Najważniejsze informacje i aktualności z zakresu podatku CIT

Artykuł

CIT updates

Najważniejsze informacje i aktualności z zakresu podatku CIT

W ramach “CIT updates” regularnie prezentujemy Państwu najnowsze i najistotniejsze informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany w prawie, kluczowe orzeczenia sądów oraz inne ważne aktualności z zakresu CIT - omówione i skomentowane przez ekspertów Deloitte.

2023 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów - zmiany do wprowadzenia tzw. JPK_CIT

Alert podatkowy 12/2023 | 30 listopada 2023 r.

Projekt związany jest z nowelizacją wprowadzoną w 2022 roku, która ustaliła obowiązkowe raportowania JPK_KR (wejście w życie przepisu zostało dwukrotnie odroczone) – tzw. JPK_CIT.

Proponowane zmiany będą wiązały się z koniecznością wprowadzania aktualizacji w systemach księgowych, wykorzystaniu dodatkowych narzędzi wspierających generowanie JPK lub zmianach w schematach księgowań.

Dowiedz się więcej, kogo w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób dotkną projektowane przepisy – przeczytaj najnowszy alert podatkowy.

Nowy projekt objaśnień WHT

Alert podatkowy 10/2023 | 09 października 2023 r.

Ministerstwo Finansów w dniu 25 września opublikowało najnowszy projekt objaśnień („Projekt objaśnień WHT”) dotyczący wybranych regulacji z zakresu podatku u źródła („WHT”).

Projekt poświęcony jest kluczowym zagadnieniom rzeczywistego właściciela oraz tzw. look-through i odnosi się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”) oraz analogicznych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podejście zaprezentowane w dokumencie w wielu miejscach wydaje się odmienne i bardziej restrykcyjne od projektu objaśnień, który wydany został w zakresie WHT w 2019 r. Na poparcie przedstawionego stanowiska Ministerstwo Finansów odwołało się do wybranego orzecznictwa sądowego – tj. tych orzeczeń, które są niekorzystne dla podatników / płatników, a pomijając wydane w ostatnich latach orzeczenia sądowe korzystne dla podatników.

Co dalej w związku z projektem objaśnień WHT? Szczegóły w najnowszym alercie podatkowym.

Od 1 sierpnia wraca obowiązek raportowania „krajowych” schematów podatkowych (MDR)

Alert podatkowy 7/2023 | 16 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie odwołujące stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że już od 1 sierpnia 2023 r. wraca obowiązek terminowego raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). W praktyce oznacza to, że podatnicy będą mieli - w zależności od pełnionej roli w schemacie podatkowym - maksymalnie tylko 30 dni na zaraportowanie ww. schematów za cały okres pandemii Covid-19 - tj. od marca 2020 roku. Przy czym w przypadku zaległych raportowań MDR-3 pojawiają się istotne wątpliwości czy termin na raportowanie nie upłynie już 1 sierpnia br.

W związku z powyższym przypominamy, na co należy zwrócić uwagę by należycie wypełniać obowiązki w zakresie MDR - szczegółowy w najnowszym alercie podatkowym.

Termin na rozliczenie CIT oficjalnie wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

Alert podatkowy 03/2023 | 22 marca 2023 r.

Planowane przez MF przedłużenie terminu na rozliczenie CIT za 2022 r. stało się faktem.

W dniu 21 marca br. opublikowane zostało Rozporządzenie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. termin złożenia zeznania CIT oraz wpłaty należnego podatku za 2022 r. został efektywnie przesunięty do 30 czerwca 2023 r.

Wydłużenie terminu dotyczy również podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem (tzw. estońskim CIT). Dla tych podatników do 30 czerwca br. wydłużony został termin złożenia deklaracji, jak również termin złożenia zeznania oraz zapłaty podatku należnego od przekształcenia, jeżeli pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

Podatnicy zyskają również więcej czasu realizację obowiązku informacyjnego CIT-ST.

Szczegółowy w najnowszym alercie podatkowym.

Ministerstwo Finansów planuje przedłużenie terminu na złożenie CIT do 30 czerwca.

7 lutego br. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż prowadzi prace nad rozporządzeniem wydłużającym termin składania zeznań CIT oraz zapłaty podatku za 2022 r. Termin ma zostać wydłużony do 30 czerwca 2023 r.
Jednocześnie z informacji podanych przez MF nie wynika, aby było planowane wydłużenie terminów w zakresie sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Gdy tylko pojawią się nowe informacje w powyższym zakresie będziemy Państwa informować za pośrednictwem publikacji na naszych stronach oraz w Alertach Podatkowych - zapraszamy do subskrypcji.

Źródło: MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r. - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

2022 r.

Termin na złożenie deklaracji CIT za rok ubiegły dla większości podatników upłynie z końcem marca 2023 roku. Zamknięcie roku podatkowego będzie niewątpliwie okresem wymagającym zwiększonego zaangażowania ze strony zespołów finansowo-księgowych.

 • Jak przygotować kalkulację?
  • Dane źródłowe
  • Weryfikacja
  • Organizacja
  • Ujęcie danych źródłowych w kalkulacji
  • Niezbędne elementy kalkulacji
  • Formuły liczbowe
  • Dostosowanie kalkulacji do aktualnych przepisów podatkowych
 • Jakie mogą być konsekwencje błędów lub niedotrzymania terminu
 • Jak przyspieszyć procesy?

Szczegóły w najnowszym Alercie podatkowym.

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian, z których większość wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Alert podatkowy (21/2022) | 27 października 2022 r.

Kluczowe zmiany

Minimalny podatek dochodowy odroczony
Przepisy o podatku minimalnym zostały odroczone i istotnie zmienione. Efektywnie znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. Ustawa rozszerza zakres podatników wyłączonych z regulacji m.in. o podatników, którzy byli dochodowi w przeszłości, podatników dokonujących transakcji, których ceny są regulowane, czy też instytucje finansowe. Podatnicy będą mogli wybrać jeden z dwóch alternatywnych sposobów obliczania podatku – 0,3% przychodów operacyjnych albo 0,15% liczone od specjalnie zdefiniowanej podstawy opodatkowania (przychody, koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i należności licencyjnych).


Zakres reżimu polskiej spółki holdingowej
Polska spółka holdingowa (PSH) jest specjalnym reżimem pozwalającym na zwolnienie z opodatkowania zysku ze zbycia udziałów (akcji) w spółce zależnej oraz z otrzymanych od niej dywidend. Po nowelizacji więcej podatników będzie mogło skorzystać z PSH, jednocześnie jednak wymagany okres spełniania warunków przewidzianych w przepisach został wydłużony z 1 roku do 2 lat.


Koszty finansowania dłużnego przy transakcjach kapitałowych
Reguły zaliczania kosztów finansowania dłużnego przeznaczonych na transakcje kapitałowe zostały złagodzone. Podatnicy będą mogli zaliczyć takie wydatki do kosztów podatkowych w przypadku nabycia udziałów w podmiotach niepowiązanych lub w przypadku, gdy finansowania udzielił bank lub SKOK z państwa UE lub EOG.

Dodatkowo doprecyzowano również kwotę limitu kosztów finansowania dłużnego uwzględnianych w KUP – limitowaniu podlega nadwyżka ponad wyższą z kwot: 3 mln PLN albo 30% tzw. podatkowej wartości EBITDA.


Opodatkowanie przerzuconych dochodów
Podatek od przerzuconych dochodów jest rodzajem podatku sankcyjnego nakładanego na transgraniczne płatności do podmiotów powiązanych (z jurysdykcji o niższym poziomie opodatkowania) z tytułu usług niematerialnych, należności licencyjnych i odsetek. W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały szczegółowe warunki zastosowania regulacji.

 

Zmiany doprecyzowujące

Zagraniczna jednostka kontrolowana
W zakresie opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) nowelizacja doprecyzowuje zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz jedną z przesłanek uznania zagranicznej jednostki podatnika za CFC.


Opodatkowanie estońskim CIT
Estoński CIT jest rozwiązaniem przewidzianym dla podatników, których udziałowcami są osoby fizyczne i zakładającym odroczenie opodatkowania dochodu (określonego na podstawie reguł prawa bilansowego) do momentu jego dystrybucji na rzecz wspólników. W zakresie estońskiego CIT ustawa nowelizująca reguluje opodatkowanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku składników majątku wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej oraz inne cele oraz wprowadza szereg zmian o charakterze technicznym oraz doprecyzowującym.

