Новости

Пореске новости

Најновије пореске вести

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде .

Пореске вести, април 2021.

Објављени су подзаконски акти за примену новог Закона о фискализацији  

Министарство финансија објавило je шест правилника за примену новог Закона о фискализацији. је Влада Републике Србије донела је уредбе за примену новог Закона о фискализацији.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2021.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“ за 2021. годину

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2021. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2021.

Нацрт закона о електронском фактурисању

Желимо да вас обавестимо о основним подацима о одредбама из Нацрта закона о електронском фактурисању, с обзиром на то да је јавна расправа о предметном Нацрту закона тренутно у току. У вези са тим, онлајн јавна расправа о Нацрту закона је организована од стране Привредне коморе Србије, а у сарадњи са Министарством финансија, и то у два термина, од којих је један био у четвртак, 18. фебруара 2021. године, док ће наредни бити у уторак, 23. фебруара 2021. године, у периоду од 13 до 15 часова.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2021.

Влада Републике Србије на седници одржаној 11. фебруара 2021. године усвојила Уредбу о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Више о томе можете прочитати на следећем ЛИНКУ.

Пореске вести, фебруар 2021.

Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању

Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању у периоду од 5. до 25. фебруара 2021. године.

Примедбе, предлози и сугестије на обрасцу за коментаре достављају се Министарству финансија писаним путем на адресу Кнеза Милоша 20, Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању” или електронским путем на следећу e-mail адресу: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs

Више о томе можете прочитати на следећем ЛИНКУ.

Пореске вести, јануар 2021.

Дана 30. децембра 2020. године објављени су правилници који се примењују на утврђивање и обрачунавање опорезиве добити и исказивање података у пореском билансу и пореској пријави почев за 2020. годину, односно за порески период који почиње у 2020. години, и то:

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

Поред тога, објављене су измене и допуне следећих правилника у вези са порезом на додату вредност, а које прате измене и допуне Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: „Закон о ПДВ-у“), и то:

1. Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза;

2. Правилник о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка;

3. Правилник о начину утврђивања пореске основице за обрачунавање ПДВ код промета добара или услуга који се врши уз накнаду;

4. Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ;

5. Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ;

6. Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност.

Додатно, усвојен је потпуно нов Правилник о утврђивању добара која се сматрају половним добрима, уметничким делима, колекционарским добрима и антиквитетима.

Појединости измена наведених подзаконских аката се налазе овде.
 

Пореске вести, јануар 2021.

Измене у режиму опорезивања међународних трансакција – Хонг Конг и Јапан

У протеклом периоду је дошло до неколико новина у режиму опорезивања међународних трансакција, конкретно у вези са две јурисдикције и то са Хонг Конгом и Јапаном.

На првом месту, усвојен је Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања плаћања пореза, на седници Народне скупштинe Републике Србије од 24. децембра 2020. године. Одредбе овог уговора примењиваће се у Републици Србији од 1.1.2021. године.

Као последица наведеног, усвојен је и Правилник о измени правилника о листи јурисдикција са преференцијалним пореским системом (у даљем тексту: Правилник), а који ступа на снагу 1. јануара 2021. године и којим се брише Хонг Конг са листе јурисдикција са преференцијалним пореским системом. Последично, трансакције са правним лицима – резидентима Хонг Конга више неће бити предмет посебног пореза по одбитку по стопи од 25%, већ ће се примењивати општа правила о порезу по одбитку, уз могућност примене и одредби претходно поменутог уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Поред наведеног, усвојен је Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања плаћања пореза, на седници Народне скупштине Републике Србије 29. децембра 2020. године. Одредбе овог уговора примењиваће се у Републици Србији од 1.1.2022. године.

Пореске вести, децембар 2020.

Усвојени закони о изменама и допунама пореских закона

Народна Скупштина Републике Србије на седници одржаној 17. децембра 2020. године усвојила законе о изменама и допунама више пореских закона: Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе можете прочитати овде.

Пореске вести, децембар 2020.

Уредбa о поступку и начину одлагања плаћања дугованог
пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Влада Републике Србије на седници одржаној 24.12.2020. године усвојила је Уредбу о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Овом уредбом се суштински ближе уређује поступак одлагања плаћања пореза и доприноса, за обвезнике који су се определили за такво одлагање на основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Тексту уредбе можете приступити ОВДЕ

Пореске вести, децембар 2020.

