza czynność związana z wdrożeniem w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (pierwotny termin 31 sierpnia 2020 r.).

 

b) przesunięcie terminu na przekazanie informacji MDR-3

Stosownie do Rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia 2021 r. został wydłużony termin na przekazanie:

1) informacji MDR-3 przez korzystającego, który do dnia 31 grudnia 2020 r. dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;

2)  informacji MDR-4 przez promotora lub wspomagającego, którzy udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej,

 

c) przesunięcie biegu terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych przez promotorów, korzystających oraz wspomagających

Stosownie do § 5 Rozporządzenia 30 dniowy bieg terminów na przekazanie informacji MDR-1 przez promotorów, korzystających oraz wspomagających o schematach podatkowych transgranicznych rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;

2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5;

3) wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

W przypadku schematu podatkowego transgranicznego obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

Opisane powyżej w punkcie b) i c) przesunięte terminy na raportowanie schematów podatkowych nie znajdą jednak zastosowania w przypadku jeżeli termin na zaraportowanie schematu upłynął przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów (tj. 30 czerwca 2020 r.).

 

d) przesunięcie terminu do przekazania informacji o rachunkach raportowanych

Rozporządzenie przedłużyło także termin z 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. dla raportujących instytucji finansowych na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106);

2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Czerwiec 2020 r.

Analiza istotnych zmian w przepisach CIT, MDR, WHT

CIT updates | 29 czerwca 2020 r

 • W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy: Z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.), oraz
 • Z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw nowelizującą przepisy odnoszące się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR) oraz wprowadzającą do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy ATAD II odnośnie opodatkowania struktur hybrydowych.

Jednocześnie, w dniu 24 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj specjalne wydanie Alertu podatkowego, w którym omówiliśmy najważniejsze założenia powyższych aktów prawnych.

Nadchodzą długo oczekiwane, korzystne zmiany w zakresie tzw. Białej listy

Prezydent podpisał ustawę

CIT updates | 17 czerwca 2020 r

Wczoraj Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza przede wszystkim liczne i, co warto podkreślić, pozytywne dla podatników zmiany w zakresie tzw. Białej listy. Rządowy projekt tej ustawy został skierowany do Sejmu jeszcze w lutym br., jednak z uwagi na pandemię COVID-19 jego proces legislacyjny był istotnie rozciągnięty w czasie. Ustawa oczekuje na jej publikację w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj cały Alert podatkowy dot. zmian w „Białej Liście”

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Praktyczne ułatwienia dla podatników

CIT updates | 8 czerwca 2020 r.  (Aktualizacja: 1 lipca 2020 r.)

25 czerwca 2020 r. została ogłoszona ostateczna treść ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (powszechnie określaną jako tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), która zakłada m.in. zmiany w zakresie podatku CIT i raportowania schematów podatkowych (MDR).

Przeczytaj cały artykuł dot. zmian w CIT i raportowaniu MDR, które zakłada Tarcza Antykryzysowa 4.0

Zmiany w przepisach dot. raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nowe przepisy od 1 lipca 2020 r.

CIT updates | 5 czerwca 2020 r. (aktualizacja 29.06.2020 r.)

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą m.in. przepisów odnoszących się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Nowe przepisy co do zasady wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przeczytaj cały artykuł dot. zmian w MDR.

Opodatkowanie struktur hybrydowych

Nowelizacja przepisów Ustawy CIT w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2

CIT updates | 5 czerwca 2020 r.

28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą m.in. przepisy dotyczące podatku CIT, w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Przeczytaj cały Alert Deloitte dot. opodatkowania struktur hybrydowych w związku z wdrożeniem dyrektywy ATAD 2.

Czy ta strona była pomocna?