 

Pozostałe zmiany

Obowiązki w zakresie cen transferowych w przypadku transakcji rajowych
Obowiązki dokumentacyjne dla transakcji z rajami podatkowymi zostaną uproszczone. Całkowicie uchylone (z mocą wsteczną) zostały przepisy o tzw. pośrednich transakcjach rajowych. Jednocześnie podniesione zostaną minimalne progi kwotowe dla bezpośrednich transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.


Ukryta dywidenda
Kontrowersyjne przepisy o ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. zostały całkowicie uchylone. Zakładały one wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii świadczeń w przypadku podmiotów powiązanych.


Podatek u źródła
Mechanizm pay and refund wprowadzony w roku 2022 zakłada obowiązek poboru WHT w przypadku dywidend, odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych, jeśli płatności przekroczą 2 mln PLN w ciągu roku podatkowego płatnika. Warunki formalne pozwalające na jego niestosowanie zostały złagodzone.

Przeczytaj pełny Alert Podatkowy: Nowelizacja tzw. Polskiego Ładu podpisana przez Prezydenta – podatników czekają duże zmiany w zakresie CIT | Deloitte

Zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych
Kolejna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu

Alert podatkowy (14/2022) | 2 września 2022 r.

Kolejna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu trafiła do Sejmu – podatników czekają duże zmiany, przede wszystkim w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Planowana nowelizacja „Polskiego Ładu” wprowadza liczne zmiany dla przedsiębiorców. Wśród najkorzystniejszych warto wymienić zwolnienie z poboru minimalnego podatku dochodowego aż do końca 2023 roku, uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy oraz wyeliminowanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych.

Przeczytaj pełny Alert Podatkowy: Zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu.

Korekta Polskiego Ładu – zmiany podatkowe w obszarze CIT
Założenia projektu zmian planowanych przez Ministerstwo Finansów

Alert podatkowy (9/2022) | 27 czerwca 2022 r.

Zgodnie z komunikatem, który ukazał się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnej nowelizacji ustaw podatkowych, dotyczącej pakietu zmian wprowadzonych w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. jako część tzw. Polskiego Ładu. Tym razem kluczowym obszarem zmian będzie obszar podatku CIT.

Podobnie jak w przypadku poprzednich inicjatyw nowelizacyjnych – także w tym przypadku dla każdego podatnika CIT kluczowe będzie przeanalizowanie konkretnych przepisów zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów pod kątem ich wpływu na indywidualną sytuację podatnika i wysokość obciążeń podatkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia planowanych zmian.

Ustawa wprowadza nową skalą podatkową poprzez obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali (tj. stosowanej do dochodu poniżej 120 000 zł rocznie) z 17% do 12%. Zmiana ta ma charakter retroaktywny, co oznacza, że nowa skala ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku.

Przeczytaj cały Alert podatkowy: Korekta Polskiego Ładu – zmiany podatkowe w obszarze CIT

O czym należy pamiętać w związku ze zbliżającym się terminem na złożenie deklaracji CIT za 2021?
Jak właściwie przygotować kalkulację podatkową?

Alert podatkowy (6/2022) | 13 czerwca 2022 r.

Z końcem czerwca dla większości podatników upłynie termin na złożenie deklaracji CIT za rok ubiegły. Pomimo, że w 2022 r. termin uległ przedłużeniu o kilka miesięcy (w przypadku roku kalendarzowego deklaracja składana jest standardowo w marcu), zamknięcie roku podatkowego będzie niewątpliwie okresem wymagającym zwiększonego zaangażowania ze strony zespołów finansowo-księgowych.

Aspekt techniczny – jak przygotować kalkulację?
Przede wszystkim należy pamiętać, że przygotowanie kalkulacji to kompleksowy i wieloetapowy proces składający się z szeregu czynności.
Celem jest terminowe złożenie we właściwym urzędzie skarbowym prawidłowo wypełnionej deklaracji podatkowej.

Na poszczególnych etapach nietrudno o pomyłkę, która może powodować spowolnienie procesu lub, w skrajnych przypadkach, rozpoczynanie go od początku.

Dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo zaplanować czynności i na co zwracać uwagę, a także wprowadzić odpowiedni system weryfikacji.

Przeczytaj pełny Alert Podatkowy: O czym należy pamiętać w związku ze zbliżającym się terminem na złożenie deklaracji CIT za 2021? 

Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca
Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużające termin złożenia deklaracji CIT za 2021 r.

Alert podatkowy (2/2022) | 22 marca 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 17 marca 2022 r. Minister Finansów podpisał długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Na podstawie rozporządzenia do 30 czerwca 2022 r. przedłużone zostały terminy na:

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty (deklaracji CIT-8 oraz CIT-8AB), oraz
 • wpłatę podatku należnego (różnicy między podatkiem należnym a sumą zaliczek).

Co istotne, ww. przedłużenie dotyczy wyłącznie podatników CIT, których rok zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Oznacza to, że podobnie jak w poprzednich latach przedłużenie najprawdopodobniej nie obejmie podatników, których rok zakończy się 31 marca. Ci również deklarację CIT będą musieli złożyć do końca czerwca.

Ponadto rozporządzenie do 30 czerwca 2022 r. wydłuża terminy dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów - tzw. estoński CIT.

Przeczytaj pełny Alert Podatkowy: Termin rozliczenia CIT przedłużony do 30 czerwca.
 

Przepisy antyhybrydowe wynikające z unijnej Dyrektywy ATAD 2.
Rozliczenie CIT za 2021 r. po raz pierwszy według nowych zasad.

Alert podatkowy (1/2022) | 14 marca 2022 r.

To już „ostatni dzwonek” dla podatników CIT na przegląd kosztów podatkowych pod kątem nowych wyłączeń antyhybrydowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. i w związku z wdrożeniem postanowień unijnej Dyrektywy ATAD 2.

W 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy o CIT dotyczące opodatkowania tzw. struktur i instrumentów hybrydowych. Głównym celem uregulowań było uszczelnienie systemu podatkowego i wprowadzenie regulacji unijnej Dyrektywy ATAD 2. W praktyce, dla wielu podmiotów dostosowanie się do zmian wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy struktury właścicielskiej, jak również transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi w 2021 roku.

Przeczytaj pełny Alert Podatkowy: Przepisy antyhybrydowe wynikające z unijnej Dyrektywy ATAD 2.

2021 r.

Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian w podatku CIT
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Alert podatkowy (21/2021) | 25 listopada 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (tzw. „Polski Ład”) została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, tym samym większość przepisów zacznie obowiązywać już w styczniu 2022 roku. Zostało niewiele czasu na sprawdzenie, jaki wpływ będą miały ww. zmiany na efektywną stawkę podatkową spółki i z jakich nowych ulg podatkowych będzie mogła skorzystać spółka.

Poniżej link do artykułu, gdzie przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian w obszarze CIT. Większość z tych zmian wejdzie w życie już w styczniu 2022.

Przeczytaj pełny alert podatkowy: Alert podatkowy: Polski Ład - podsumowanie najważniejszych zmian w podatku CIT | Deloitte
 

Polski Ład a obszar podatku CIT – ustawa przyjęta przez Sejm.
Pakiet zmian skierowany do podpisu Prezydenta.

CIT updates | 2 listopada 2021 r.

29 października 2021 r. Sejm ostatecznie uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (tzw. „Polski Ład”). W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Ostatecznie uchwalona przez Sejm nowelizacja – tzw. Polski Ład zawiera jedynie nieznaczne zmiany względem projektu ustawy uprzednio skierowanego przez Sejm do Senatu. Mając jednak na uwadze fakt, iż wprowadzone przez "Polski Ład" zmiany są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów, a prace legislacyjne nad ustawą zakończyły się, poniżej prezentujemy omówienie najważniejszych, zmian w podatku CIT, które w sytuacji jeżeli nowelizacja zostanie podpisana przez Prezydenta, co do zasady wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Przeczytaj pełny artykuł: Polski Ład a obszar podatku CIT – ustawa przyjęta przez Sejm | Deloitte
 

Polski Ład: Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych – jakie zmiany zostały wprowadzone w podatku CIT?

CIT updates / 5 października 2021 r.

W dniu 1 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w tzw. Polskim Ładzie.