Усвојен закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину (ЗПИ) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије
одржаној 26. новембра 2020. године, ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, децембар 2020.

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији усвојен је на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 26. новембра 2020. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2020.

Нацрти закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Министарство финансија Републике Србије на својој интернет страници објавило је: Нацрте закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, новембар 2020.

Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника 

Објављен је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника, дана 13.11.2020. године у Службеном гласнику. Овим Правилником се ближе уређују услови и докази које је неопходно да прибаве квалификовани послодавац и новонастањени обвезник како би имали право да користе умањење основице пореза на зараду новонастањеног обвезника.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2020.

Радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Министарство финансија Републике Србије на својој интернет страници објавило је радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2020.

Радна верзија Нацрта закона о фискализацији

Министарство финансија Републике Србије на својој интернет страници објавило је радну верзију Нацрта закона о фискализацији и уједно позива стручну јавност и све заинтересоване привредне субјекте и грађане да се укључе у поступак консултација о Нацрту закона.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2020.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о рачуноводству.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, август 2020.

Смернице за примену пореза на додату вредност за мала и средња предузећа

Смернице за примену пореза на додату вредност за мала
и средња предузећа припремљене су у оквиру пројектних активности пружања техничке подршке Министарству финансија Републике Србије. Циљ је унапређење пореског регулаторног окружења које спроводи USAID-ов Пројекат сарадње за економски развој (USAID’s Cooperation for Growth Project), а за које је Deloitte д.о.о. Београд ангажован као подизвођач.

Смернице су припремљене у намери да се, на једнoм месту, пруже информације од значаја за примену прописа којима је уређена материја пореза на додату вредност и то превасходно из угла изазова са којима се у овом домену сусрећу мала и средња предузећа, а ради олакшане примене прописа о ПДВ-у за те ентитете у пракси. 

Смернице можете пронаћи на следећем линку.

Пореске вести, јул 2020.

Мишљење Министарства финансија – подношење СНПДВ и ЛНПДВ образаца

Објављено је ново Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-243/2020-04 од 22.6.2020. године, у вези са достављањем образаца СНПДВ и ЛНПДВ уз ПДВ пријаву.

Наиме, предметно мишљење наводи да, имајући у виду свеобухватне мере Владе Републике Србије, предузете ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и организовање пословања ПДВ обвезника на начин да у периоду ванредног стања (поједини и после тога) допусте рад запослених од куће, не постоје сметње да се обрасци СНПДВ и ЛНПДВ накнадно доставе Пореској управи, односно са закашњењем.

Пореске вести, јул 2020.

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Објављен је Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура који је ступио на снагу 27. јуна 2020. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јул 2020.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Министарство рада Републике Србије донело је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који ступа на снагу 11. јула 2020. године.

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину

Дана 7. 12. 2019. године донета је Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину, чија је примена почела даном доношења.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јун 2020.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о рачуноводству и Закона о девизном пословању.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2020.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по
запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2019. години у „Службеном гласнику РС“ бр. 16/2020 од 27. фебруара 2020. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2020.

Посебне категорије странаца који имају право на привремени боравак

На седници одржаној 13.02.2020. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба) предвиђених у Закону о странцима. 

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести (област имиграције), фебруар 2020.

Уредба Владе Републике Србије – посебне категорије страних држављана

Овим путем вас обавештавамо да је Влада Републике Србије на седници одржаној 13.02.2020. године усвојила Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба).

Очекује се да ће текст Уредбе бити објављен ускоро.
 

Пореске вести, фебруар 2020.

Мултилатерална конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости
Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2020.

Дана 28. децембра 2019. године Министар финансија објавио 3 правилника од значаја за утврђивање опорезиве добити за 2019. годину:

1.  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

2. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

3. Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу ван дохвата руке примењују код утврђивања цена трансакција
међу повезаним лицима

Правилници ступају на снагу 1. јануара 2020. године, а примењују се за обрачун пореза на добит за 2019. годину.

АРХИВА

Пореске вести из 2019.. године

Пореске вести из 2018. године

Пореске вести из 2017. године

Пореске вести из 2016. године

Пореске вести из 2015, године

Пореске вести из 2014. године

Пореске вести из 2013. године

Да ли Вам је ово било корисно?