W uchwalonej ustawie wprowadzono poprawki poselskie do projektu „Polskiego Ładu” z dnia 8 września br. (zobacz: Polski Ład a obszar podatku CIT – odsłona druga).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Zmiany w dacie wejścia w życie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

Zgodnie z ustawą, odroczono termin wejścia w życie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy do 1 stycznia 2023 r.

2. Zmiany w zakresie podatku minimalnego.

Zgodnie z ustawą, podatkiem tym nie będą objęte spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej obejmującej co najmniej dwie spółki (polscy rezydenci), w której spółka dominująca posiada min. 75% bezpośredniego udziału w każdej ze spółek zależnych przez cały rok podatkowy, jeśli spółki wchodzące w skład tej grupy:

 • mają ten sam rok podatkowy oraz
 • obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów w łącznych przychodach nie przekroczy 1%.

Informacja o spółkach wchodzących w roku podatkowym w skład grupy kapitałowej, spełniającej warunki, o których mowa powyżej, powinna być złożona w dacie złożenia zeznania w podatku CIT.

Dodatkowo, wskutek wniesienia autopoprawek przez autorów projektu ustawy, podatkiem minimalnym nie będą objęci podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskiwali większość przychodów, innych niż z zysków kapitałowych, w wyniku prowadzonej działalności w związanej z:

 • eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
 • wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach.

3. Wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego.

W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, miesiąc poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem będzie ostatnim miesiącem roku podatkowego tego podatnika. Za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się wówczas okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego.

 

Zgodnie z założeniami, ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Obecnie ustawa jest rozpatrywana przez Senat.

 

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym temacie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Krzysztof GilAnna RączkowskaMaciej GuzekEdyta Adamus

Polski Ład a obszar podatku CIT – odsłona druga

CIT updates | 13 września 2021 r.

8 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (tzw. „Polski Ład”). W tym samym dniu została ona skierowana do Sejmu do dalszych prac.

Jak już informowaliśmy w jednym z naszych poprzednich alertów podatkowych dotyczącym tzw. Polskiego Ładu z dnia 27 lipca 2021 r. przedstawione zostały szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.

Nowy projekt w obszarze podatku CIT istotnie modyfikuje część rozwiązań planowanych już w projekcie ustawy opublikowanym w lipcu br., ale też zawiera nowe rozwiązania, które zmienić mogą całkowicie obciążenia podatkowego przedsiębiorstw. Do najważniejszych nowości w obszarze podatku CIT należy zaliczyć:

 • wprowadzenie minimalnego podatku CIT oraz powiązane z powyższą zmianą
 • uchylenia przepisu art. 15e limitującego wysokość kosztów usług niematerialnych zaliczanych do kosztów podatkowych.

Planowane w ramach "Polskiego Ładu" zmiany są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów. Aby nieco uporządkować kluczowe kwestie przewidziane w nowelizacji i ułatwić Państwu odnalezienie się w jej założeniach, poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych, projektowanych zmian w podatku CIT.

Przeczytaj pełny alert podatkowy: Polski Ład a obszar podatku CIT – odsłona druga

Nowy Polski Ład – co się może zmienić w podatku CIT?

CIT updates | 6 sierpnia 2021 r.

26 lipca 2021 r. został opublikowany projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (tzw. „Polski Ład”). Nowelizacja zakłada bardzo szerokie zmiany i ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Planowane w ramach "Polskiego Ładu" zmiany są bardzo szerokie i obejmują wiele obszarów. Aby nieco uporządkować kluczowe kwestie przewidziane w nowelizacji i ułatwić Państwu odnalezienie się w jej założeniach, przedstawiamy obszerne omówienie najważniejszych, projektowanych zmiany w podatku CIT.

Przeczytaj pełny alert podatkowy: Nowy Polski Ład – co się może zmienić w podatku CIT?

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:
Krzysztof GilAnna Rączkowska, Maciej GuzekEdyta Adamus

 

ENGLISH VERSION

 

Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT)
Najnowsze działania organów

CIT updates | 30 czerwca 2021 r.

Pomimo okresu wakacyjnego, sporo się dzieje w zakresie podatku u źródła (WHT). 28 czerwca 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzeń odsuwających do końca 2021 r. konieczność składania oświadczeń przy niepobieraniu maksymalnego podatku u źródła od płatności przekraczających w sumie 2 mln złotych rocznie (formalnie chodzi o niestosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającego obligatoryjne stosowanie mechanizmu „pay & refund”).

Poniżej znajdą Państwo linki do odpowiednich (omawianych) dokumentów:
Art 26 ust 2e CIT
Art 41 ust 12 PIT

Kilka dni wcześniej wiceminister Jan Sarnowski potwierdził ponownie, że resort finansów kończy prace nad zmianami do prawa o poborze podatku u źródła. Według zapowiedzi zmiany te miałyby obowiązywać od początku 2022 r. i sprowadzać się do:

 • zawężenia zakresu podmiotowego nowego rygoru WHT pay and refund (tylko do podmiotów powiązanych, a nie do wszystkich płatności),
 • zawężenia jego zakresu przedmiotowego (tylko dywidendy, odsetki i należności licencyjne, a więc możliwe, że bez wynagrodzenia za usługi) oraz
 • rozszerzenia zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia (również do zwolnień/niższych stawek wynikających z UPO, w związku z czym teraz ma się ona nazywać „opinią o stosowaniu preferencji”).

W dalszej kolejności ruszą zaś prace nad nowymi objaśnieniami do WHT (opracowywanymi w kontekście zmienionej treści przepisów o podatku u źródła).

Jednocześnie, w połowie czerwca 2021 r. Lubelski Urząd Skarbowy (czyli nowy „superurząd” do spraw podatku u źródła od osób prawnych – CIT WHT) zaczął analizować poprawność metodologii pobierania podatku u źródła stosowaną przez największych polskich płatników. Polscy płatnicy otrzymali nawet pisma, które wskazują, że nowy urząd będzie bardzo restrykcyjnie interpretować możliwość stosowania zwolnienia lub obniżonych stawek podatku u źródła. Może to oznaczać, że władze skarbowe będą zwracać większą uwagę na tego typu zagadnienia, a tym samym wzrośnie ryzyko podatkowe w tym zakresie (już teraz obserwujemy liczne kontrole w obszarze podatku u źródła dotyczące bieżących okresów oraz okresów sprzed 2019 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Deloitte oferuje punktowy przegląd podatkowy, który ma za zadanie zarządzić ryzykiem podatkowym w obszarze WHT.

W ramach naszych usług analizujemy metodologię stosowaną przez płatnika, identyfikujemy ewentualne ryzyka podatkowe (biorąc pod uwagę nowy stan prawny i nową praktykę podatkową obowiązującą od 2019 r.) oraz udzielamy rekomendacji – wszystko, aby ograniczyć zidentyfikowane ryzyka podatkowe oraz racjonalnie zarządzać tym ryzykiem w przyszłości.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu z ekspertami Deloitte i umówienie się na bezpłatne spotkanie lub telekonferencję:

Kontakt: Bartłomiej Suszko, Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Anna Rączkowska

Changes in withholding tax (WHT)
Newest initiatives of tax authorities

CIT updates | 30 June 2021

The summer break does not mean a break in charging the withholding tax (WHT).  On 29 June 2021 amendments to regulations postponing the obligation to submit statements regarding the reduced WHT amount on payments whose total exceeds PLN 2 million per year were published in the Journal of Laws (in formal terms, the amendments regard non-application of Article 26.2e of the CIT Act, which assumes the obligation to apply the pay & refund mechanism). 

Below please find links to the respective documents: 

Article 26.2e CIT Act

Article 41.12 PIT Act

A few days before the publication date, Deputy Minister Jan Sarnowski reconfirmed that the Ministry of Finance was about to complete the work on amendments to the act on the withholding tax.  As announced, the amendments would come into force in as of the beginning of 2022 and involve:

 • a reduced application scope of the new WHT pay and refund mechanism (applies only to related parties);
 • a reduced scope of payment types it applies to (just dividends, interest and license receivables, so it may not apply to service fees); and
 • an extended scope of the opinion regarding the exemption (to include also exemptions/reduced rates indicated in the Official Confirmation of Receipt; as a result, it is to be called “Opinion on Preferences”).

At a later date, work will be commenced on new explanations to WHT (being prepared in relation to the amendments referred to above).

 

In the meantime, in mid-June 2021 Lublin Tax Office (the new “super-office” in charge of CIT WHT) commenced an analysis of the correctness of the WHT charging methodology applied by the largest Polish remitters.  They received letters informing that the new office would adopt a very restrictive approach to the possible applicability of exemptions or reduced WHT rates.  This may mean an increase in the related tax risk as a result of additional focus of tax authorities (several WHT-related inspections regarding both current periods and those closed before 2019 are pending).

In light of the above, we offer selective tax review aimed at effective management of WHT-related risk.

Our services include analysis of methodologies adopted by remitters, identification of possible tax risks (in light of the recent amendments and new tax practices introduced in 2019) and recommendations. All these measures are to limit the identified tax risks and allow their rational management in future.

Clients interested in obtaining our support in this respect are welcome to contact Deloitte experts or arrange a free-of-charge meeting or a teleconference.

Contact: Bartłomiej Suszko, Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Anna Rączkowska

Planowane zmiany w CIT – prekonsultacje w sprawie nowych ulg podatkowych oraz zmian w regulacjach estońskiego CIT i podatkowych grup kapitałowych

CIT updates | 23 czerwca 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw opublikowany 18 czerwca 2021 r.

W dniu 18 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W ramach wskazanego projektu przewidziano zmiany w ustawie CIT, dotyczące następujących obszarów:

 • Zmiany warunków tworzenia oraz funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych („PGK”);
 • Zmiany dot. stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT);
 • Wprowadzenie tzw. ulgi konsolidacyjnej;
 • Wprowadzenie tzw. ulgi na IPO (pierwszą ofertę publiczną).

1.

Zmiany dot. PGK

 

Kluczowe zmiany w przepisach dot. PGK przewidziane w projekcie obejmują:

 • Obniżenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek tworzących PGK z 500 000 PLN do 250 000 PLN;
 • Likwidację zakazu posiadania przez spółki zależne udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK;
 • Zniesienie wymogu zawarcia umowy PGK w formie aktu notarialnego – konieczna ma natomiast być forma pisemna umowy;
 • Zniesienie warunku osiągania przez PGK określonego udziału dochodów w przychodach za każdy rok podatkowy (obecnie min. 2%);
 • Rozszerzenie katalogu dopuszczalnych działań prowadzących do rozszerzenia/pomniejszenia składu spółek tworzących PGK;
 • Wprowadzenie nowych zasad rozliczania strat – zarówno rozliczenia przez PGK strat poniesionych przez spółki ją tworzące przed jej zawiązaniem, jak i rozliczenia straty poniesionej przez spółki, które wchodziły w skład PGK po jej rozwiązaniu.

 
Zgodnie z uzasadnieniem projektu, proponowane zmiany „ (…) mają na celu umożliwienie tworzenia PGK przez mniejsze podmioty, jak również uwzględnienie gospodarczych realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i urealnienie dotychczas funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK.”
 

2.

Zmiany dot. estońskiego CIT

 

Do najważniejszych zmian w zakresie estońskiego CIT należą:

 • Objęcie tą formą opodatkowania także spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych (związana jest z tym też zmiana ustawowej nazwy na „ryczałt od dochodów spółek”);
 • Likwidacja obowiązku ponoszenia przez podatników korzystających z tej formy opodatkowania nakładów na cele inwestycyjne – działanie takie ma pozostać uprawnieniem podatników innych niż rozpoczynający działalność i mali podatnicy, a jego efektem będzie możliwość obniżenia stawki opodatkowania;
 • Likwidacja górnego limitu przychodów, którego przekroczenie skutkowało brakiem możliwości stosowania estońskiego CIT;
 • Zmiana zakresu obowiązków, które powinien wypełnić podatnik decydujący się na opodatkowanie w formie estońskiego CIT (w szczególności wprowadzanie obowiązku sporządzenia dodatkowej informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek);
 • Zmiana katalogu dochodów stanowiących podstawę opodatkowania (dodanie dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych);
 • Wprowadzenie możliwości wcześniejszej rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT (obecnie możliwe jest to dopiero z końcem ustawowo określonego okresu 4 kolejnych lat podatkowych – po zmianach, będzie to możliwe wraz z zakończeniem każdego roku podatkowego tego okresu).


Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, „ (…) proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków, pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie.”
 

3.

Ulga konsolidacyjna

 

W projekcie przewidziano mechanizm pozwalający podatnikom będącym przedsiębiorcami, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, w kwocie nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Stosowanie wskazanej ulgi obwarowane jest jednak pewnymi warunkami. W proponowanych regulacjach przewidziano następujące wymogi:

 • Spółka, której udziały (akcje) są nabywane, posiada osobowość prawną i ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • Główny przedmiot działalności ww. spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;
 • Przedmiotowa działalność była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 • W okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów dot. cen transferowych;
 • Podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje), w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.
   

Projektowane przepisy zawierają także katalog wydatków uznawanych za wydatki na nabycie udziałów (akcji). Należą do nich wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji), poniesione na:

 • Obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę;
 • Opłaty notarialne, sądowe i skarbowe;
 • Podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
   

Ze wskazanego katalogu wprost wyłączone zostały jednak cena zapłacona za nabywane udziały (akcje) oraz związane z transakcją nabycia koszty finansowania dłużnego.

Odliczenie w ramach opisywanej ulgi ma być dokonywane w roku podatkowym, w którym doszło do nabycia udziałów (akcji), podlegać mu natomiast mają wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym.

Jednocześnie projekt przewiduje sankcje w postaci obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny dokonają zbycia albo umorzenia nabytych udziałów (akcji) przed upływem 36 miesięcy od dnia ich nabycia.

Co istotne, wydatki mogące podlegać odliczeniu w ramach ulgi konsolidacyjnej w dalszym ciągu będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w ustawie CIT.

W ramach wskazanych regulacji pojawiają się wątpliwości dot. zakresu ich stosowania. Z literalnej treści przepisów wynika, że ulga dotyczy zarówno spółek krajowych jak i zagranicznych. Natomiast w uzasadnieniu projektu, projektodawca wielokrotnie odwołuje się wyłącznie do spółek zagranicznych.
 

4.

Ulga na IPO

 

Druga z ulg przewidzianych w projekcie, dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Poprzez przedmiotowe wydatki rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia jej dokonania.

W myśl projektowanych przepisów, podatnik będzie uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł.

Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu składanym za rok podatkowy w którym podatnik po raz pierwszy wprowadził swoje akcji do obrotu. Nie będzie możliwe odliczenie wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone, w tym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Co istotne, odliczenie w ramach ulgi na IPO ma być możliwe nie tylko od podstawy opodatkowania, określonej na podstawie art. 18 ustawy CIT, lecz także tej określonej na podstawie art. 24d ust. 3 ustawy CIT. Oznacza to, że przedmiotowa ulga w zamyśle ma być też stosowana do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opodatkowanego na preferencyjnych zasadach (5% CIT).

 

 

Projekt opisywanej nowelizacji jest obecnie poddawany prekonsultacjom i może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego. Zakładana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof GilMaciej GuzekEdyta Adamus

Projekt nowych ulg podatkowych wspierających innowacje już dostępny
Korzystne dla inwestorów zmiany już od 2022 r.?

CIT updates | 17 czerwca 2021 r.

15 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada wprowadzenie szeregu korzystnych dla inwestorów zmian dotyczących ulg podatkowych. Zaproponowane rozwiązania zostały przekazane do prekonsultacji, jednak zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa mają one wejść w życie już z początkiem 2022 r.

Projektowane zmiany zakładają modyfikacje obecnie obowiązujących zasad korzystania z ulgi B+R oraz IP Box, a także wprowadzenie nowych ulg na tzw. innowacyjnych pracowników oraz na prototyp. Projekt ustawy przewiduje również obniżenie warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) oraz wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w ASI.

Przeczytaj pełny Alert podatkowy

Projekt rozporządzenia o przedłużeniu terminu rozliczenia i wpłaty CIT do 30 czerwca 2021 r.

CIT updates | 10 marca 2021 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT opublikowany w dniu 9 marca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, podatnicy CIT powinni złożyć zeznanie roczne CIT-8 lub CIT-8AB (podatkowe grupy kapitałowe) i wpłacić wynikający z nich należny podatek do 31 marca 2021 r.

W dniu 9 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów do zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT.

Projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. terminu do:

 1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
 2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, w aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Jak zakłada Ministerstwo Finansów nowe regulacje pozytywnie wpłyną na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z uwagi na wydłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku.

Należy podkreślić, iż odmiennie niż w ubiegłym roku, projekt rozporządzenia nie przewiduje przedłużenia terminów na przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2020 r. Termin ten będzie upływał 31 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym temacie, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:
Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Jakub Nowacki, Edyta Adamus

Planowane odroczenie terminu rozliczenia i wpłaty CIT do 30 czerwca 2021 r.

Odroczenie terminu na rozliczenie i zapłatę CIT za rok 2020 przedmiotem prac legislacyjnych

CIT updates | 12 lutego 2021 r.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad odroczeniem terminu wpłaty podatku CIT i złożenia CIT-8 za rok 2020 z 31 marca na 30 czerwca 2021 roku. Jak wynika z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, proponowane odroczenie terminu ma pozwolić przedsiębiorcom na poprawienie ich płynności finansowej oraz skupienie się na ich bieżącej działalności gospodarczej.

Niemniej jednak, zwracamy uwagę, iż w związku z planowanym odroczeniem terminu rozliczenia i wpłaty CIT podatnicy powinni zweryfikować, czy odroczeniu ulegną również terminy wypełnienia przez nich innych obowiązków, które są skorelowane z terminem na złożenie deklaracji CIT-8.

Przeczytaj cały Alert podatkowy

2020 r.

Zmiany w podatkach dochodowych podpisane przez Prezydenta

Spółki komandytowe podatnikami CIT od 2021 roku

CIT updates | 30 listopada 2020 r.

29 listopada 2020 r., po tym jak Sejm odrzucił poprawki Senatu, Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych (i niektórych spółek jawnych). W konsekwencji, co do zasady od 1 stycznia 2021 r. zmieni się dotychczasowy model opodatkowania tych spółek – nastąpi przejście z jednostopniowego opodatkowania dochodu z działalności spółki komandytowej na poziomie jej wspólników na opodatkowanie dwustopniowe, tj. raz na poziomie dochodu spółki komandytowej, a dwa – na poziomie dystrybucji zysku do jej wspólników.

Analogiczny system opodatkowania będzie dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych – wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

Ustawa wprowadza również częściowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu udziału w zyskach komandytariuszy takich spółek (do wysokości 50% przychodów, nie więcej niż 60 000 zł), niemniej uwarunkowane brakiem „optymalizacyjnego celu” założenia takiej spółki.

Co do zasady przepisy wprowadzające opodatkowanie spółek komandytowych wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., pragniemy jednak podkreślić, że spółki komandytowe mogą jednak podjąć decyzję o odroczeniu stosowania nowych przepisów do 1 maja 2021 r.

Przeczytaj pełny Alert podatkowy

Planowane zmiany w organizacji wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

CIT updates | 20 listopada 2020 r.

W dniu 16 listopada 2020 r. został opublikowany Projekt Rozporządzenia, w którym przewidziano zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych poprzez utworzenie:

 • jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, zapewniającego między innymi kompleksową i profesjonalną obsługę podatkową grupom kapitałowym oraz spółkom ich tworzącym oraz prowadzącego jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie),
 • dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, będących:
  • spółkami publicznymi, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jednostkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  • przedsiębiorcami zagranicznymi, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

- jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Właściwość urzędów

Wyspecjalizowany urząd skarbowy tzw. Superurząd (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) będzie właściwy dla następujących podmiotów:

    a) podatkowych grup kapitałowych oraz spółek wchodzących w ich skład,

    b) banków państwowych i banków krajowych w formie spółek akcyjnych,

    c) krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji,

    d) spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    e) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i     płatników prowadzących działalność gospodarczą, których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro.

Z kolei wyspecjalizowane urzędy działające w poszczególnych województwach, w tym Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (oprócz właściwości bezpośrednio do niego przypisanej, o której mowa powyżej) będą właściwe dla następujących podatników:

    a) banków spółdzielczych,

    b) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

    c) jednostek samorządu terytorialnego,

    d) oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców     zagranicznych będących osobami fizycznymi,

    e) przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, które     w roku podatkowym osiągnęły przychód w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

    f) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i     płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, których przychód/obrót wynosi co najmniej 3     mln euro i nie przekracza 50 mln euro.

Weryfikacja przychodów/obrotów podatnika

Projekt rozporządzenia przewiduje doprecyzowanie weryfikacji przychodów/obrotów podatników.

Przychód netto powinien być ustalany w oparciu o dane ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodu netto w oparciu o sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, gdzie podatnik mimo ustawowego obowiązku nie złożył go jego wysokość będzie ustalana na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym sporządzanego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W Rozporządzeniu określono też szczegółowo zasady włączania i wyłączania podatników do/spod właściwości wyspecjalizowanych urzędów.

Termin na zawiadomienie o zmianie urzędu

Zgodnie z projektem Rozporządzenia podatnicy i płatnicy powinni zawiadomić, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 1. 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii spółek publicznych lub wyłączenia z tej kategorii;
 2. do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, w którym doszło do przekroczenia progów obrotów/przychód o których mowa w rozporządzeniu lub w przypadku wyłączenie z tej kategorii – roku poprzedzającego rok, w którym nie doszło do przekroczenia progów obrotów/przychód o których mowa w projekcie rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Jakub Nowacki, Edyta Adamus

Estoński CIT i opodatkowanie spółek komandytowych coraz bliżej – aktualizacja informacji

Przyjęcie projektów ustaw przez Radę Ministrów

CIT updates | 30 września 2020 r.

Prace nad zmianami w CIT, na czele z tzw. „estońskim” CIT-em i opodatkowaniem podatkiem CIT spółek komandytowych, osiągnęły kolejny etap. 28 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw zmieniające przepisy w tym zakresie. Oznacza to, że projekty w obecnym kształcie zostaną wkrótce przedłożone pod obrady Sejmu.

a) Zmiany w projekcie ustawy dotyczącym estońskiego CIT-u

Projekt nowelizacji wprowadzający do polskiego systemu podatkowego tzw. estoński CIT przyjęty przez Radę Ministrów zawiera kilka zmian, w porównaniu do pierwotnie opublikowanego projektu.Rząd postanowił przede wszystkim złagodzić wymogi konieczne do skorzystania z tego rozwiązania. Zgodnie z zaktualizowanym projektem, z estońskiego CIT-u będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekroczyły 100 mln zł. Pierwotny projekt zakładał natomiast niższy próg przychodowy w wysokości 50 mln zł. Oznacza to, że z tej alternatywnej formy opodatkowania potencjalnie może skorzystać znacznie większa liczba podatników.

Rząd zdecydował się również na zmiany w zakresie wymogu zatrudniania 3 pracowników. Zgodnie ze zaktualizowanym projektem, pracownicy nie muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.Równoważne ma być ponoszenie wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w innej formie (np. na podstawie umowy zlecenia) w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że od wynagrodzeń odprowadzane są składki społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Dodatkowo, oprócz podatników rozpoczynających działalność, również mali podatnicy nie będą musieli spełniać wymogu dotyczącego poziomu zatrudnienia w pierwszym roku podatkowym korzystania z tzw. estońskiego CIT (podatnik taki będzie zobligowany do zatrudnienia co najmniej 1 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.)

W celu zapoznania się z szczegółowymi zasadami funkcjonowania nowej, alternatywnej formy opodatkowania CIT, zapraszamy również do zapoznania się z naszą publikacją z 4 sierpnia - „Nowe zasady opodatkowania podatkiem CIT w Polsce – tzw. estoński CIT” (na stronie poniżej).

b) Treść przyjętego projektu ustawy wprowadzającego opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych

Projekt wprowadzający opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych, zgodnie z zapowiedziami, będzie zawierał również katalog innych zmian odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nie uległ przy tym istotnym zmianom.

W celu szerszego zapoznania się z projektem rewolucyjnych zmian w CIT, zachęcamy do lektury naszego alertu podatkowego.

Informujemy również, że projekt ustawy dot. estońskiego CIT-u oraz projekt dot. m.in. opodatkowania CIT-em spółek komandytowych zostały opublikowane na stronach sejmu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof GilMaciej GuzekJakub NowackiEdyta Adamus

Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Spółki komandytowe opodatkowane CIT

CIT updates | 18 września 2020 r.

16 września 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych, wprowadzając nowe zasady opodatkowania i nakładając nowe obowiązki dla wielu biznesów. Kluczową kwestią przewidzianą w nowych przepisach jest objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.

Co i jak zmieni się od 1 stycznia 2021 r.? Zapraszamy do zapoznania się z naszym alertem podatkowym.

Przeczytaj Alert podatkowy: Rewolucyjne zmiany w CIT od 2021 roku

Reforma podatku u źródła (WHT) - zapowiedź nowelizacji

CIT updates | 11 września 2020 r.

W dniu 5 września 2020 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczące reformy podatku u źródła. Podczas spotkania Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację dotychczas uchwalonych przepisów dotyczących sposobu poboru podatku u źródła. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 26 Ustawy CIT, przedsiębiorcy dokonujący wypłat odsetek, dywidend, należności licencyjnych bądź wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne, w łącznej wysokości przekraczającej 2 mln PLN na rzecz tego samego podatnika, są, co do zasady, zobowiązani pobrać podatek u źródła, bez możliwości stosowania zwolnień / obniżonych stawek podatku przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach stanowiących implementację Dyrektyw UE. Jeśli istnieją spełnione przesłanki do zastosowania zwolnień, obniżonych stawek podatku w regulacjach wskazanych powyżej, dopiero po pobraniu podatku przez płatnika, podatnik lub płatnik, jeśli poniósł on ciężar ekonomiczny podatku, może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku do Organu tzw. „regulacja WHT pay & refund”) – chyba że zastosowane zostaną wyłączenia szczególne.

Powyższe rozwiązanie, pomimo iż zostało przyjęte w dniu 1 stycznia 2019 r. efektywnie nie weszło nigdy w życie z związku z wydawaniem przez Ministra Finansów rozporządzeń o odroczeniu obowiązywania przepisów. Obecnie, zawieszenie obowiązywania sposobu poboru podatku u źródła, uregulowanego w art. 26 ust.2e Ustawy CIT, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 5 września 2020 r. podczas spotkania prekonsultacyjnego w Ministerstwie Finansów ogłoszono zapowiedzi zmian wprowadzonej w 2019 r. regulacji poboru u źródła w przypadku gdy kwota płatności dokonywana na rzecz tego samego podatnika przekracza u wypłacającego 2 mln PLN. Reforma przepisów regulujących pobór WHT ma stanowić odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców i doradców podatkowych i wejść w życie w styczniu 2021 r.

Do kluczowych założeń reformy regulacji poboru podatku WHT należą:

1. 

Zmiana definicji rzeczywistego właściciela (BO) poprzez usunięcie słów z ustawy CIT i PIT „prawnie lub faktycznie”. Tym samym zmodyfikowana definicja rzeczywistego właściciela miałaby przyjąć brzmienie: „rzeczywisty właściciel oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio”

2.

Zawężenie stosowania mechanizmu WHT pay & refund do płatności o charakterze biernym – to jest próg 2 mln PLN obligujący płatnika do pobrania podatku miałby zostać utrzymany w szczególności do płatności wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT tj. w szczególności odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend, z wyłączeniem usług niematerialnych,

3.

Zawężenie stosowania mechanizmu WHT pay & refund w stosunku do podmiotów powiązanych,

4.

Wyłączenie z mechanizmu WHT pay & refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów,

5.

Doprecyzowanie wymogów należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta – kryteria oceny należytej staranności mają docelowo zostać uzależnione od okoliczności czy mamy do czynienia z płatnościami na rzecz podatnika niepowiązanego z płatnikiem czy też płatności na rzecz podmiotów wchodzących w skład tej samej Grupy Kapitałowej.

6.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów opinia zabezpieczająca płatników przed obowiązkiem stosowania mechanizmu WHT refund, będzie mogła obejmować stosowanie preferencji w poborze podatku u źródła również na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

7.

Zmiana sposobu podpisywania oświadczenia płatnika – docelowo podpisanie oświadczenia płatnika, pozwalających na stosowanie preferencji w WHT byłoby możliwe przez osoby posiadające status kierownika jednostki, z zachowaniem zasad reprezentacji. Wyłączono jednakże możliwość podpisywania takiego oświadczenia przez prokurenta,

8.

Zmiana w zakresie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) – w ramach reformy WHT ma dojść do zrównania zasad odpowiedzialności zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu na gruncie kodeksu karnego z ogólnymi zasadami w tym zakresie na gruncie KKS.

9.

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych opinii o stosowaniu zwolnienia – termin ważności wydanych już opinii zabezpieczających ma rozpocząć bieg od wejścia w życie planowanej nowelizacji przepisów dotyczących podatku WHT.

 

Jednocześnie, w trakcie spotkania prekonsultacyjnego Ministerstwo Finansów zapowiedziało dokończenia prac związanych z wydaniem objaśnień w zakresie WHT. Zaktualizowane Objaśnienia WHT mają ukazać się w pierwszej połowie 2021 r.

Oficjalny projekt nowelizacji, wdrażającego tzw. reformę poboru podatku u źródła ma zostać opublikowany w ciągu najbliższych kilku tygodniu.

Będziemy śledzić proces legislacji i informować Państwa na bieżąco o kwestiach związanych z uchwalaniem reformy WHT.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.
Krzysztof Gil, Maciej Guzek, Jakub Nowacki ,Edyta Adamus  

Zapowiedź fundamentalnych zmian w CIT

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

CIT updates | 7 września 2020 r.

W piątek 4 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się, opublikowana przez Radę Ministrów zapowiedź istotnych zmian w podatkach dochodowych. Niektóre z zapowiadanych zmian, o ile wejdą w życie, mają charakter wręcz rewolucyjny, zmieniając istotnie sposób opodatkowania wielu biznesów w Polsce.

Najważniejsza zapowiedź dotyczy objęcia CIT spółek komandytowych. Obecnie spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; podatnikami są jednak ich wspólnicy - taka konstrukcja pozwala na jednokrotne opodatkowanie dochodów wypracowywanych w ramach spółki komandytowej. Sytuacja ta ma się zmienić - po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Choć nie wynika to wprost z opublikowanych informacji, można zakładać, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku - ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Analogiczny system opodatkowania może również dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych - ale tylko wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

Przeczytaj Alert podatkowy, w którym omówiliśmy powyższe zagadnienia.

Wpłata podatków przy użyciu mikrorachunku podatkowego

CIT updates | 13 sierpnia 2020 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Stosownie do regulacji Ordynacji Podatkowej wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).

Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:

 1. liczbę kontrolną;
 2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 3. numer porządkowy rachunku bankowego, w skład którego wchodzi identyfikator podatkowy podatnika lub płatnika albo kod urzędu skarbowego.

Numer rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. opublikowano projekt Rozporządzenia w którym wskazano rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Stosownie do Załącznika do projektu Rozporządzenia procedurą wpłaty za pośrednictwem mikrorachunku zostały objęte następujące rodzaje podatku dochodowego od osób prawnych:

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-10Z

2.

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji
CIT-6AR

CIT-11R

3.

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-6R

4.

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6AR

5.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8

6.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8AB

wynikjący z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8A, CIT-8B

7.

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-9R

8.

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

CIT-14

9.

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-CFC

10.

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

CIT-NZ

 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego dokonywane powinny być także płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Powyższy sposób wpłaty podatków przy użyciu mikrorachunku ma stanowić duże udogodnienie zarówno w zakresie przekazywania wyegzekwowanych środków, jak i w procesie ich rozliczenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:
Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Nowe zasady opodatkowania podatkiem CIT w Polsce – tzw. estoński CIT

CIT updates | 4 sierpnia 2020 r.

Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nowych, fakultatywnych zasad opodatkowania. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt nowelizacji, która ma wprowadzić m.in. tzw. „estoński CIT”. Nowelizacja ma wejść w życie w styczniu 2021 r.

W projekcie nowelizacji Ustawy CIT zostały przewidziane dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach (bez możliwości ich łączenia), to jest:

 • Wariant 1 - tzw. „estoński CIT”, dalej jako: „Ryczałt”: ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, wzorowany głównie na rozwiązaniu estońskim. Ryczałt wiąże dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polega na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania obowiązujących w Ustawie CIT. Z uwagi na fakt, że zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, dodany zostanie do Ustawy CIT odrębny rozdział regulujący kwestie opodatkowania Ryczałtem.
 • Wariant 2 – Fundusz Inwestycyjny: specjalny fundusz inwestycyjny, który ma na celu umożliwienie w sensie ekonomicznym szybszego rozliczenia amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W odróżnieniu od Ryczałtu, wprowadzenie tej opcji rozliczenia nie będzie znacząco zmieniać podstawowych zasad opodatkowania podatkiem CIT, w tym możliwe będzie równoległe korzystanie przez podatnika wybierającego rozliczenie za pomocą specjalnego funduszu inwestycyjnego z wszelkich preferencji podatkowych.

Estoński CIT

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu nowelizacji Ustawy CIT dotyczącej opodatkowania podatników Ryczałtem.

1. Katalog podatników uprawnionych do stosowania Ryczałtu

Wybór opodatkowania Ryczałtem przysługiwać będzie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej (działalność mieszana). Rozwiązanie to stanowi rozszerzenie przedmiotu opodatkowania Ustawą CIT (obecnie przepisy ustawy nie znajdują zastosowania do przychodów z działalności rolniczej i przychodów w zakresie gospodarki leśnej), w celu umożliwienia podatnikom prowadzącym tzw. działalność mieszaną do skorzystania z nowego wariantu opodatkowania.

Nowe regulacje dotyczące opodatkowania Ryczałtem mają być kierowane wyłącznie do podmiotów mikro, małych i częściowo średnich, także tych rozpoczynających działalność o możliwie prostej strukturze udziałowej. Do takich podmiotów zaliczane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie posiadają:

 • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
 • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym).

Jednocześnie udziałowiec (akcjonariusz) takiej spółki nie może posiadać praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lecz może posiadać udziały, akcje czy ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania Ryczałtem, nie może przekroczyć 50 000 000 zł liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego VAT. Jednocześnie mniej niż 50% przychodów może pochodzić z tytułu: wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Średnie zatrudnienie musi wynosić, co do zasady, co najmniej 3 pracowników, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia się po przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowo, podatnicy, którzy chcą zostać objęci Ryczałtem nie mogą sporządzać sprawozdania finansowego zgodnie z MSR. W celu stosowania tej opcji rozliczenia podatku CIT podatnik jest również zobligowany do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania Ryczałtem, złożonego według ustalonego wzoru, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego dokonania wyboru tego opodatkowania.

Podmioty uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mogą skorzystać z opodatkowania Ryczałtem najwcześniej jednak w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia tych zdarzeń (wyłączenie czasowe). Odroczenie momentu przystąpienia tych podmiotów do opodatkowania Ryczałtem wynika z możliwości wystąpienia w ich wyniku kompilacji rozliczeń księgowych i podatkowych oraz zmiany wartości majątku.

Do kategorii podmiotów nieuprawnionych do skorzystania z Ryczałtu (wyłączenie trwałe) zalicza się:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku finansowym (w szczególności przedsiębiorstwa finansowe, instytucje finansowe),
 • podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji,
 • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

2. Przygotowania podatnika do rozliczenia przychodów Ryczałtem

Opodatkowanie Ryczałtem wiąże się z dużą zmianą dotychczasowych zasad rozliczeń podatnika. W szczególności, opcja ta zakłada odejście od opodatkowania dochodu rozumianego jako różnica między przychodami i kosztami uzyskania przychodu (z uwzględnieniem odliczeń od podstawy opodatkowania) na rzecz nałożenia podatku na wypłaty zysku.

Tym samym, przed skorzystaniem przez podatnika z opodatkowania Ryczałtem, konieczne jest dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać opodatkowane podwójnie.

Podatnik wybierający nowy sposób opodatkowania Ryczałtem, w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok stosowania tego opodatkowania powinien:

 • zaliczyć do przychodów podatkowych przychody uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a niezaliczone do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 oraz koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a nieuwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przychody zaliczone do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1, a nieuwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz koszty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a uwzględnione w wyniku finansowym podatnika, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- dostosowanie rozliczeń nie będzie miało zastosowania do różnic (w podatku odroczonym) o charakterze trwałym, lecz jedynie do różnic o charakterze przejściowym, które wystąpiły w okresie sprzed opodatkowania Ryczałtem. Jeżeli korekta przyczyni się do wzrostu wysokości zobowiązania podatkowego (należnego za rok podatkowy) o co najmniej 50%, wówczas powstała nadwyżka może zostać zapłacona w ratach, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem.

 • w celach informacyjnych, ustalić sumę niepodzielonych w latach ubiegłych zysków oraz niepokrytych strat oraz wyodrębnić je w bilansie, w kapitale własnym podatnika,
 • podatnicy, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem stosowania opodatkowania Ryczałtem, zobligowani zostaną do ustalenia dochodu z takiego przekształcenia, zgodnie z nowymi przepisami.

3. Przedmiot, podstawa opodatkowania, wysokość podatku

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania Ryczałtem jest sześć kategorii dochodów:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku,
 • dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie Ryczałtem,
 • dochód z tytułu ukrytych zysków,
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
 • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a w przypadku podatnika, który zakończył stosowanie opodatkowania Ryczałtem, w tym w wyniku przejęcia przez inny podmiot - dochód ustalony w wysokości sumy zysku netto osiągniętego w każdym roku podatkowym stosowania tego opodatkowania, w części w jakiej zysk ten nie był wcześniej (w okresie opodatkowania Ryczałtem) podzielonym zyskiem lub nie został przeznaczony na pokrycie straty.

Głównym założeniem Ryczałtu jest opodatkowanie dystrybucji zysku (już w momencie podjęcia uchwały o celu przeznaczeniu tego zysku) i wypłat równoważnych takiej dystrybucji, w tym między innymi świadczeń dokonanych na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tymi udziałowcami (akcjonariuszami) (tzw. ukryte zyski). Opodatkowaniu Ryczałtem podlegają tylko zyski wypracowane w okresie tego opodatkowania, również w sytuacji gdy zostaną one przeznaczone na pokrycie strat powstałych sprzed tego okresu.

Podstawa opodatkowania

Projekt nowelizacji przewiduje cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj dochodu podatkowego:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku, w tym przeznaczonego na pokrycie strat,
 • dochód z tytułu ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku działań restrukturyzacyjnych,
 • dochód z tytułu zysku netto.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego za który sporządzone jest roczne sprawozdanie finansowe. Jeżeli uchwała o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym przyjmuje się, że uchwała ta została podjęta ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.

Nowe stawki podatkowe

Nowelizacja przewiduje dwie stawki podatku CIT dla opodatkowania Ryczałtem: 15% podstawy opodatkowania dla podatników posiadających status małego podatnika (w tym także, gdy status ten został utrzymany na podstawie wartości średnich przychodów) i 25% podstawy opodatkowania w przypadku pozostałych podatników. Wysokość podatku ulega obniżeniu o pięć punktów procentowych dla podatników, którzy dokonywali znacznych nakładów na cele inwestycyjne.

Ustalenia stawki podatku właściwej dla dochodów osiągniętych w roku podatkowym, podatnik dokonywać będzie każdego roku, gdyż na każdy rok w 4 letnim okresie opodatkowania Ryczałtem ustala się przychody osiągnięte w poprzednim roku oraz średnie przychody osiągnięte w latach poprzednich tego 4 letniego okresu. Wielkość tych przychodów zadecyduje o wysokości stawki podatkowej jaką należy zastosować do dochodów osiągniętych w roku podatkowym.

Domiar zobowiązania podatkowego

Jednym z kryteriów opodatkowania Ryczałtem jest spełnienie warunku przychodowego (przychody podatnika nie większe niż 50 mln zł). W celu zapewnienia jak najmniejszej ingerencji w plany gospodarcze podatnika, który wybrał opodatkowanie Ryczałtem, projekt przewiduje, iż w przypadku, gdy w którymkolwiek roku z 4 letniego okresu opodatkowania Ryczałtem przychody podatnika lub jego średnie przychody przekroczą wartość uprawniającą do Ryczałtu (50 mln zł) podatnik taki będzie mógł kontynuować tę formę opodatkowania, z tym że do wszystkich dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym z tego okresu zobowiązany będzie ustalać domiar zobowiązania podatkowego. Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego ustanawia się zgodnie z przewidzianym wzorem w nowelizacji i wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Termin zapłaty podatku

Termin zapłaty podatku został uzależniony od przedmiotu opodatkowania i jest ustalony co do zasady na 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty dochód będący przedmiotem opodatkowania. W sytuacji szczególnej, tj. w przypadku zakończenia opodatkowania Ryczałtem albo w przypadku powstania dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, termin płatności podatku przypada na koniec trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania Ryczałtem lub roku, w którym powstały takie operacje. W przypadku podjęcia uchwały o podziale zysku – termin płatności podatku został ustalony na dzień 20 lipca roku podatkowego (jeśli rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

4. Wyłączenie stosowania ulg podatkowych

W okresie stosowania zasad opodatkowania Ryczałtem podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, wskazanych w zakresie uregulowanym w art. 18-18f, czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania. W momencie przejścia na zasady opodatkowania Ryczałtem podatnik traci uprawnienie do rozliczenia lub kontynuowania wymienionych ulg (odliczeń i doliczeń dotyczących wydatków poniesionych przed momentem zmiany zasad opodatkowania na Ryczałt) również w sytuacji, gdy zakończy opodatkowanie Ryczałtem i znów rozpocznie opodatkowanie na zasadach klasycznego CIT.

5. Wygaśnięcie prawa do stosowania Ryczałtu

Nowy reżim opodatkowania, co do zasady, ma być wybierany na okresy czteroletnie. Niemniej jednak, po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia na zasadach Ryczałtu w kolejnych latach czteroletnich). W przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania wymagana będzie informacja o rezygnacji, składana w deklaracji podatkowej za ostatni rok opodatkowania Ryczałtem.

Do przyczyn utraty prawa opodatkowania Ryczałtem należą następujące zdarzenia:

 • złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania Ryczałtem,
 • brak poniesienia przez podatnika nakładów na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g projektu nowelizacji,
 • niespełnienie przez podatnika warunków, o których mowa w art. 28j projektu nowelizacji (łączne przychody, średnie zatrudnienie, etc.),
 • zaprzestanie przez podatnika prowadzenia ksiąg podatkowych lub w sytuacji gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
 • podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmowany dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany Ryczałtem albo z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,
 • podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany Ryczałtem.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem Ryczałtem, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił to prawo.

Projekt nowelizacji wprowadzającej prawo do opodatkowania Ryczałtem jest opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów wstępnym, który może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Przedłużenie terminów raportowania schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

CIT updates | 1 lipca 2020 r.

Regulacje Tarczy Antykryzysowej 4.0. ponownie wydłużyły terminy na przekazanie informacji o schematach krajowych. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów, terminy te nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie w art. 31y ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 4.0. ustawodawca przewidział delegację ustawową do wydania przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia o przedłużeniu terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych lub wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nim wywołane lub treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa uczestniczące w wymianie tych informacji.

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia terminów związanych z raportowaniem MDR i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany uregulowane w Rozporządzeniu:

 

a) przesunięcie terminu do ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie m.in. Ordynacji Podatkowej nałożyła na promotorów, korzystających oraz wspomagających obowiązek ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, w stosunku do których pierwsza czynność związana z wdrożeniem została dokonana w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (raportowanie wsteczne).

Pierwotnie, na gruncie nowelizacji Ordynacji Podatkowej, terminy na ponowne przekazanie informacji o schematach transgranicznych zostały ustalone następująco:

 • dla promotora - 31 lipca 2020 r.,
 • dla korzystającego – 16 sierpnia 2020 r.,
 • dla wspomagającego – 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie przedłużyło powyższe terminy:

1) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez promotora do dnia 31 grudnia 2020 r.,

2) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez korzystającego do dnia 31 stycznia 2021 r.,

3) w przypadku przekazania informacji o schematach transgranicznych, o których mowa powyżej, przez wspomagającego do dnia 28 lutego 2021 r.

Co więcej, do dnia 30 kwietnia 2021 r. wydłużono termin między innymi na przekazanie przez promotora lub wspomagającego danych identyfikujących korzystającego, na rzecz którego udostępniono schemat transgraniczny standaryzowany, w tym przekazania NSP, w stosunku do którego została podjęta pierwsza czynność związana z wdrożeniem w okresie od 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. (pierwotny termin 31 sierpnia 2020 r.).

 

b) przesunięcie terminu na przekazanie informacji MDR-3

Stosownie do Rozporządzenia, do dnia 30 kwietnia 2021 r. został wydłużony termin na przekazanie:

1) informacji MDR-3 przez korzystającego, który do dnia 31 grudnia 2020 r. dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;

2)  informacji MDR-4 przez promotora lub wspomagającego, którzy udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej,

 

c) przesunięcie biegu terminów na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych przez promotorów, korzystających oraz wspomagających

Stosownie do § 5 Rozporządzenia 30 dniowy bieg terminów na przekazanie informacji MDR-1 przez promotorów, korzystających oraz wspomagających o schematach podatkowych transgranicznych rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej;

2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 16 Ordynacji podatkowej, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi schemat podatkowy transgraniczny – w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3, § 4 zdanie pierwsze oraz § 5;

3) wspomagający udzielił, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej.

W przypadku schematu podatkowego transgranicznego obowiązek poinformowania, o którym mowa w art. 86d § 1 Ordynacji podatkowej, podlega wykonaniu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r., jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

Opisane powyżej w punkcie b) i c) przesunięte terminy na raportowanie schematów podatkowych nie znajdą jednak zastosowania w przypadku jeżeli termin na zaraportowanie schematu upłynął przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów (tj. 30 czerwca 2020 r.).

 

d) przesunięcie terminu do przekazania informacji o rachunkach raportowanych

Rozporządzenie przedłużyło także termin z 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. dla raportujących instytucji finansowych na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343 i 1106);

2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;

3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte:

Krzysztof Gil Maciej Guzek Edyta Adamus Jakub Nowacki

Analiza istotnych zmian w przepisach CIT, MDR, WHT

CIT updates | 29 czerwca 2020 r

 • W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy: Z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19 (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.), oraz
 • Z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw nowelizującą przepisy odnoszące się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR) oraz wprowadzającą do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy ATAD II odnośnie opodatkowania struktur hybrydowych.

Jednocześnie, w dniu 24 czerwca opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj specjalne wydanie Alertu podatkowego, w którym omówiliśmy najważniejsze założenia powyższych aktów prawnych.

Nadchodzą długo oczekiwane, korzystne zmiany w zakresie tzw. Białej listy

Prezydent podpisał ustawę

CIT updates | 17 czerwca 2020 r

Wczoraj Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza przede wszystkim liczne i, co warto podkreślić, pozytywne dla podatników zmiany w zakresie tzw. Białej listy. Rządowy projekt tej ustawy został skierowany do Sejmu jeszcze w lutym br., jednak z uwagi na pandemię COVID-19 jego proces legislacyjny był istotnie rozciągnięty w czasie. Ustawa oczekuje na jej publikację w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj cały Alert podatkowy dot. zmian w „Białej Liście”

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Praktyczne ułatwienia dla podatników

CIT updates | 8 czerwca 2020 r.  (Aktualizacja: 1 lipca 2020 r.)

25 czerwca 2020 r. została ogłoszona ostateczna treść ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (powszechnie określaną jako tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), która zakłada m.in. zmiany w zakresie podatku CIT i raportowania schematów podatkowych (MDR).

Przeczytaj cały artykuł dot. zmian w CIT i raportowaniu MDR, które zakłada Tarcza Antykryzysowa 4.0

Zmiany w przepisach dot. raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nowe przepisy od 1 lipca 2020 r.

CIT updates | 5 czerwca 2020 r. (aktualizacja 29.06.2020 r.)

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą m.in. przepisów odnoszących się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Nowe przepisy co do zasady wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Przeczytaj cały artykuł dot. zmian w MDR.

Opodatkowanie struktur hybrydowych

Nowelizacja przepisów Ustawy CIT w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2

CIT updates | 5 czerwca 2020 r.

28 maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą m.in. przepisy dotyczące podatku CIT, w związku z wdrożeniem postanowień dyrektywy ATAD 2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Przeczytaj cały Alert Deloitte dot. opodatkowania struktur hybrydowych w związku z wdrożeniem dyrektywy ATAD 2.

Poznaj nasze autorskie rozwiązania wykorzystujące technologię w obszarze podatku CIT

CITech - oferujemy w pełni konfigurowalne, intuicyjne i przejrzyste rozwiązania!

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?